РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.4.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 684/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Р.Р.Г.

ЕТ ТОДОР КУНЕВ ТОДОР КОЛЕВ КУНЕВ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 22.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 45 от ЗЗД във връзка с чл. 51 ал.1 от ЗЗД предявен от Р.Р.Г. действаща чрез пълномощника си адв. Д.Д.В. БАК , същата и със съдебен адрес адв. Д.Д.В. срещу ЕТ К. – Т.К. представляван от Т.К.К. за осъждането на горепосоченият ответник ЕТ К. – Т.К. да й заплати сумата от 2 000 лв. частично предявен иск от цялото вземане в размер на 84 600 лв. , която претенция представлява обезщетение за пропуснатите от Р.Г. ползи от доходи от експлоатация на товарен автомобил Камаз с рег. № С 04 73 ТЯ заедно с принадлежащото му ремарке към него с рег. № С 32 07 ЕВ претендирани за периода от месец юли 2008 г. до месец юли 2013 година , ведно със законната лихва върху горепосочената главница , начиная от завеждането на иска в Районен съд Карнобат до окончателното й изплащане като неоснователен и недоказан изцяло.

2

Гражданско дело No 93/2014

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Д.А.Р.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 22.4.2014г.
  Р Е Ш И :     ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО,че в полза на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв.”Победа”,ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3, представлявано от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор, съществува вземане срещу Д.А.Р.,ЕГН-**********,***,за сумата 634.00/шестстотин тридесет и четири/ лева,представляваща стойността на доставена,отведена и пречистена вода,но неизплатена такава за периода от 19.05.2009 година до 25.10.2013 година,с отчетен период по фактури от 01.04.2007 година до 04.10.2013 година,законната лихва върху главницата,считано от подаването на молбата/заявлението/за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 1238/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат до окончателното изплащане/погасяване/на задължението,а също така и за сумата 125.00/сто двадесет и пет /лева,представляваща разноски,направени от него в образуваното по реда на чл.410 от ГПК заповедно производство по приложеното ч. гр. д. № 1238/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат.  ОСЪЖДА Д.А.Р.,ЕГН-**********,***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв.”Победа”,ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3,представлявано от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор, направените от същото дружество разноски по делото в размер на 125.00/сто двадесет и пет/ лева,както и държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист в размер на 5.00/пет/ лева,която сума също следва да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :    

3

НОХД No 170/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

В.С.С.,
Ю.А.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 22.4.2014г.
В.С.С.
На осн. чл. 195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв. В.С.С. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС. На осн. чл.41, ал.6 от НК, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС - „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието четири месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На осн. чл.59, ал.2, вр.ал.1 от НК на обв. В.С.С. се приспада времето, през което същият е бил задържан по Закона за МВР за срок от 24 часа, считано от 21.04.2014г. до 22.04.2014г.    
Ю.А.Х.
На осн. чл. чл. 195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.18, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв. Ю.А.Х. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК - ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 22.4.2014г.