Р Е Ш Е Н И Е

№ 59 / 21.3.2014 г.

                           21.03- 2014 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    КАРНОБАТСКИ районен съд ,                                ІІ състав

На  двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №   838  по описа за 2013 година, и за да се произнесе взе предвид :

          Предявеният иск е с правно основание    чл. 45 , ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 52, ал.1 от ЗЗД ,вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД.

          Производството по делото е образувано по повод искова молба от К.С.К. – БАК, с адрес на упражняване на дейността – гр.Б.******************** , в качеството на повереник  на З.А.Ч.  с ЕГН ********** ***  против А. ***, с която желае съдът да  постанови решение, с което да  заплати на З.А.Ч. :

   1. за неимуществени вреди, произтичащи от непозволено увреждане – влизане в жилището на З.Ч. , като за това е употребил сила – 1500,00 лв. / хиляда и петстотин лева / , ведно със законната лихва , считано от 03.05-2011г.  до окончателното й изплащане;

    2.за неимуществени вреди , произтичащи от непозволено  увреждане – нанасяне на средна телесна повреда на З.Ч. , изразяваща се в трайно затруднение  движението  на крайниците – 16 000,00 лв./ шестнадесет хиляди лева , ведно със законната лихва , считано от 03.05-2011г. до окончателното й изплащане , с правно основание чл. 45, ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД.Претендира на разноски.В подкрепа представя доказателства.

Моли , на основание чл. 83, ал.1, т.4 от ГПК да бъде освободена от заплащане на   държавна такса , дължима за завеждане на иска  в размер на 700.00 лв./седемстотин лева / .

        В законен  срок по чл. 131 от ГПК  ответникът А. ***   представя писмен отговор на исковата молба.

С отговора си на исковата молба ответникът  А. ***  чрез пълномощника си – адвокат Д.Д.В. *** , твърди, че не признава  претенциите по основание , така и по размер.

Твърди, че същите са неоснователни.

      В съдебно заседание претенцията се поддържа чрез процесуален представител адв.К.К. ***  .

       Ответникът А. ***    не се явява в съдебно заседание , въпреки редовно призоваване.

      Съдът като съобрази становищата на страните , прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съобразно изискванията  на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал.2 от ГПК, намира за установено от фактическата страна следното : Твърди се, че  от години между родовете на ищцата и  ответника съществувала вражда по различни поводи и между тях  избухвали скандали.Твърдят, че на 03.05-2011г. отново избухнал скандал между А. Т. , която  казала на съпруга си А.А. , че била бита от Х. Ч.- син на ищцата З.А.Ч..Твърдят, че  на 03.05-2011г. , около 19,00 часа А. тръгнал да се саморазправя със семейство Ч. и към  него се присъединил и ответникът А.Х.А. с ЕГН **********.Твърдят, че в себе си носели вили и брадви.

Не е налице спор между страните , установява се и от неоспорените в тази насока писмени  доказателства, че  на 03.05-2011г.  ответникът  А.Х.А. с ЕГН ********** в съучастие като извършител  с Х.А.А. с ЕГН **********  и А. А. А.  с ЕГН  ********** влязъл влязъл  в жилището на ищцата З.А.Ч. с ЕГН ********** *** като бил въоръжен с вила и причинил  на ищцата З.  А.Ч. средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на  десния крак, за които престъпления ответникът  А.Х.А.  с присъда № 12 от 19.03-2013г.  По нох дело № 424 по описа за 2012г. На Карнобатски районен съд  бил осъден : за престъпление по чл. 170, ал.2, вр. ал.1, вр. Чл. 20, ал.2 от НК  на две години лишаване  от свобода, което наказание, на основание чл. 66, ал.1 от НК  било отложено за изпитателен срок от три години,  и за престъпление по чл. 129, ал.2 от НК ответникът А.Х.А. с ЕГН **********  бил осъден  на три години лишаване от свобода, което наказание , на основание чл. 66 , ал.1 от НК било отложено за изпитателен срок от  пет години.Видно , че с решение№ 169 от 16.07-2013г.  По ВНОХдело № 418  по описа за 2013г. На Б. окръжен съд ,  присъда № 12 от 19.03-2013г.  По нох дело № 424 по описа за 2012г. На К. районен съд потвърдена.

Предявените  искове се основават  на забраната да се вреди другиму и задължението да се обезщетят виновно причинените вреди- чл. 45 от ЗЗД, като вината се предполага до доказване на противното- ал.2 на чл. 45 ЗЗД.Фактическият състав  на непозволеното увреждане включва установяването на няколко елемента- деяние , вреда , причинна връзка между тях, противоправност на деянието и вина.Липсата  дори и на една от така изброените предпоставки- води до неоснователност  на предявия иск.

В случая е доказано на три от тях – протиправно деяние , вреда и причинна  връзка между деянието и настъпила вреда за ищцата- средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на  десния крак.

Свидетелят Х. А. Ч.  в съдебно заседание доказва, че  в продължение на две години ищцата З.А.  ходи  с две патерици и през цялото време съпругът  придружител.Св.Х.Ч. твърди, че  отскоро З. започна да  ползва  бастун, поддържа се само с лекарства, които купува сама.Св.Х.Ч. твърди, че  ищцата З.А. много се уплаши, когато разбили вратата и са влезли в жилището й.

В случая са налице деяния  извършени от ответника А.Х.А., от които  са настъпили вреди за ищцата З.  А.Ч..Противоправното поведение на ответника се установява от приети по делото  като доказателства  присъда № 12 от 19.03-2013г.  По нох дело № 424 по описа за 2012г. На К.районен съд  и решение№ 169 от 16.07-2013г.  По ВНОХдело № 418  по описа за 2013г. На Б. окръжен съд ,  с което е потвърдена  присъда № 12 от 19.03-2013г.  По нох дело № 424/ 2012г. На К. районен съд .Съобразно изложеното, съдът счита, че  са налице предпоставките на чл. 45 от ЗЗД за ангажиране отговорността на ответника за обезщетяване  на вредите.

Претенцията за неимуществени вреди се явява доказана въз основа на горните данни за причинените на ищцата болки и страдания, за причинената на ищцата средна  телесна повреда, изразяваща се  в трайно затруднение движението на десния крайник , както и търпяните от нея  неудобства и ограничения в бита, които имат  неимуществен характер  и определянето на които е подчинено на принципа  за справедливост по чл. 52 от ЗЗД . Съдът счита, че  следва да се съобрази с характера  и тежестта на установените обстоятелства, които имат съществено значение за определяне размера на  обезщетението по предявените  искове за неимуществени вреди.Цялостната оценка на тези обстоятелства и случая налага извода, че за да отговаря на изискването за справедливост и за съответствие на гражданската отговорност на ответника с действително извършеното при липсата на основания за приложението на чл. 51, ал.2 от ЗЗД.По делото  липсват данни ищцата З.  А.Ч. да е допринесла  за настъпването на вредите.Съдът счита, че  на основание чл. 52 от ЗЗД  обезщетения в рамките на исковите суми могат да обезщетят  причинените на З.  А.Ч. неимуществени вреди.Съдът счита, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата : 1. сумата в размер на  1500,00 лв. / хиляда и петстотин лева / , представляваща обезщетение за неимуществени вреди произтичащи от непозволено увреждане- влизане в жилището  на З.  А.Ч.,***  на 03.05-2011г. около 19,00 часа , за което е употребил сила,  начиная от  датата на извършване на деянието- 03.05-2011г. до окончателното й изплащане, както и 2. сумата от 16 000,00 лв. /шестнадесет хиляди лева / , представляваща обезщетение за неимуществени вреди произтичащо от непозволено увреждане- причиняване на средна телесна повреда , изразяваща се  в трайно затруднение движението на десния крайник, начиная от  датата на извършване на деянието- 03.05-2011г. до окончателното й изплащане.

По отношение на разноските, съобразно разпоредбата на чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата разноски , съобразно  с уважената част  на иска за адвокатски хоронар в размер на 2700,00 лв. / две хиляди и седемстотин лева / , а на К. районен съд  да заплати държавна такса  в размер на  700,00 лв. / седемстотин лева / .

       Мотивиран от горното, съдът

 

                                             Р  Е  Ш И   :

 

     ОСЪЖДА А.Х.А. с ЕГН ********** *** да заплати на З.А.Ч. с ЕГН ********** *** сумата в размер на  1500,00 лв. / хиляда и петстотин лева / , представляваща обезщетение за неимуществени вреди произтичащи от непозволено увреждане- влизане в жилището  на З.  А.Ч.,***  на 03.05-2011г. около 19,00 часа , за което е употребил сила,  начиная от  датата на извършване на деянието- 03.05-2011г. до окончателното й изплащане, с правно основание    чл. 45 , ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 52, ал.1 от ЗЗД ,вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД.

        ОСЪЖДА А.Х.А. с ЕГН ********** *** да заплати на З.А.Ч. с ЕГН ********** *** сумата от 16 000,00 лв. /шестнадесет хиляди лева / , представляваща обезщетение за неимуществени вреди произтичащо от непозволено увреждане- причиняване на средна телесна повреда , изразяваща се  в трайно затруднение движението на десния крайник, начиная от  датата на извършване на деянието- 03.05-2011г. до окончателното й изплащане,  с правно основание    чл. 45 , ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 52, ал.1 от ЗЗД ,вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД.

        ОСЪЖДА А.Х.А. с ЕГН ********** *** да заплати на З.А.Ч. с ЕГН ********** *** разноски , съобразно  с уважената част  на иска за адвокатски хоронар в размер на 2700,00 лв. / две хиляди и седемстотин лева / , а на К.районен съд  да заплати държавна такса  в размер на  700,00 лв. / седемстотин лева / .

          Решението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ  :