Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

                                                            43 / 11.3.2014 г.

 

                                        град Карнобат,11.03.2014 година

 

 

                                        В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

   Карнобатският районен съд,…….колегия,в публичното си заседание на единадесети март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                          

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                         2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора………..като

разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ

НАХД № 56 по описа за 2014 година,за да се произнесе взе предвид:

 

   Производството по делото е образувано по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

   С наказателно постановление № 07-26/03.09.2013 година на началника на РУП- град Карнобат на К.Я.Я.,ЕГН-**********,***, е наложено административното наказание “глоба” в размер на 500 лева на основание чл.270,ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи,във връзка с извършено от него нарушение на разпоредбата на чл.55,ал.1 също от  ЗМВР.

   Недоволен от така издаденото НП жалбоподателя е атакувал същото с оплакване относно неговата незаконосъобразност,като е изложил и конкретни доводи в тази връзка.Предвид гореупоменатото моли съда да постанови решение,с което да бъде отменено атакуваното НП поради противоречието му с процесуалните правила и с материалния закон.

   Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител в съдебно заседание,нито пък в писмен вид е изразила становището си по подадената жалба.

   Въззивният съд,като взе предвид съвкупната и поотделна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и изложените от жалбоподателя доводи,намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата е подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН и същата е допустима,а разгледана по същество се явява напълно основателна.

   Въз основа на данните от административната преписка се установяват по несъмнен начин следните фактически обстоятелства :

 В АУАН актосъставителят Д.И.И.,на длъжност”полицай” в РУП-град Карнобат е посочил,че на 09.08.2013 година,около 07.30 часа,на язовир „Голям топчия”,намиращ се югоизточно на около 5 километра от град Карнобат,жалбоподателят нарушил полицейско разпореждане с регистрационен № 4437/26.07.2013 година по описа на РУП-град Карнобат във връзка с преписка с входящ № М-348/2013 година и вх.№ М-397/2013 година по описа на РУП-град Карнобат,като извършва риболов на язовир „Голям топчия”.

В АУАН било посочено,че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.55,ал.1  от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Въз основа пък на така съставения акт било издадено впоследствие и процесното наказателно постановление № 07-26/03.09.2013 година на началника на РУП- град Карнобат,с което на К.Я.Я.,ЕГН-**********,***, е наложено административното наказание “глоба” в размер на 500 лева на основание чл.270,ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи,във връзка с извършено от него нарушение на разпоредбата на чл.55,ал.1 също от  ЗМВР.

Издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно,тъй-като са допуснати особено съществени нарушения на процесуалните правила, обуславящо неговата незаконосъобразност изразяващи се в следното :

Видно от текста на съставения АУАН и издаденото на негова основа НП,                                            

липсва описание на даденото от актосъставителя спрямо нарушителя разпореждане,не са описани изцяло конкретните действия,с които жалбоподателя е нарушил разпоредбата на чл.55,ал.1 от ЗМВР.Както в АУАН,така и в НП,е посочено,че жалбоподателят нарушава полицейско разпореждане с регистрационен № 4437/26.07.2013 година по описа на РУП-град Карнобат във връзка с преписка с входящ № М-348/2013 година и вх.№ М-397/2013 година по описа на РУП-град Карнобат,като извършва риболов на язовир „Голям топчия”,но какви точно са действията му на датата на извършване процесното нарушение,а именно : 09.08.2013 година,нито в АУАН,нито в НП е посочено.Актосъставителят е посочил,че с действията си жалбоподателя е нарушил  разпоредбата на чл.55,ал.1 от ЗМВР,което е възприето впоследствие и от издалия наказателното постановление  АНО.Освен това няма данни дали това разпореждане е било адресирано до жалбоподателя,така както не са налице и доказателства относно връчването или съобщаването му по надлежния ред на жалбоподателя.В тази връзка е нужно да се спомене,че актът за установяване на административно нарушение няма презумптивна доказателствена сила,което означава,че не върху нарушителя „лежи” тежестта на доказване.Напротив-тази тежест се „носи” от  наказващия . Съгласно ЗАНН описаните в съставения акт обстоятелства,твърдения и обвинения е необходимо да бъдат да доказани на общо основание,в който именно смисъл са разпоредбите на чл.42,т.4,чл.52,ал.4 и чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН.

От изложеното по-горе следва извода,че както АУАН,така и НП не отговарят на изискванията на чл.42,т.4 и чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН.И това е така,защото както в АУАН,така и в НП липсва описание на фактическата обстановка,при която е осъществено процесното деяние от нарушителя.

Административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана за нарушение нормата на чл.55,ал.1 от ЗМВР,който представлява обща разпоредба,предвиждаща освен това две алтернативни задължения на всички граждани и юридически лица - да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР,издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон дейности,като във връзка с  неизпълнение разпорежданията на органите на МВР е предвидено наказание по чл.270 от ЗМВР.

Съдът прие,че по-същественото в случая,извън горепосоченото,е обстоятелството,отнасящо се до направената квалификация на деянието на нарушителя,а именно-приетото от АНО,че жалбоподателят е нарушил нормата на чл.55,ал.1 от ЗМВР,въз основа на което е наложил наказание на същия на основание чл.270,ал.1 от ЗМВР.С оглед на това съдът счете, че правната квалификация, на деянието,дадена от наказващия орган  не съответства на нарушението.А това е така защото разпоредбата на чл.55,ал.1 от ЗМВР от една страна не съдържа някакво правило за поведение,което да е задължително за правните субекти,а посочва единствено правомощие на полицейския орган,което обаче поради това няма как да бъде нарушено от друго лице.От друга страна пък нормата на чл.270,ал.1 от ЗМВР е санкционна и има действие в случаите, когато даден правен субект противозаконно не изпълни разпореждане на орган на МВР,направено в изпълнение на функциите му,ако извършеното не съставлява престъпление.По тази причина и тази норма е невъзможно да бъде нарушена.

Съдът счете за необходимо към упоменатото по-горе да добави и това,че съгласно разпоредбата на чл.55,ал.1 от ЗМВР, "полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции".Тази разпоредба предвижда допустимата им форма,която може да бъде писмена или устна.От своя страна чл.55,ал.4 от ЗМВР гласи,че разпорежданията са задължителни за изпълнение,освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение. Поради това пък,за да е съставомерно извършеното нарушение, следва да се установи законосъобразността на издаденото разпореждане,което означава,че това разпореждане следва да е издадено от компетентен орган, във връзка с възложените му функции,да бъде посочено времето и мястото на издаването му,а също така да не вменява на адресата задължение за извършване на престъпление или нарушение.

   Като цяло всичко изложено по-горе мотивира извода за отмяна на обжалваното НП,като незаконосъобразно от процесуалноправна страна,което не налага обсъждането на спора по същество,тъй-като нередовността на НП-предмет на обжалване в настоящото производство,от процесуалноправна страна води до невъзможност същия акт да породи последиците,към които е насочен,защото се явява незаконосъобразен.Ерго-на това основание процесното наказателно постановление следва изцяло да бъде отменено.

   Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.63,ал.1,изречение “първо” от ЗАНН,съдът

 

 

                                                 Р    Е    Ш    И    :

 

 

   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-26/03.09.2013 година на началника на РУП- град Карнобат,с което на К.Я.Я.,ЕГН-**********,***, е наложено административното наказание “глоба” в размер на 500 лева на основание чл.270,ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи,във връзка с извършено от него нарушение на разпоредбата на чл.55,ал.1 също от  ЗМВР.

   Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ :