П Р О Т О К О Л

 

21.03.2014 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                              2........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……................................................

Прокурор................................П.И.……................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер….131......по описа за… 2014…година

На именното повикване в ..........................11.30................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.М.Д., редовно призован се явява лично, заедно със служебния си защитник адв. П..*** се явява прокурорът И..

         Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Д.М.Д.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. П..

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

Д.М.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, ***.

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. П.: Няма да правим отводи на състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.М.Д.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381, ал. 6 от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. П.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Д.М.Д.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

         П.И. – прокурор при Районна прокуратура гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМИ:

Д.М.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, ***

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв. П.Х.П., ЕГН **********, вписана в АК Бургас, с адрес ***

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият Д.М.Д. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 354 а, ал. 3, предл. второ, т. 1 от НК, за това, че на 22. 02. 2014 г. в град Карнобат, област Бургаска в калъф за слънчави очила тип несесер без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) «За медецински и научни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане на рабатното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, се разрешава на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати и от прекурсори» и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) «Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1» и чл. 1 и сл. От Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Чл.30 от ЗКНВП, високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. Приложение № 1 от ЗКНВП – държал канабис с общо тегло на сухата зелена маса 33,301 грама и със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,75 % на стойност 199,81 (сто деветдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) лева.

         Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

2. За посоченото в т.1 престъпление при приложение на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемият Д.М.Д. се определя  наказание 9 (ДЕВЕТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (ТРИ) година.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага по лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно „глоба“.

3.   Веществените доказателства – канабис с общо нетно тегло маса 33,301 грама и със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,75 %  е изпратен за съхранение на Агенция“Митници“ при МФ.

На основание чл. 354 а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 буква”а” от НК веществените доказателства- канабис с общо нетно тегло маса 33,301 грама и със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,75 %  се отнемат в полза на държавата. /Останали  32.801 гр.след извършване на експертизата/

4. Разходи по делото – 48.57 лева за възнаграждение на вещо ще бъдат изплатени от обвиняемия Д.М.Д. в 14-дневен срок от одобряване на настоящото споразумение по сметка на ОД на МВР-Бургас

5.     От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР П.И.:…………………………………………

 

 

2. СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

                                          адв.П.: ………….……………………………….

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Д.М.Д.:……………….………….…

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

О П Р Е Д Е Л И:   

 

         ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемият Д.М.Д. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 354 а, ал. 3, предл. второ, т. 1 от НК, за това, че на 22. 02. 2014 г. в град Карнобат, област Бургаска в калъф за слънчави очила тип несесер без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) «За медецински и научни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане на рабатното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, се разрешава на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати и от прекурсори» и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) «Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1» и чл. 1 и сл. От Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Чл.30 от ЗКНВП, високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. Приложение № 1 от ЗКНВП – държал канабис с общо тегло на сухата зелена маса 33,301 грама и със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,75 % на стойност 199,81 (сто деветдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) лева.

         Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

2. За посоченото в т.1 престъпление при приложение на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемият Д.М.Д. се определя  наказание 9 (ДЕВЕТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (ТРИ) година.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага по лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно „глоба“.

3.   Веществените доказателства – канабис с общо нетно тегло маса 33,301 грама и със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,75 %  е изпратен за съхранение на Агенция“Митници“ при МФ.

На основание чл. 354 а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 буква”а” от НК веществените доказателства- канабис с общо нетно тегло маса 33,301 грама и със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,75 %  се отнемат в полза на държавата. /Останали  32.801 гр.след извършване на експертизата/

4. Разходи по делото – 48.57 лева за възнаграждение на вещо ще бъдат изплатени от обвиняемия Д.М.Д. в 14-дневен срок от одобряване на настоящото споразумение по сметка на ОД на МВР-Бургас

5.     От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Д.М.Д., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** да заплати направените по делото разноски в размер на 48.57 лева, която да се приведе по сметка BG47STSA93003100001001 в Банка ДСК гр. Бургас на ОД на МВР Бургас,  както и сумата от по 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

        

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 131/2014 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11,45 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство, съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Д.М.Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

                           

                  

СЕКРЕТАР:                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

   

           

 

След  постановяване на горепосоченото  определение, с което бе   отменена наложената на  обвиняемия Д.М.Д., ЕГН ********** МНО „ПОДПИСКА, съдът намира че следва да се произнесе с нарочно  определение и за приложението на чл. 53 от НК  по отношение  на вещественото доказателство - канабис с общо нетно тегло маса 33,301 грама и със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,75 %, изпратен за съхранение на Агенция“Митници“ при МФ. /Останали  32.801 гр.след извършване на експертизата/.

 

         РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Г-н съдия, считам, че вещественото доказателство по делото – канабис следва да се отнеме в полза на Държавата.

        

АДВ. П.: Г-н съдия, считам, че вещественото доказателство по делото – канабис следва да се отнеме в полза на Държавата.

 

Съдът намира, че на  основание чл. 354 а, ал. 6, вр. чл. 53,  ал. 2, буква „а” от НК следва да се отнеме  в полза на Държавата вещественото доказателство – канабис с общо нетно тегло маса 33,301 грама и със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,75 %, изпратен за съхранение на Агенция“Митници“ при МФ. /Останали  32.801 гр.след извършване на експертизата/

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

НА ОСНОВАНИЕ чл. 354 а, ал. 6, вр. чл. 53,  ал. 2, буква „а” от НК ОТНЕМА  в полза на Държавата вещественото доказателство – канабис с общо нетно тегло маса 33,301 грама и със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,75 %, изпратен за съхранение на Агенция“Митници“ при МФ. /Останали  32.801 гр.след извършване на експертизата/

 

НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: