П Р О Т О К О Л

 

Година 2014                                                                 град  КАРНОБАТ

РАЙОНЕН СЪД    

На единадесети март  две  хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                           

                                            Съдебни заседатели:   1. П.Т.                                                      

                                                                                   2. В.К.

Секретар:  Д.С.

Прокурор: ЩИЛИЯНА ПЕТКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  КОСТАДИНОВ

ЧН дело №…..…….400...............по описа за............2013..................година

         На именното повикване в ........11,30.................часа се явиха:

Молителя К. СТЕФАНОВ К. – редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Т.Д..  

Р. прокурор– редовно призован, явява се лично.

Р. ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ.  Д.: Да се даде ход на делото.

            Съдът  О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход на делото.

Постъпили по делото са два броя преписи от бюлетините за съдимост на молителя К.С.К.,***, както и удостоверение от 26.09.2007 година, издадено от ГД”Изпълнение на наказанията” – Областно звено „Изпълнение на наказанията”-град Бургас,сектор „Пробация”, копие от преводно нареждане на Окръжен съд-град Бургас,във връзка с  НОХД № 27/2007 година по описа на Окръжен съд-град Бургас, удостоверение № 13 от 27.09.2013 година, издадено от държавния съдебен изпълнител при Районен съд-град Средец,служебна бележка, рег.№ 6420 от 01.10.2013 година,издадена от Окръжна прокуратура-Бургас, Окръжен следствен отдел, удостоверение № У2560 от 02.10.2013 година, издадено от Окръжна прокуратура-град Бургас,преводно нареждане от 04.09.2013 година, издадено от „Банка ДСК” ЕАД-клон град Бургас.

АДВ. Д.:  Поддържам искането за реабилитация. Няма да соча нови доказателства. Моля да приемете приложените такива.

ПРОКУРОР: Нямам искания, не соча други доказателства. Моля да бъде разгледана молбата.

Съдът по доказателствата

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА като доказателства постъпилите по делото два броя преписи от бюлетините за съдимост на молителя К.С.К.,***, както и удостоверение от 26.09.2007 година,издадено от ГД”Изпълнение на наказанията”– Областно звено „Изпълнение на наказанията”-град Бургас, сектор „Пробация”, копие от преводно нареждане на Окръжен съд-град Бургас, във връзка с НОХД № 27/2007 година по описа на Окръжен съд-град Бургас, удостоверение № 13 от 27.09.2013 година, издадено от държавния съдебен изпълнител при Районен съд-град Средец, служебна бележка, рег.№ 6420 от 01.10.2013 година, издадена от Окръжна прокуратура-Бургас,Окръжен следствен отдел, удостоверение № У2560 от 02.10.2013 година,издадено от Окръжна прокуратура-град Бургас,преводно нареждане от 04.09.2013 година, издадено от „Банка ДСК” ЕАД-клон град Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОБЯВЯВА съдебното следствие за приключено и пристъпва към изслушване на съдебните прения.

Р.ПРОКУРОР: Уважаеми господин съдия, уважаеми съдебни заседатели, поддържам изцяло становището, което съм дала в първото съдебно заседание  и считам, че молбата е неоснователна, тъй като не са налице предпоставките на чл. 87 ал.3, вр. с ал.1 от НК, с което считам че глобата трябва да бъде платена, за да е налице основание да бъде уважена молбата  допусната реабилитация на основание чл. 87 от НК.

АДВ.  Д.:  Считам, че молбата е основателна  законосъобразно. Оспорвам тезата на представителя на  Районна прокуратура Карнобат. Считам, че когато е наложено наказание „глоба“ самостоятелно по реда за реабилитация нито по чл. 87 ал.1 от НК,  нито по чл. 87 ал.3 от НК  в частта, в която има кумулативност на наказанието. Аргументите ми са следните.  В чл. 87 ал. 1 от НК законодателят изрично е посочил наказанието за реабилитация,  което се изисква, а  именно: „, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание: 1. ако е имал добро поведение и 2. ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди.“ Очевидно срок имат наказанието Лишаване от права и „Пробация“, а глобата няма срок. Тази редакция не обхваща като самостоятелно основанието за глобата.  Освен това законодателят казва, че: „ …когато е осъдено на лишаване от свобода до три години или на пробация, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намаленото с работа или помилване наказание не е извършено друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание“. Глобата също не може да бъде предмет на помилване. Първата алинея се отнася за наказания, за които се предвижда някакъв срок.  И доколкото все пак трябва да четем  и третата алинея, където са посочени и други наказания считам, че  алинея 1 се отнася само за наказанието Лишаване от  права и за наказанието „Пробация“. Ще се спра на ал. 3, когато наред с наказанието Лишаване от права или пробация, за да се постанови реабилитация, трябва да е изтекъл срокът на това наказание. Още повече се затвърждава тезата ми по ал. 1, че  не става въпрос за глоба, като глобата не е посочена като съпровождащо наказание. Доколкото в ал.3 се коментира наказанието „глоба“ , то е отделно систематически, но в отделно изречение и редакция, която не поставя и не създава впечатление че глобата е кумулативно наложена с нещо друго. Когато е наложена глоба, тя трябва да е изплатена, но не се поставят никакви условия за тази глоба. ал.3 от същия чл. 87 от НК визира наказанието „Глоба“, когато то е кумулативно наложено, а не когато е самостоятелно наложено наказание, каквато е и тезата на  Окръжния прокурор, поради което не споделям тезата на районния прокурор и считам, че единственото условие съдът да постанови съдебна реабилитация по чл. 87 от НК на самостоятелно наложено наказание „глоба“ е тя да е изплатена, поради което моля да постановите определение, с което да реабилитирате К.С.К. за извършеното деяние по влязла в законна сила присъда по НОХД № 431/2011 година по описа на Районен съд Карнобат.

 

 

               Съдът, изхождайки от събраните по делото доказателства, а именно: свидетелство за съдимост и бюлетини за съдимост, както и от удостоверение от 26.09.2007 година, издадено от ГД”Изпълнение на наказанията”– Областно звено „Изпълнение на наказанията”-град Бургас,сектор „Пробация”,  копие от преводно нареждане на Окръжен съд-град Бургас, във връзка с НОХД № 27/2007 година по описа на Окръжен съд-град Бургас, удостоверение № 13 от 27.09.2013 година, издадено от държавния съдебен изпълнител при Районен съд-град Средец,служебна бележка, рег. № 6420 от 01.10.2013 година, издадена от Окръжна прокуратура-Бургас, Окръжен следствен отдел, удостоверение № У2560 от 02.10.2013 година, издадено от Окръжна прокуратура-град Бургас, преводно нареждане от 04.09.2013 година,издадено от „Банка ДСК”ЕАД-клон град Бургас, достигна до следния извод:

               Производството по делото е образувано по повод молбата на К.С.К., ЕГН **********,***, за постановяване реабилитация на същия във връзка с наложеното му наказание по НОХД № 431/2011 година по описа на Районен съд-град Карнобат, по което с определение за одобряване на споразумение № 168 от 07.12.2011 година му е било наложено наказанието „глоба” в размер на 200 лева на основание чл.197, т.3, във връзка с чл.195,ал.1, т.3, предложение 1-во, т.4, предложения 1-во и 2-ро и т.5, във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.20, ал. 2 и чл.55,ал.1, т.2, б.”б” от НК.Видно от вносна бележка от 04.09.2013 година осъдения К. е заплатил сумата 200.00  лева.

               Със споразумение по НОХД № 27/2007 година по описа на БОС, влязло в законна сила на 07.03.2007 година на молителя К. е било наложено наказанието „глоба”  в размер на 150 лева и „пробация” за срок от шест месеца, при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител също за срок от шест месеца. Впоследствие с решение № 103 от 28.03.2008 година по НД № 718/2007 година на ВКС, на основание чл. 424, ал.1, във връзка с чл.422, ал.1, т.5, във връзка с чл.348, ал.1, т.2 от НПК производството по НОХД № 27/2007 година на БОС било възобновено, при което определение № 35/07.03.2007 година, с което било одобрено споразумението, сключено между Окръжна прокуратура-град Бургас и подсъдимия К., като делото било върнато за ново разглеждане на същата прокуратура от стадия на наказателното производство „Действия на прокурора след завършване на разследването”.  В резултат на това било образувано и НОХД № 138/2008 година, по което с присъда № 117 от 02.10.2008 година на БОС,влязло в законна сила на 20.10.2008 година,на молителя на основание чл.304, ал.1, във връзка с чл.55 от НК било наложено наказанието „глоба” в размер на 150 лева и пробация при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител също за срок от шест месеца.Във връзка с наложеното му наказание „глоба” в размер на 150 лева молителят заплатил същата сума на 21.06.2007 година,а наказанието си „пробация” изтърпял на 26.09.2007 година,което се установява от събраните по делото писмени доказателства.

               Освен това от събраните по делото доказателства се установява по безсъмнен начин,че по отношение на присъдата му по НОХД № 138/2008 година на БОС спрямо молителя К.К.  е настъпила реабилитация по право.

От представените от молителя писмени доказателства /удостоверения, служебни бележки, преводни нареждания, описани по-горе в настоящото определение, се установява, че той няма задължения към държавата във връзка с наложени му наказания.От удостоверението, издадено от ГД”Изпълнение на наказанията”, Областно звено  “Изпълнение на наказанията”– град Бургас се установява, че молителят К.С.К. е изтърпял  наказанието си “пробация”, наложено му по НОХД № 27/2007 година по описа на БОС на 26.09.2007 година,като от тогава до момента на подаване настоящата му молба са изтекли повече от три години.

               От събраните по делото доказателства е видно, че молителят К. не е извършвал други умишлени престъпления от общ характер, за които се предвижда наказание ЛОС.

Ето защо съобразно всичко изложено по-горе съдът намира, че искането на  за реабилитирането му по отношение на описаните в молбата му присъди следва да бъде уважено.

 

          Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.436, ал.1 от НПК, във връзка с чл.87 от НК, съдът

 

 

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

РЕАБИЛИТИРА К.С.К., ЕГН-**********,*** Бургас, по отношение престъплението му, предмет на  НОХД № 431/2011 година по описа на РС-град Карнобат.

НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ може да се обжалва или протестира  с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в  7 -дневен срок, считано от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,50 часа.

 

 

                                    СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

 

                                                        2.      

 

 

 

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: