П Р О Т О К О Л

                                    

 

 

Година 2014                                                                  град  КАРНОБАТ

РАЙОНЕН СЪД          

На първи април две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

        

                                                Съдебни заседатели:   1. П.Т.

                                                        2. В.К.

                                   

 

Секретар: Д.С.

Прокурор: ЩИЛИЯНА ПЕТКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  КОСТАДИНОВ

Ч Н  дело №......116..........по описа за............2014..................година

         На именното повикване в .........12,20.............часа се явиха:

ОСЪДЕНИЯТ К.А.А., редовно призован, явява се лично и с назначеният му служебен защитник адв. И.Ц..   

         Р. ПРОКУРОР редовно призован, лично.

         Р.ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         ДАВА ход на делото.

         ПОСТЪПИЛО Е предложение от Карнобатския районен прокурор за определяне на едно общо наказание, респективно-  най- тежкото по  отношение извършените от осъденият  К.А.А.  деяния по НОХД № 190/2013г. по описа на РС-Средец и НОХД № 95/2014г. по описа на РС-Карнобат.

ПОСТЪПИЛА Е справка за съдимост на осъдения А. с рег. № 381/8.03.2014г. на Районен съд гр. Карнобат и бюлетини за съдимост, както и писмо рег. рег. № И- 19589 от 20.03.2014г.  на Национална следствена служба гр. София.

 

Р.ПРОКУРОР: поддържам предложението за определяне на едно общо наказание. Искания и  доказателства нямам.

АДВ. Ц.: Искания нямам. Няма да сочим други доказателства.

        

 

         Съдът по доказателствата

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, описани по- горе в настоящият протокол,  а именно: справка за съдимост на осъдения А. с рег. № 381/8.03.2014г. на Районен съд гр. Карнобат и бюлетини за съдимост, както и писмо рег. рег. № И- 19589 от 20.03.2014г.  на Национална следствена служба гр. София.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебните прения.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР: уважаеми господин съдия,  уважаеми съдебни заседатели, поддържам предложението за определяне на едно общо наказание по отношение на осъденият  К.А.А.. Като взех предвид кога са влезли в сила горепосочените  определения и кога са извършени престъпленията намирам, че е налице основание за определяне на общо най-тежко наказание по горепосочените дела, като следва на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК да се определи на К.А.А. общо най-тежко наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от две години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по НОХД № 190/2013г. по описа на РС-Средец и НОХД № 95/2014г. по описа на РС-Карнобат. На основание чл.25, ал.2 от НК да се приспадне от така предложеното общо най-тежко наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от две години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години времето, през което К.А.А. е изтърпявал наказание „пробация” по НОХД № 190/2013г. по описа на РС-Средец, считано от 20.09.2013г.

 

 

АДВ. Ц. – Уважаеми господин председател, уважаеми съдебни заседатели, основателно е предложението на районния прокурор за  определяне на едно общо най- тежко наказание на осъденият  К.А.А.. Налице с а условията на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК за кумулиране на наказанието „пробация“  и определяне на едно общо наказание по НОХД № 190/2013г. по описа на РС-Средец и нОХД № 95/2014 година по описа на Районен съд Карнобат, което общо наказание да бъде в размер на две години за двете пробационни мерки по чл. 42 а, ал.2, т. 1 и т. 2 от НК и пробационна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“ на основание чл. 42 а, ал.2 т. 6 в размер на 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на две години.  Моля на основание чл. 25 ал.2 от НК да приспаднете времето, през което осъденият К. Анкова А. е изтърпявал наказание „пробация“ по нОХД № 190/2013 година по описа на  Районен съд Средец, считано от 20.09.2013 година. Моля да се произнесете със съдебен акт в този смисъл.

 

ОСЪДЕНИЯТ К.А.А.–  Уважаеми господин съдия и съдебни заседатели, -предоставям на съда да реши.

 

Съдът приключва изслушването на съдебните прения.

     Счете делото за изяснено и обяви на страните, че след тайно съвещание ще произнесе определението си,  поради което на основание чл. 300 от НПК се оттегля на тайно съвещание. 

 

          Съдът, изхождайки от предложението на районния прокурор, както и съобразявайки се с приетите по делото доказателства,  намира че същото предложение е основателно, поради следните съображения:

 

         С определение № 147/04.09.2013 година по НОХД № 190/2013 година по описа на Районен съд-град Средец, влязло в законна сила на 04.09.2013 година, на осъдения К.А.А. за извършено от него на 26.02.2013 година престъпление на основание чл. 343 в, ал.2 от НК е било наложено наказанието „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от една година; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; сто часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.

         С определение № 30/27.02.2014 година по НОХД № 95/2014 година по описа на Районен съд– град Карнобат, влязло в законна сила на 27.02.2014 година, на осъдения К.А.А. за извършено от него на 31.07.2013 година престъпление  на  основание чл. 343  в, ал. 2, във връзка с ал.1 от НК е било наложено наказанието „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от две години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години.

          От така изложеното се установява, че деянията на осъдения  А. по двете, цитирани по-горе НОХ дела, са извършени в условията на реална съвкупност помежду си. От своя страна посоченото по-горе навежда на несъмнения извод, че по правилата на съвкупността съдът следва да определи едно общо наказание измежду наложените му такива по гореупоменатите дела.

При това съдът счете, че на осъдения А. е необходимо да му бъде определено най-тежкото наказание,измежду споменатите по-горе, а именно: „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от две години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години.

На основание чл.25, ал.2 от НК е необходимо освен това да бъде приспаднато отчасти от наложеното му най-тежко наказание, изтърпяното от осъдения К.А.  наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от две години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години времето, през което същия е изтърпявал наказание „пробация” по НОХД № 190/2013г. по описа на РС-Средец, считано от 20.09.2013година.

          Мотивиран  от гореизложените съображения, съдът

  

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1 във връзка с  чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения К.А.А.,ЕГН-**********,***, най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 190/2013 година по описа на Районен съд-град Средец и по НОХД № 95/2014 година по описа на Районен съд– град Карнобат, а именно: „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от две години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада отчасти от наложеното му най-тежко наказание, изтърпяното от осъдения К.А. наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от две години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години времето, през което същия е изтърпявал

наказание „пробация” по НОХД № 190/2013г. по описа на РС-Средец, считано от 20.09.2013 година.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред БОС в 15-дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура– град Карнобат,за сведение и изпълнение.

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 Заседанието приключи в 12,30 часа.

                                               

 

                                                                                 СЕКРЕТАР: 

 

 

 

         

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                          

                                                                                           2.

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :