РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 31.3.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 233/2014

Отказ от наследство

С.С.А.

С.С.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 31.3.2014г.
О П Р Е Д Е Л И :      Да се впише в особената книга по чл. 49,ал. 1 от Закона за наследството за вписване приемането и отказа от наследство на Районен съд-град Карнобат отказът на С.С.А.,ЕГН-**********,***,от наследството на нейния баща С.С.А.,ЕГН-**********,***,починал на 24.03.2014 година в град Карнобат,акт за смърт № 0056/25.03.2014 година,съставен от Община-град Карнобат  Да се издаде на молителката С.С.А.,ЕГН-**********,***, удостоверение за извършения от нейна страна отказ от наследствени права.  Настоящото определение не подлежи на обжалване.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :      
В законна сила от 31.3.2014г.

2

АНД No 51/2014

Административни дела

Т.И.Т.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 31.3.2014г.
НП-отменено