П Р О Т О К О Л

 

02.06.2014 година                                                         град  К.

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На втори юни две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                      2........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……................................................

Прокурор................................Г.Д.........................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…...222.....по описа за… 2014…година

На именното повикване в ..........................11.45................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Т.С., редовно призован лично и с адв. П..*** се явява прокурорът Д..

          ПРОКУРОРЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

          АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯТ К.Т.С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

К.Т.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***;

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

АДВ. П.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Т.С.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. П.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ К.Т.С.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

          Г.Д. - прокурор при Районна прокуратура гр. К.;

ОБВИНЯЕМ:

К.Т.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***;

ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв. П.Х.П., ЕГН **********, вписана в АК Бургас, с адрес ***, упълномощена с пълномощно, приложено по делото

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

          Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият К.Т.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, а именно: В периода от 11. 03. 2014 г. до 13. 03. 2014 г. в гр. К., област Бургас в частен дом – къща на ул. „Б.М.„ № 2 държал акцизни стоки без акцизни бандероли– тютюн с общо нето тегло 6 055, 35 грама (шест хиляди петдесет и пет цяло и тридесет и пет грама), от които 1 780,47 грама (хиляда седемстотин и осемдесет цяло и четиридесет и седем грама) се съдържат в обект № 1; 4 274, 88 грама (четири хиляди двеста седемдесет и четири цяло и осемдесет и осем грама) се съдържат в обект № 2 на обща стойност 1 150,52 лева (хиляда сто и петдесет лева и петдесет и две стотинки), когато такъв се изисква по закон– Закона за акцизите и данъчните складове: чл. 2, т. 2 от ЗАДС „На облагане с акциз подлежат: тютюневите изделия”; чл. 4, т. 1 от ЗАДС „По смисъла на този закон: „Бандерол” е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка”; чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗАДС „Тютюн за пушене е: 1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; 2. отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл.10 и 11; за „отпадъци от тютюн” се смятат и остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневите изделия; 3. фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т.1 и т.2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по малка от 1, 5 мм., за „тютюн за пушене се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал. 1“; и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия т. 4: „Тютюневи изделия са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн“, като случая е немаловажен.  

2. Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК на обвиняемия К.Т.С. се определя  наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (три) години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание „ГЛОБА”, предвидено в чл. 234, ал. 1 от НК.

4. На основание чл. 234, ал. 3, вр. чл. 53 ал. 1 буква”б” от НК веществените доказателства тютюн с общо нето тегло 6 055, 35 грама  се отнемат в полза на държавата /останали 5869, 73 гр. след отделяне на представителните проби/.

5. Разходите по делото в размер на 221,96  лева ще бъдат изплатени от обвиняемия К.С. в 14 – дневен срок от сключване на настоящото споразумение от които 30 лева по сметката на РС – К. и 191,96 лева по сметката на ОДМВР- Бургас.

6.     От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Д. -________________________________

 

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. П.  _______________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ К.Т.С. -_________________

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемият К.Т.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, а именно: В периода от 11. 03. 2014 г. до 13. 03. 2014 г. в гр. К., област Бургас в частен дом – къща на ул. „Б.М.„ № 2 държал акцизни стоки без акцизни бандероли– тютюн с общо нето тегло 6 055, 35 грама (шест хиляди петдесет и пет цяло и тридесет и пет грама), от които 1 780,47 грама (хиляда седемстотин и осемдесет цяло и четиридесет и седем грама) се съдържат в обект № 1; 4 274, 88 грама (четири хиляди двеста седемдесет и четири цяло и осемдесет и осем грама) се съдържат в обект № 2 на обща стойност 1 150,52 лева (хиляда сто и петдесет лева и петдесет и две стотинки), когато такъв се изисква по закон– Закона за акцизите и данъчните складове: чл. 2, т. 2 от ЗАДС „На облагане с акциз подлежат: тютюневите изделия”; чл. 4, т. 1 от ЗАДС „По смисъла на този закон: „Бандерол” е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка”; чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗАДС „Тютюн за пушене е: 1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; 2. отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл.10 и 11; за „отпадъци от тютюн” се смятат и остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневите изделия; 3. фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т.1 и т.2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по малка от 1, 5 мм., за „тютюн за пушене се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал. 1“; и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия т. 4: „Тютюневи изделия са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн“, като случая е немаловажен.  

2. Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК на обвиняемия К.Т.С. се определя  наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (три) години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание „ГЛОБА”, предвидено в чл. 234, ал. 1 от НК.

4. На основание чл. 234, ал. 3, вр. чл. 53 ал. 1 буква”б” от НК веществените доказателства тютюн с общо нето тегло 6 055, 35 грама  се отнемат в полза на държавата /останали 5869, 73 гр. след отделяне на представителните проби/.

5. Разходите по делото в размер на 221,96  лева ще бъдат изплатени от обвиняемия К.С. в 14 – дневен срок от сключване на настоящото споразумение от които 30 лева по сметката на РС – К. и 191,96 лева по сметката на ОДМВР- Бургас.

6.     От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА К.Т.С. с ЕГН **********,***, да заплати на държавата направените по делото разноски от които: сумата в размер на 30,00 лева да се приведе по сметката на РС-К., а сумата от 191.96 лв.  да се приведе по сметка на ОД МВР-Бургас:  BG47STSA93003100001001 при БАНКА ДСК – гр. Бургас, както и сумата по на 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на РС-К..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 222/2014 година по описа на КРС и внася същото в архива.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 12.00 часа.

 

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на К.Т.С. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

След  постановяване на горепосоченото  определение, с което бе   отменена наложената на  обвиняемия К.Т.С. с ЕГН ********** МНО „ПОДПИСКА, съдът намира, че следва да се произнесе с нарочно  определение и за приложението на чл. 53, ал. 1, б. б от НК, във връзка с чл. 234, ал. 3 от НК  по отношение  на веществените доказателства – тютюн с общо нето тегло 6 055, 35 грама  /останали 5869, 73 гр. след отделяне на представителните проби/.

          Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, считам, че веществените доказателства –  тютюн с общо нето тегло 6 055, 35 грама  /останали 5869, 73 гр. след отделяне на представителните проби/ следва да бъдат отнети в полза на Държавата.

          АДВ. П.: По отношение на веществените доказателства,   посочени в споразумението считам, че са налице основанията на разпоредбата на чл. 53, ал. 1, буква „а” от НК, във връзка с чл. 234, ал. 3 от НК.

          СЪДЪТ намира, че на  основание чл. 53,  ал. 1, буква „б” от НК, във връзка с чл. 234 ал. 3 от НК следва веществените доказателства - тютюн с общо нето тегло 6 055, 35 грама  /останали 5869, 73 гр. след отделяне на представителните проби/  да бъдат отнети в полза на Държавата

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

         

НА ОСНОВАНИЕ чл. 53,  ал. 1, буква „б” от НК, във връзка с чл. 234 ал. 3 от НК ОТНЕМА  в полза на Държавата веществените доказателства –  тютюн с общо нето тегло 6 055, 35 грама  /останали 5869, 73 гр. след отделяне на представителните проби/.

НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

            СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: