- .

7.4.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 126/2014

- .23, 25 27

...,
-

...

:
.

7.4.2014.
. 25, .1, . 23, .1 ... **********, : ., , . 49 *** - 442/2010 . 75/2014 - .   .66, .1 - ... .  
...

2

No 127/2014

- .23, 25 27

...,
-

...

:
.

7.4.2014.
. 25, .1, . 23, .1   ... **********,*** - 381/2010., 77/2010 . 75/2014.- .   . 61, . 2, . . 60, . 1   ... **********,*** - , .       .25, .2 ,   - , .     . 68, .1 ... **********,*** 26.02.2010. 77/2010. , 15.03.2010. 23/2010., 24/2010., 25/2010., 26/2010., 27/2010. 28/2010.- .     . 61, . 2, . . 60, . 1   ... **********,*** , .     23/2010., 24/2010., 25/2010., 26/2010., 27/2010. 28/2010.- ..., 01.02.2012 ., . 175/10. 02.03.2012. -.     535/2012. ... , 03.06.2013 , . 7/13. 01.07.2013. -..  
...