РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.3.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 717/2013

Делби

З.И.Т.,
М.Н.Т.

Е.С.М.,
Н.С.Ф.,
В.С.А.,
М.Т.М.,
Д.Т.М.,
П.Г.И.,
С.Д.С.,
В.В.Д.,
Е.И.А.,
М.И.Б.,
Н.П.М.,
Г.П.М.,
Г.Ж.Г.,
Т.Ж.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 20.3.2014г.
допуска извършването на съдебна делба спрямо недвижим имот - дворно място ведно с построените в него жилищна сграда и постройка и 8 бр. земеделски земи.

2

Гражданско дело No 1158/2013

Развод и недейств. на брака

З.И.П.

М.В.П.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 20.3.2014г.

3

АНД No 125/2013

Административни дела

С.Н.П.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ -АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ОО"КД-ДАИ"

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 20.3.2014г.
ДА СЕ СЧИТА, че жалбоподателят С.Н.П. с постоянен адрес ***, по влязлото в законна сила решение № 83 от 29.04.2013 г., постановено по настоящото АНХД № 125/2013 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 06.12.2013 г. е с ЕГН **********, като същото решение следва да се тълкува и прилага, респективно привежда в изпълнение по този начин.