РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.5.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 377/2014

Развод по взаимно съгласие

Т.Г.К.,
Д.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 21.5.2014г.
Р Е Ш И :      ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК брака,сключен на 09.04.2009 година с акт № 0011/09.04.2009 година на Община град Карнобат,Област Бургаска,между Т.Г.К.,ЕГН-**********,***,и Д.К.-гражданин на Нидерландия,личен номер 059518704,роден на *** ***,със съдебен адрес за двамата : град Карнобат,Област Бургаска,ул.”Сашо Кофарджиев” № 2,адвокат С.Г.-Т.,поради сериозно и непоколебимо съгласие на двамата съпрузи .  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между Т.Г.К. и Д.К.,а именно :    I.ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА,   ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕЦАТА    1.Предвид обстоятелството, че молителите нямат родени от брака помежду си деца,същите не уреждат въпросите относно упражняването на родителски права, режима на лични отношения и издръжката на деца.     II.ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ    1.Имуществените си отношения страните ще уреждат допълнително след развода.    IIІ.ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ    И двамата съпрузи са напуснали семейното си жилище,поради което същите не се произнасят относно неговото ползване.    IV.ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ И ФАМИЛНОТО ИМЕ    1.Съпрузите са здрави,работоспособни,поради което не си дължат издръжка един на друг.  2.Съпругата възстановява предбрачното си фамилно име Димитрова и в бъдеще ще се именува Т.Г. Димитрова.  3.Разноските по настоящото производство ще се поемат поравно от двамата.  ОСЪЖДА Т.Г.К.,ЕГН-**********,***,да заплати държавна такса във връзка с допускане на развода в размер на 15.00/петнадесет/ лева, както и сумата 5.00/пет/ лева,представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.  ОСЪЖДА Д.К.-гражданин на Нидерландия,личен номер 059518704,роден на *** ***,да заплати държавна такса във връзка с допускане на развода в размер на 15.00/петнадесет/ лева, както и сумата 5.00/пет/ лева,представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.    РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :          
В законна сила от 22.5.2014г.

2

НОХД No 210/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Г.Ж.С.,
Х.А.Й.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 21.5.2014г.
На основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, от НК и чл.55, ал.1, т.1, от НК - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ години за двамата обвиняеми.    
Г.Ж.С.
Х.А.Й.
В законна сила от 21.5.2014г.