Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 76 / 28.3.2014г.

 

 

         Димитър Маринов – районен съдия при Карнобатски районен съд , в качеството ми на съдия- докладчик  по НЧХД № 129 / 2014 г.  по описа на Районен съд Карнобат поставих за разглеждане настоящото горепосочено дело по описа на КРС и  след като се запознах с тъжбата и приложените към нея доказателства установих следното:

Настоящото съдебно производство е образувано по повод подадената тъжба от М.С.А.  против С.Г.С.  по обвинение за извършено  престъпление по чл. 130 ал.1 от НК .

         Настоящото дело  е с местна и родова подсъдност на Районен съд Карнобат  с оглед разпоредбите на чл. 35 и сл. от НПК.     

         В депозираната пред настоящия съд тъжба от  М.А. , последният сочи,  че извършеното според него умишлено престъпление  по чл. 130 ал.1 от НК срещу него от  С.С. е било извършена на датата  27.07.2013 година . Съобразно разпоредбата на чл. 81 ал.3 от НПК  тъжбата трябва да бъде подадена  в 6- месечен срок от  деня в който пострадалия  е узнал за  извършване на престъплението или  от деня  в който пострадалия  е получил съобщение  за прекратяване на досъдебното производство , на основание , че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. Следователно в случая настоящия съд намира, че са налице две хипотези определящи срока на валидно подаване на частна тъжба като първата хипотеза , сочи , че тъжба може да се подаде и респ. въз основа на нея може да се образува и разгледа съответно наказателно производство в 6- месечен срок от деня в който пострадалият е узнал респ. е извършено срещу него съответно престъпление , а втората хипотеза посочва, че такова производство може да се разгледа ако е подадена тъжба в същия 6- месечен срок от деня  в който същият пострадал е получил съответно постановление от прокурор по чл.243 ал.1 от НПК в който  същият прокурор постановява изрично , че прекратява вече образувано досъдебно производство за това престъпление , тъй като престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. По отношение на първата хипотеза на чл. 81 ал.3 от НПК съдът намира, че тъжбата е подадена в Районен съд Карнобат на дата 19.03.2014 година и като такава същата се явява просрочена тъй като е следвало да бъде подадена до 28.01.2014 г. включително в Районен съд Карнобат . Видно пък от постановление  за отказ да се образува досъдебно производство  постановено от прокурор при Районна прокуратура на дата 14.12.2013 г.  е че тъжителят М.А. е сезирал КРП  с жалба  срещу С.С.  с оглед данни за извършено срещу него престъпление от общ характер – престъпления по чл. 216 ал.1 от НК и чл. 144 ал.3 от НК извършени  на дата 27.07.2013 година. Със същото постановление  за отказ да се образува досъдебно производство по отношение на горепосочените престъпления от общ характер които А. твърди, че С. е извършил срещу него , районният прокурор е отказал да образува досъдебно производство  срещу С.С. тъй като при предварителната  прокурорска проверка е установил , че няма данни за извършването на тези престъпления . По този начин съдът намира, че районният прокурор е отказал да образува досъдебно производство с горепосочения си акт по смисъла на чл. 213 ал.1 от НПК , а не е постановявал акт по чл. 243  ал.1 от НПК . Следователно съдът намира, че макар и частният тъжител  А. да се сезирал  органите на КРП  и по тази начин да е била образувана  преписка № 1022 / 2012 г. на КРП и по същата да има отказ да бъде образувано досъдебно производство  от 14.12.2013 г. , то в конкретния случай  отказът на прокурора да образува  такова производство  не покрива изискванията на чл. 81 ал.3 предл. 2 от НПК  тъй като прокурора е постановил акт по чл. 213 ал.1 от НПК , а не е постановил акт за  прекратяване на ДП  на основание , че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия  и едва от тази дата да започне да тече преклузивния срок по чл. 81 ал.3 от НПК за валидно депозиране на настоящата тъжба. В случая въобще не е образувано досъдебно производство  и липсва  императивния акт на прокурора по чл. 81 ал.3 предл. 2 от НПК и поради това съдът намира, че следва да се приеме категорично , че срокът  за валидно подаване на частната тъжба е изтекъл също на дата 28.01.2014 година , поради което съдът намира, че и в този случай настоящата жалба е просрочена към момента на подаването й  и това води да императивно задължение настоящия съд да прекрати настоящата  образувано наказателно производство.

Мотивиран от гореизложеното и на основание 289 ал.1 от НПК във връзка с чл. 24 ал. 4 т. 2 от НПК , КРС

Р А З П О Р Е Ж Д А :

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 129 / 2014 г. по описа на Районен съд Карнобат

ПРЕПИС от настоящото разпореждане да се изпрати на частния тъжител и обвиняемия  .

 Настоящото разпореждане  може да се обжалва с частна жалба пред Бургаски окръжен съд в 7- дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: