РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.4.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 783/2013

Искове по СК

Л.П.Д.

Д.П.С.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 8.4.2014г.

2

Гражданско дело No 968/2013

Изменение на издръжка

Д.А.Р.

А.Д.Р.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 8.4.2014г.

3

Гражданско дело No 11/2014

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Б.П.А.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 8.4.2014г.
Р Е Ш И :    ПРИЗНАВА за незаконно и ОТМЕНЯ дисциплинарното наказание "предупреждение за уволнение",наложено на Б.П.А.,ЕГН-**********,***,чрез пълномощника си адвокат Б.И.Т.,***,с адрес на кантората : град Бургас,ул.”Климент Охридски” № 1,ет.3, със заповед № РД-12-300 от 31.10.2013 година на министъра на образованието и науката ".  ОСЪЖДА „Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост”-град Карнобат,с адрес : град Карнобат,ул.”Москва” № 10,тел.: 0559 22986,представлявана от Б.П.А.,ЕГН-**********,директор,с правно основание чл.357 от КТ,във връзка с чл.188,т.2 от КТ,да заплати на Б.П.А.,ЕГН-**********,***,чрез пълномощника си адвокат Б.И.Т.,***,с адрес на кантората : град Бургас,ул.”Климент Охридски” № 1,ет.3,сумата 400.00/четиристотин/лева,представляваща направени от същата съдебни разноски по делото, а на държавата по сметката на Районен съд-град Карнобат-сумата 30/тридесет/лева,представляваща държавна такса, съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс /ГПК/,във връзка с чл.69 от ГПК,както и държавна такса в размер на 10.00/десет/лева в случай на служебно издаване изпълнителни листи.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :    

4

АНД No 96/2014

По ЗД по пътищата

Т.С.А.

РУП КАРНОБАТ

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Решение от 8.4.2014г.
НП-отменено

5

НОХД No 111/2014

Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

С.А.М.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 8.4.2014г.
С.А.М.

6

АНД No 113/2014

Чл.78а НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Т.Р.Т.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 8.4.2014г.
  Р Е Ш И :    ПРИЗНАВА обвиняемата Т.Р.Т.,ЕГН-**********,***,ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на 09.12.3013 година около 21.40 часа в град Карнобат,Област Бургаска,по улица „Граф Игнатиев” пред дом № 22а ,управлявала лек автомобил,марка „Опел Корса”,с регистрационен номер „А 50 97 МА”,без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказанието й по административен ред с НП № 298/2013 година на Пламен Дойнов Чолаков-началник на РУП-град Карнобат,влязло в законна сила на 26.09.2013 година,за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление,което й деяние представлява престъпление по чл. 343в,ал.2,във връзка с чл.343в,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.  ОСЪЖДА Т.Р.Т.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат.  НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от съобщаването му на обвиняемия и районния прокурор.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :    
Т.Р.Т.