РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 26.5.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 389/2014

Други ЧГД

Е.Р.С.

Т.А.Т.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 26.5.2014г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за сключването на граждански брак между непълнолетната Е.Р.С., ЕГН **********, навършила 16- годишна възраст, с постоянен адрес: село Межда, ул. Кале № 32, общ. Тунджа, обл. Ямбол, действаща със съгласието на своята майка Р.С.И., ЕГН **********,*** и пълнолетния Т.А.Т. ЕГН **********,***.