РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.5.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 123/2013

Делби

Т.Д.Ж.,
Ж.Д.И.,
И.Д.Ж.

М.И.М.,
Н.М.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 22.5.2014г.

2

Гражданско дело No 983/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Х.С.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 22.5.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Х.С.Х. че същият дължи на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД общата парична сума в размер на 813 лв. включваща следните суми : 1. сумата от 557 , 30 лв. представляваща главница по сключен между тях договор за потребителски паричен кредит PLUS – 01342252 от 05.02.2009 година , 2. сумата от 166 , 14 лв. представляваща включена надбавка по чл. 3 от същия договор за потребителски паричен кредит PLUS – 01342252 от 05.02.2009 година и 3. сумата от 89, 56 лв. представляваща обезщетение за забава върху горепосочената непогасена главница по чл. 33 от Закона за потребителския кредит дължима се за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит - 04.11.2011 година до 27.08.2013 г. , ведно със законната лихва върху горепосочената главница от 557, 30 лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение № 527 от 18.09.2013 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 757 / 2013 г . в КРС – 16.09.2013 година до окончателното изплащане на вземането , както и сумата от 125 лв. представляваща направените от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД гр. София съдебни разноски по горепосоченото заповедно производство

3

НОХД No 1/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.П.Г.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 22.5.2014г.
А.П.Г.
На основание чл. 195, ал. 1, т. 2, т.4, предл. второ, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.18, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемият А.П.Г. се определя наказание шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК наказанието се отлага за срок от 3 години.
В законна сила от 22.5.2014г.