Р Е Ш Е Н И Е

  52 / 28.3.2014 г.                            

                                   28.03-2014г.,град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                      ІІ състав

На седемнадесети  март две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател:  АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :1.

                                                             2.

Секретар  Д.Е.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХ дело № 88  по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от И.К.П. с ЕГН ********** ***  против наказателно постановление № 38 /14   от 05.02-2014 г.  на П. Д. Ч. – началник  при РУП – К.  към ОДМВР  Б. ,с което на И.К.П. с ЕГН **********  за нарушение  по чл. 259, ал.1, т. 1  от КЗ и на основание чл. 315, ал.1, т. 1 от КЗ е наложено  административно  наказание- глоба в размер на 400,00 лв./ четиристотин   лева /.

       Със  жалбата  се претендира незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.

      Административнонаказващият орган, не изпраща представител, въпреки редовно призоваване.

         Жалбата е подадена в срок,  по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

           От събрания по делото доказателствен материал-гласен и писмен се установи, че на 16.01-2014г. , около 10,00 часа, жалбоподателят И.К.П. *** по посока бул.***  , управлява лек автомобил  марка „Форд „ с рег.№****, негова собственост ,  бил спрян за проверка от свидетелите –полицай І степен –мл.автоконтрольор при РУП К.  П.К.Н. ,  П.И.Ж. – полицай при същото РУП  и  И.Х.Д. .При извършената проверка на документите на водача и автомобила , жалбоподателят  И.К.П.  не представя полица за сключена  застраховка „Гражданска отговорност „ на автомобилистите, валидна  за периода , в който управлява автомобила.В тази връзка и св.П.К.Н. , в присъствието на св.П.И.Ж. и И.  Х.Д.  състави Акт за установяване на административно нарушение № 38/2014 , сериен № 120703 , в който горепосочената фактическа обстановка е квалифицирана  като нарушение на чл. 259, ал.1, т . 1 от Кодекс за застраховането/КЗ/, като актът  бил подписан  от жалбоподателя  без възражения.Въз основа на така съставения АУАН   от  началник на РУМВР К.  е издадено  и атакуваното наказателно постановление , с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „ Глоба „ в размер на 400,00 лв./четиристотин лева / .

     Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на свидетелите П.К.Н. и всички , съдържащи се по администратовно-наказателната преписка писмени доказателства.

      Съдът  се довери на показанията  на свид.П.К.Н. като обективни и непротиворечиви, тъй като същият в хронологичен ред изяснява мястото на извършване на проверка на управлявания от жалрбоподателя автомобил и обстоятелството , че  И.К.П. не представил  полица за сключена задължителна застраховка „ Гражданска отговорност  „ на автомобилистите, валидна за периода , в който управлява автомобила , което  не се  оспорва  и от жалбоподателя.

      Съдът служебно констатира , че АУАН  и НП са издадени от компетентни органи, в предвидената от закона писмена форма и съдържание – чл. 42 и чл. 57  от ЗАНН.Налице е редовна процедура по връчването им на жалбоподателя.

       НП е законосъобразно и от  правна гледна точка.В хода на съдебното следствие се установи , че жалбоподателят  И.К.П.  на  16.01-2014 г .  около 10,00 часа в гр.К.********по посока бул.Б.**, управлявал  собствения си  лек автомобил   марка „Форд „ с рег.№*****, без сключен задължитнелна застраховка „Гражданска отговорност „ на автомобилистите, с което  същият  е нарушил  чл. 259, ал.1 , т. 1 от КЗ, съгласно който  договор за застраховка „Гражданска отговорност „ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано  на територията на РБългария и не е било спряно от движение.Съдът счита, че правилно е ангажирана административно-наказатнелна отговорност  на жалбоподотателя  И.К.П..

         Съдът намира за неоснователни доводите на  защитата на жалбоподателя, наведени в съдебно заседание, както и не приема и не цени писмени доказателства и  не  обсъжда  и показанията на  доведения  свидетел , тъй като не се навеждат  каквито и да било доводи / доказателства/ , че констатациите в АУАН  и в НП не отговарят на истината.

          От субективна страна , съдът намира , че противоправното действие на водача е осъществено виновно , т.е. жалбоподотателят  И.К.П.  е съзнавал  противообществения характер  на своето действие и общественоопасните му последици, но въпреки това го е извършил.

          Съгласно разпоредбата на чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекс за застраховането физическо лице , което управлява моторно  превозно средство , във  връзка с чието притежание и използване няма сключен  и действащ  договор за задължителна  застраховка „ Гражданска отговорност „ на автомобилистите се наказва с глоба  от 400 до 600 лв. , т.е.  в размер  на 400 лв. /четиристотин лева / , поради което съдът не намира за необходимо да обсъжда приложението на чл. 27 , ал.2 и ал.3 от ЗАНН - да отчита и тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други  смекчаващи или отегчаващи обстоятелства, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение , като е наложил  наказание , което е в минимален размер и напълно съответства на тежестта на извършеното нарушение.Затова именно, съдът намира жалбата за  неоснователна и счита, че следва да бде оставена без уважение, а наказателно постановление следва да се потвърди, като правилно и  законосъобразно.

           Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА   наказателно постановление № 38  / 14  от 05.02-2014 г.  на П. Д. Ч. – началник  при РУП – К.  към ОДМВР  Б, с което на И.К.П. с ЕГН ********** ***  за нарушение  по чл. 259, ал.1, т. 1  от КЗ и на основание чл. 315, ал.1, т. 1 от КЗ е наложено  административно  наказание- глоба в размер на 400,00 лв./ четиристотин   лева /.

           РЕШЕНИЕТО може да се обжалва   с касационна  жалба  пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: