Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                        № 69 / 16.5.2014 г.

 

                                     град Карнобат.16.05.2014 година

 

                                     В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

    Карнобатският районен съд,……….колегия,в публичното си заседание

на шестнадесети май две хиляди и четиринадесета година в състав :

                                                

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                   2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора………..,като

разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ АНХД № 167 по описа за 2014 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

С постановление на Районна прокуратура-град Карнобат от 17.04.2014 година е направено предложение обвиняемият М.Р.А., ЕГН-**********,***,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание за това,че като пълнолетно лице,което без да е сключило граждански брак,от 02.04.2013 година в село Детелина, Община Карнобат,Област Бургаска,заживял съпружески с лице от женски пол-Пенка Стоянова Янкова,ЕГН-**********,на 15 години,ненавършила 16-годишна възраст,от село Чукарка,Община Айтос,Област Бургаска.

Обвиняемият признава вината си и моли съда да му наложи административно наказание в минималния размер,предвиден в закона.

Представителят на районната прокуратура-град Карнобат не се явява в съдебно заседание и не взема становище.

По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка :

В Дирекция „Социално подпомагане”-град Карнобат бил получен писмен сигнал с вх.№ ЗД-242/0251 от 08.11.2013 година от директора на Дирекция „Социално подпомагане”-град Айтос,относно непълнолетната бременна Пенка Стоянова Янкова,на 15 години.От разпита на социалния работник,извършил проверката по сигнала,свидетелските показания и обясненията на обвиняемия А. се установило,че той и свидетелката Янкова се запознали в село Чукарка,след което се срещали известно време.На 02.04.2013 година двамата решили да заживеят заедно,като направили годеж по обичаите на ромската общност.Родителите и на двамата били съгласни за тяхното съжителстване.Обвиняемият А. и свидетелката Янкова заживели съпружески в дома на родителите на обвиняемия в село Детелина.Двамата обитавали една от стаите в къщата,спели в едно легло и извършвали полови контакти помежду си.Издържали се от средствата,които обвиняемият А. изкарвал като сезонен работник в Република Гърция,като средствата им били общи.

В резултат на съвместното им съжителство,свидетелката Янкова забременяла и на 31.01.2014 година родила дете от мъжки пол,което кръстила на бащата на обвиняемия-Росен Пенков Янков.Детето не било припознато от обвиняемия,но той и свидетелката Янкова твърдели,че когато същата навърши 16-годишна възраст ще сключат граждански брак и той ще припознае детето.

От събраните по делото доказателства следва извода,че с деянието си обвиняемият М.Р.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по смисъла на чл.191,ал.1 от НК,като от 02.04.2013 година в село Детелина,Община Карнобат,Област Бургаска,като пълнолетен,без да е сключил граждански брак,заживял съпружески с лице от женски пол-Пенка Стоянова Янкова,ЕГН-**********,на 15 години,ненавършила 16-годишна възраст,от село Чукарка,Община Айтос,Област Бургаска.

В случая съдът намира, че са налице условията на чл. 78А от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане административно наказание на същия.За престъплението по чл. 191,ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две години или пробация,както и обществено порицание. От приложеното по дознанието свидетелство за съдимост се установява, че обвиняемият М.Р.А. е бил пълнолетен по време на извършеното деяние, не е осъждан и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда  на раздел ІV, глава VІІІ от НК.От извършеното престъпление няма причинени имуществени вреди.

Ето защо съдът счете,че обвиняемият  М.Р.А. следва да бъде освободен от наказателна отговорност,като му се наложи административното наказание глоба в размер на 1000,00 лева.

По преценка на настоящата инстанция с така наложеното на нарушителя административно наказание ще се постигнат успешно целите на сингуларната и генерална превенции,като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на този нарушител,но така също и по отношение на всички граждани, склонни към подобни деяния.

За да достигне до този си извод,съдът се съобрази  при определяне наказанието на обвиняемия М.Р.А. освен с гореизложеното и с критичното му отношение към извършеното и разкаянието му в тази връзка, а също така и с материалното му положение и по-конкретно с това,че същият понастоящем е безработен.

Предвид гореизложеното и на основание чл.378,ал.4,т.1 от НПК съдът

                                    

                              Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемият М.Р.А., ЕГН-**********,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че като пълнолетно лице,което без да е сключило граждански брак,от 02.04.2013 година в село Детелина, Община Карнобат,Област Бургаска,заживял съпружески с лице от женски пол-Пенка Стоянова Янкова,ЕГН-**********,на 15 години,ненавършила 16-годишна възраст,от село Чукарка,Община Айтос,Област Бургаска,което му деяние представлява престъпление по чл. 191,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.

ОСЪЖДА М.Р.А., ЕГН-**********,***, да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му на районния прокурор.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :