РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.5.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1033/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

Г.И.Д.

В.Д.М.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 28.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Г.И.Д. , същият с пълномощник и съдебен адресат адвокат Я.Б.С. срещу В.Д.М. с който ищецът Г.И.Д. моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответника В.Д.М. *** , че същият в качеството му на длъжник поради неизпълнение на сключен между тях договор за заем му дължи паричната сума в размер на 780 лв. – главница , представляваща неизплатено задължение по същия паричен заем , присъдена със заповед за изпълнение на парично задължение № 587 от 22.10.2013 година по ч. гр.д. № 891 / 2013 година по описа на Районен съд Карнобат както и отделно законовата лихва върху същата горепосочена главница начиная от 21.10.2013 година - датата на подаването на заявлението за издаването на съответната горепосочена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК за горепосочената сума до окончателното изплащане на вземането – горепосочената главница , като неоснователен и недоказан изцяло .

2

Гражданско дело No 309/2014

Други дела

Б.Д.Б.

ЗПК НАДЕЖДА С.НЕВЕСТИНО ОБЛАСТ БУРГАСКА

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 28.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 309/2014 г. по описа на Карнобатски районен съд.    НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в указания от съда срок от ищеца Б.Д.Б., същата ведно с приложенията към нея да се върнат на същият.  

3

НЧХД No 165/2014

НЧХД

Т.И.И.

П.М.П.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 28.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХД № 165/2014 г. по описа на КРС.