Р Е Ш Е Н И Е 52/11.3.2014г.

                                                         Гр.Карнобат                                                                                   

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на четвърти март  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в състав:

                   Председател: Мариела Иванова

 

секретар Г.М. и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 1133 по описа за 2013г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод искова молба от „Агенция за събиране на вземания” ООД с 201318404 със седалище и адрес на упрвление „Люлин”-10, бул.”Д-р П. Дертлиев” 25, офис сграда „Лабиринт”, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспов срещу С.Р.Х. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че на 26.09.2008г. ответницата е сключила с „Кредибул” ЕАД  договор за кредит CrеdiGo №2042-00204125, с който договор дружеството е предоставило кредит на ответницата в размер на 1 688.61лв при условия описани в договора. Подписвайки договора ответницата декларира, че се е запознала подробно с клаузите на договора и общите условия на фирмата, както и че е получила сумата със задължението да я върне в срока и по начина, описан в договора. Ответницата обаче не е заплатила изцяло дължимия паричен заем към кредитодателя. Заплатена е сума в размер на  2 000.80лв., с която са погасявани начислените лихви за забава и дължимите по договора суми при спазването на разпоредбата на чл. 76, изр.4 ЗЗД. На 25.10.2012г. ищецът е сключил договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) на основание чл. 99 ЗЗД с „Кредибул” ЕАД, като съгласно договора за цесия вземането на ответницата е прехвърлено с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви. Длъжникът е уведомен за станалата продажба на вземането на 11.04.2013г. с уведомително писмо, изпратено с обратно известие.На 22.10.2013г. ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение против длъжника-ответницата, по което заявление е обрзувано ч.гр.д.895/2013г. по описа на КРС. В рамките на заповедното производство съдът е издал заповед №596 / 24.10.2013 г., с която е разпоредил длъжникът да заплати сумата  363.30 лева, представляваща неизплатено задължение по договор за кредит CrediGo № 2042-00204125, сумата  20.14 лева, представляваща договорна лихва за времето от 26.09.2008г. до 30.09.2010г., сумата 58.71лева, представляваща лихва за забава за времето от 02.06.2010г. до 24.10.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението до изплащане на вземането, както и направените по делото разноски в размер на 175.00 лева. В срока за оспорване на заповедта обаче длъжникът е подал възражение, поради което съдът е указал на кредитора за предяви иска за установяване на вземането си.

               Предвид изложеното в исковата  молба е направено искане да се приеме за установено спрямо ответницата, че съществува вземането на ищеца в размер на сумата от 363.30 лева, представляваща неизплатено задължение по договор за кредит CrediGo № 2042-00204125, сумата  от 20.14 лева, представляваща договорна лихва за времето от 26.09.2008г. до 30.09.2010г., сумата от 58.71лева, представляваща лихва за забава за времето от 02.06.2010г. до 24.10.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението до изплащане на вземането, както и сумата от 25лв. съдебно деловодни разноски в заповедното прроизводство. Представя и ангажира доказателства.

В срока по чл. 131 ГПК ответницата не е депозирала писмен отговор. В с.з. се явява лично и прави признание на исковата молба, като твърди, че дължи посочената в исковата молба сума.

В с.з. се явява представител на ищеца, който изразява желание за постановяване на решение по признание на иска.

Карнобатският районен съд, като взе предвид искането на молителя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното.

Със заповед №596 / 24.10.2013 г., постановена по ч.гр.д.895/2013г. по описа на КРС съдът е разпоредил длъжникът да заплати сумата  363.30 лева, представляваща неизплатено задължение по договор за кредит CrediGo № 2042-00204125, сумата  20.14 лева, представляваща договорна лихва за времето от 26.09.2008г. до 30.09.2010г., сумата 58.71лева, представляваща лихва за забава за времето от 02.06.2010г. до 24.10.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението до изплащане на вземането, както и направените по делото разноски в размер на 175.00 лева

В с.з. ответникът е направил признание на иска като посочва, че не оспорва написаните в исковата молба твърдения, но няма възможност да заплати изцяло задължението си по договора, тъй като е безработна.

Предвид изложеното съдът, че предпоставките на чл. 237 ГПК са налице и следва да се постанови решение съобразно признанието без да е необходимо същото да се мотивира по същество съгласно разпоредбата на чл. 237,ал.2 ГПК.

Претенцията на ищеца обаче досежно сторените в заповедното производство разноски се явява недопустима, тъй като разноските не съставляват вземане по смисъла на чл. 422 от ГПК и не могат да бъде предмет на производството по този иск. Произнасяне по искането за присъждане на направените от заявителя разноски по издаване на заповедта за изпълнение се дължи в заповедното производство. Такъв иск е допустим за установяването само на вземанията, които са предмет на заповедно производство и срещу които ответникът като длъжник е предявил възражението по чл. 414 от ГПК. Отговорността за разноски е законна последица от уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. С подаването на възражение срещу заповедта длъжникът превръща в спорно, претендираното със заявлението вземане в едностранното заповедно производство, което се основава на наличието на материално правоотношение между страните, като само това вземане, но не и разноските, произтичащи от развилото се процесуално правоотношение, може да бъде предмет на установителния иск по чл. 422, ал. 1 от ГПК.

При този изход на делото ответникът дължи и направените от ищеца съдебно деловодни разноски в размер на 225лева, от който 125лв държавна такса и 100лв. юрисконсултско възнаграждение.

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

                                                                                                                                               

             ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска предявен от Агенция за събиране на вземания” ООД с 201318404 със седалище и адрес на упрвление „Люлин”-10, бул.”Д-р П. Дертлиев” 25, офис сграда „Лабиринт”, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспов срещу С.Р.Х. с ЕГН ********** ***, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ВЗЕМАНЕТО на Агенция за събиране на вземания” ООД с 201318404 по Заповед №596/24.10.2013 г., постановена по ч.гр.д.895/2013г. по описа на КРС за сумата от 363.30 лева, представляваща неизплатено задължение по договор за кредит CrediGo № 2042-00204125, сумата  20.14 лева, представляваща договорна лихва за времето от 26.09.2008г. до 30.09.2010г., сумата 58.71лева, представляваща лихва за забава за времето от 02.06.2010г. до 24.10.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 24.10.2013г. до изплащане на вземането.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ претенцията наАгенция за събиране на вземания” ООД с 201318404 със седалище и адрес на упрвление „Люлин”-10, бул.”Д-р П. Дертлиев” 25, офис сграда „Лабиринт”, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспов срещу С.Р.Х. с ЕГН ********** *** да се приеме за установено,че съществува вземането на ищеца в размер на 25лв. съдебно деловодни разноски в заповедното производство и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

 ОСЪЖДА С.Р.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на на „Агенция за събиране на вземания” ООД с 201318404 със седалище и адрес на упрвление „Люлин”-10, бул.”Д-р П. Дертлиев” 25, офис сграда „Лабиринт”, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспов сумата от 225лева съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: