П Р О Т О К О Л

 

21.05.2014 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІ    състав

На двадесет и първи май две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

 

Секретар …………………В.Х....…............................................

Прокурор...........................П.И...................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……......КОЕВА……............

Наказателно общ характер дело номер  210 по описа за 2014 година………..

На именното повикване в ........................11.00...........................часа се явиха:

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът И..

ОБВИНЯЕМИТЕ Г.Ж.С. и Х.

А.Й., редовно призовани лично и с адв. Р., служебен защитник.

         ПРОКУРОРЪТ   И.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Ж.С.: Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв.Р.. Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.А.Й.: Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв.Р.. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемите:

Г.Ж.С., ЕГН-**********, ***;

Х.А.Й., ЕГН-**********, ***.

          Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Р.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Ж.С.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.А.Й.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ И.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. Р.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Ж.С.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.А.Й.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

   П.  И.- прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат.

   ОБВИНЯЕМИ:

   1.Г.Ж.С., ЕГН-**********, ***

  2.Х.А.Й., ЕГН-**********, ***

    СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК ЗА ДВАМАТА ОБВИНЯЕМИ:

   Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***.

 

Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Спазвайки изискванията на чл.381 и следващите от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

         1. Г.Ж.С. се признава за виновен за това, че на 13.11.2013 г от постройка към къща в с.Чубра, общ.Сунгурларе, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Х.А.Й. *** отнел чужда движима вещ-1 брой мотофрезаБолгар” МБ1 без двигател на обща стойност 489.00 лв. (четиристотин осемдесет и девет лева) от владението на собственика Е.И.Е. от с.Чубра, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случая е немаловажен.

    -престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл.

    -престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, от НК.

2. Х.А.Й. се признава за виновен за това, че на 13.11.2013 г от постройка към къща в с.Чубра, общ.Сунгурларе, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с  Г.Ж.С. *** отнел чужда движима вещ-1 брой мотофрезаБолгар” МБ1 без двигател на обща стойност 489.00 лв. (четиристотин осемдесет и девет лева) от владението на собственика Е.И.Е. от с.Чубра, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случая е немаловажен.

    -престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл.

    -престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, чл. 2, от НК.

         3. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия Г.Ж.С. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

         4. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия Х.А.Й. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

         5. Веществени доказателства – няма

         6.Разноски по делото-30 лв, които обвиняемите ще  възстановят в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.   

         7.Причинени с престъплението имуществени вреди – 489.00 лева-възстановени.

 

                            С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1. ПРОКУРОР П.  И.:       ____________________

 

 

 

2.     СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемите

адв. В.Р.: __________________

 

 

 

 

3.ОБВ. Г.Ж.С.:    ___________________                                                                                

 

 

 

 

4.ОБВ. Х.А.Й.:    _________________                                                                                

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Г.Ж.С. се признава за виновен за това, че на 13.11.2013 г от постройка към къща в с.Чубра, общ.Сунгурларе, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Х.А.Й. *** отнел чужда движима вещ-1 брой мотофрезаБолгар” МБ1 без двигател на обща стойност 489.00 лв. (четиристотин осемдесет и девет лева) от владението на собственика Е.И.Е. от с.Чубра, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случая е немаловажен.

    -престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл.

    -престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, от НК.

2. Х.А.Й. се признава за виновен за това, че на 13.11.2013 г от постройка към къща в с.Чубра, общ.Сунгурларе, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с  Г.Ж.С. *** отнел чужда движима вещ-1 брой мотофрезаБолгар” МБ1 без двигател на обща стойност 489.00 лв. (четиристотин осемдесет и девет лева) от владението на собственика Е.И.Е. от с.Чубра, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случая е немаловажен.

    -престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл.

    -престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, чл. 2, от НК.

         3. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия Г.Ж.С. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

         4. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия Х.А.Й. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

         5. Веществени доказателства – няма.

         6.Разноски по делото-30 лв, които обвиняемите ще  възстановят в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.   

         7.Причинени с престъплението имуществени вреди – 489.00 лева-възстановени.

ОСЪЖДА Г.Ж.С., ЕГН-**********,*** да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 15.00 лева, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

ОСЪЖДА Х.А.Й., ЕГН-**********,*** да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 15.00 лева, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 210/2014 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.15 часа.

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложените на обвиняемите мярка за неотклонение и намира, че същите следва да бъдат отменени, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на Г.Ж.С., ЕГН-**********,*** мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 288/2013 г по описа на  РУП гр.Сунгурларе.

ОТМЕНЯ наложената на Х.А.Й., ЕГН-**********,*** мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 288/2013 г по описа на  РУП гр.Сунгурларе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                

 

 

СЕКРЕТАР:                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: