РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2014г. до 1.4.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1034/2013 Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии Г.И.Д. К.Д.М. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 1.4.2014г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска,предявен от Г.И.Д.,ЕГН-**********,***, действащ чрез представителя си по пълномощие адвокат Я.Б.С.,със съдебен адрес за призоваване и получаване на съобщения : град Карнобат, ул.”Георги Димитров” № 6,ет.1,офис 3,с адрес за получаване на съдебните книжа : град Карнобат,ул.”Георги Димитров” № 6,ет.1,офис 6, за приемане за установено,че съществува вземане срещу К.Д.М.,ЕГН-**********,***,за сумата 900.00 лева-главница за задължение по паричен заем,заедно със законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване/входиране/ на заявлението/молбата/,а именно-21.10.2013 година,за издаване заповед за изпълнение по частно гражданско дело № 890/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат,до окончателното изплащане на задължението, както и за съдебно-деловодните разноски в размер общо на 82.50 лева, включващи 25.00 лева държавна такса,5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист,2.50 лева банкова комисионна и 50.00 лева адвокатски хонорар, направени от него в образуваното по реда на чл.410 от ГПК заповедно производство по посоченото по-горе частно гражданско дело № 890/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат,като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Г.И.Д.,ЕГН-**********,***, действащ чрез представителя си по пълномощие адвокат Я.Б.С.,със съдебен адрес за призоваване и получаване на съобщения : град Карнобат, ул.”Георги Димитров” № 6,ет.1,офис 3,с адрес за получаване на съдебните книжа : град Карнобат,ул.”Георги Димитров” № 6,ет.1,офис 6,да заплати на К.Д.М.,ЕГН-**********,***,направените от него разноски по делото в размер на 152.50 лева,а в случай на служебно издаване изпълнителен лист-и сумата 5/пет/лева, представляваща държавна такса,която следва да бъде приведена по сметката на Карнобатския районен съд . РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двусед-мичен срок,считано от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.12.2014
Гражданско дело № 960/2014
ПОТВЪРЖДАВА решение № 63/01.04.2014, постановено по гр. д. № 1034/2013 година по описа на Районен съд Карнобат.
В законна сила от 4.12.2014г.
2 Гражданско дело No 239/2014 Други дела ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " НАРКООП " -КАРНОБАТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 1.4.2014г.
В законна сила от 11.4.2014г.
3 ЧНД No 116/2014 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ К.А.А. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 1.4.2014г.
К.А.А.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения К.А.А., най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 190/2013 година по описа на Районен съд-град Средец и по НОХД № 95/2014 година по описа на Районен съд– град Карнобат, а именно: „пробация”. НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада отчасти от наложеното му най-тежко наказание, изтърпяното от осъдения К.А. наказание „пробация” времето, през което същия е изтърпявал наказание „пробация” по НОХД № 190/2013г. по описа на РС-Средец, считано от 20.09.2013 година.
В законна сила от 16.4.2014г.
4 ЧНД No 139/2014 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК Р.М.У.   Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 1.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на осъденото лице Р.М.У. с ЕГН ********** за определяне на едно общо наказание по наложените му присъди. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 139/2014 г. по описа на Карнобатския районен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 20.6.2014
Наказателно дело № 551/2014
с писмо изх. №5083/21.08.2014г. връщат ни НОХД №139/2014г. на КРС без резултат по жалбата на жалбоподателя У., тъй кат о ебила изпратена по компетентност до ВКС, а не до БОС, за сведение и изпълнение.
В законна сила от 10.4.2014г.