П Р О Т О К О Л

 

21.03.2014 година                                                           град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

Съдебни заседатели: 1........................................

                         2........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.....................................................

Прокурор................................П.И....................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ…..............

Наказателно общ характер дело номер…132.......по описа за… 2014…година

На именното повикване в ......................11.45............................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИТE Х.А.С. и Й.А.С., редовно призовани, се явяват лично, заедно със служебния си защитник адв. П..

         РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР, редовно призован, се явява лично.

         Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.         

ОБВ. Х.А.С.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. П..

         ОБВ. Й.А.С.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. П..

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемите.

        Х.А.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***.

Й.А.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. П.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.А.С.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.А.С.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК с обвиняемите и техният служебен защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото са приложени и декларации, подписани от обвиняемите по чл. 381 ал. 6 от НПК с която декларират, че се отказват от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. П.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК с районния прокурор и обвиняемите постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларации подписани от обвиняемите по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказват от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Х.А.С.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Й.А.С.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

 П.И. - прокурор при Районна прокуратура гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМИ:

1.Х.А.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***.

2.Й.А.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***.

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

адв. П.Х.П., ЕГН **********, вписана в АК Бургас, с адрес ***

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.1. Обвиняемият Х.А.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.чл.28, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК, за това че през периода 27. 08 – 28.08.2012 г. в землището на гр.С., след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Й.А.С. ***, при условията на повторност в немаловажен случай, направил опит да отнеме чужди движими вещи – 90 кг. рязан метлен клас със семе на обща стойност 85,50 (осемдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева от владението на собственика Т.Г.Б. от град С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини.

Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

1.2. Обвиняемият Й.А.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.чл.18, ал.1 от НК, за това че през периода 27. 08 – 28.08.2012 г. в землището на гр.С., след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Х.А.С. ***, в немаловажен случай, направил опит да отнеме чужди движими вещи – 90 кг. рязан метлен клас със семе на обща стойност 85,50 (осемдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева от владението на собственика Т.Г.Б. от град С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини.

Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

2.1. За посоченото в т.1.1 престъпление  на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Х.А.С. се определя  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за  срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА.

На основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Х.А.С. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

2.2. За посоченото в т.1.2 престъпление  на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Й.А.С. се определя  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за  срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА.

На основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Й.А.С. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

3.   Веществени доказателства няма.

4. Разходи по делото в размер на 20,00 лева ще бъдат изплатени от обвиняемите Х.С. и Й.С. в 14 – дневен срок от одобряване на настоящо споразумение по сметка на РС-Карнобат.

5. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1.     РАЙОНЕН ПРОКУРОР П.И.:……………………...…                                                                   

 

 

 

                                                                                     

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемите –

                                адв. П.:……………………………………

 

 

 

 3. ОБВИНЯЕМ  Х.А.С.:……………………

 

 

 

 

 4. ОБВИНЯЕМ  Й.А.С.:………………

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

    1.1. Обвиняемият Х.А.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.чл.28, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК, за това че през периода 27. 08 – 28.08.2012 г. в землището на гр.С., след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Й.А.С. ***, при условията на повторност в немаловажен случай, направил опит да отнеме чужди движими вещи – 90 кг. рязан метлен клас със семе на обща стойност 85,50 (осемдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева от владението на собственика Т.Г.Б. от град С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини.

Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

1.2. Обвиняемият Й.А.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.чл.18, ал.1 от НК, за това че през периода 27. 08 – 28.08.2012 г. в землището на гр.С., след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Х.А.С. ***, в немаловажен случай, направил опит да отнеме чужди движими вещи – 90 кг. рязан метлен клас със семе на обща стойност 85,50 (осемдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева от владението на собственика Т.Г.Б. от град С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини.

Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

2.1. За посоченото в т.1.1 престъпление  на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Х.А.С. се определя  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за  срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА.

На основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Х.А.С. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

2.2. За посоченото в т.1.2 престъпление  на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Й.А.С. се определя  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за  срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА.

На основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Й.А.С. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

3.   Веществени доказателства няма.

4. Разходи по делото в размер на 20,00 лева ще бъдат изплатени от обвиняемите Х.С. и Й.С. в 14 – дневен срок от одобряване на настоящо споразумение по сметка на РС-Карнобат.

5. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

 

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. 1 от НПК.

 

ОСЪЖДА  обвиняемите Х.А.С. с ЕГН **********,***  и Й.А.С. с ЕГН **********,***, да заплатят направените по делото разноски всеки един от тях по на 10.00 лева, както и сумата всеки по на 5,00 лева държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на РС Карнобат.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 132/2014 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 12,05 часа.

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемите мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложените на обвиняемите Х.А.С. с ЕГН ********** и Й.А.С. с ЕГН ********** мерки за неотклонение - “ПОДПИСКИ”.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                      

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

 

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: