Р Е Ш Е Н И Е

             № 46 / 13.3.2014г.                                    град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       І състав

На дванадесети март                                         2014 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                           Председател :  ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАД № 93 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият И.Н.Х. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и  адрес **** за извършено престъпление по чл. 191, ал.1 от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на Карнобатската районна прокуратура, редовно призована не се явява.

Обвиняемият Х., редовно призован  се явява лично в съдебно заседание. Признава вината си и моли съда за минимално наказание.

Защита на обвиняемия пледира за минимално наказание.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

         Непълнолетната свид. З.М.С., родена на ***г. и обв.И.Н.Х. заживели съпружески от 31.08.2013г. в гр.Карнобат, ул. *** в дома на родителите на обв.И.Х.. За съжителството помежду им родителите на обв.И.Х. и на непълнолетната свид.Златинка Соколова не се противопоставили. Когато заживели съпружески, свид.З.М.С. била навършила 14 годишна възраст, а обв. И.Н.Х. бил навършил пълнолетие и бил на 23 години. Двамата нямали сключен граждански брак, тъй като свид.З.М.С. нямала навършени 16 години. По време на съжителството си с обв.И.Х. непълнолетната свид.З.М.С. на 12.11.2013г. в гр.Сливен родила детето –Верджиния Златинова Соколова, което не било припознато от бащата-обв.И.Н.Х.. Към настоящия момент обв.И.Н.Х. и непълнолетната свид.З.М.С. нямали сключен граждански брак. 

           С деянието си обв.И.Н.Х. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.191, ал.1 от НК за това, че като пълнолетно лице, което без да е сключило брак, от 31.08.2013 г. в гр. Карнобат, Бургаска област заживяло съпружески с лице от женски пол – З.М.С. с ЕГН ********** от гр. Карнобат, на 14 години, не навършила 16 годишна възраст-престъпление по чл. 191, ал.1 от НК. 

         Обв. И.Н.Х. е извършил престъплението при форма на вината-пряк умисъл.

За престъплението по чл. 191, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до две  години или пробация, както и обществено порицание. Към момента на извършване на деянието обвиняемият  Симеонов ,  не осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава Осма от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди. 

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Х. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази следното:

Налице са обстоятелства, които водят до смекчаване отговорността на обвиняемия, а именно: направени самопризнания, младежката му възраст. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи  при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемият Х. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемият И.Н.Х. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и  адрес **** от наказателна отговорност по чл. 191, ал.1  от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

ОСЪЖДА И.Н.Х. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и  адрес **** да заплати сумата 5.00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: