РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 2.4.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 712/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Х.Х.Д.

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 2.4.2014г.
Р Е Ш И :   ОСЪЖДА Българска телекомуникационна компания АД / Българска телекомуникационна компания ЕАД с търговско наименование Виваком / със седалище и адрес на управление град София район Младост ул. Цариградско шосе № 115 И с ЕИК 831642181 да заплати на Х.Х.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 1 лв. представляваща причинени му неимуществени вреди.