Р Е Ш Е Н И Е

№ 45 / 11.3.2014 г.                                          

                              11.03- 2014 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На двадесет и осми  февруари   две хиляди и четиринадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  В.Х.  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХ дело № 46    по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид :

      Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на В.Д.Д. с ЕГН ********** *** против наказателно постановление № 487/13 от 10.12-2013г. на началника на РУМВР –К.-П. Д. Ч. , с което на жалбоподателката В.Д.Д. с ЕГН ********** за допуснато нарушение  на чл. 139 ,ал.5 от  ЗДвП е наложено административно наказание  на основание чл.179, ал.3, т. 4, , предл.1 от ЗДвП  - глоба в размер на 300 лева / триста  / лева .

         В  жалба се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна. 

Административнонаказващият орган, не изпраща представител и не изразява становище по основателността на жалбата.  Представят четливо копие от  обжалваното наказателно постановение.   

Жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима,  разгледана по същество е неоснователна.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

           На 01.12-2013 г. , около 14,55 часа , на главен път  6 гр.Б. – с.В. , на КПП К.  , в посока  от гр.К.** за гр.А. , Републиканска пътна мрежа, управлява  лек автомобил „ Ауди 80” с рег.№ ***** , без да е заплатила винетна такса по смисъла на чл. 10 , ал.1, т . 1 от ЗДвП, за  2013г.. За констатираното нарушение  на 01.12-2013г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № 487 / 2013 , сериен № 404128 , въз основа на който издадено  атакуваното наказателно постановление.

Съдът не приема и не цени представенотов съдебно заседание  копия от фискалрен бон  и от   стикера, както и не кредитира  гласни доказателства по делото, тъй като счита, че към момента на  проверка от контролните органи жалбоподателката, в качеството си на водач на МПС е управлявала лек автомобил марка  „ Ауди 80” с рег.№ ****** без да е запляатила за целта винетна такса- е осъществила  състава на административно нарушение по чл. 139, ал.5 от ЗДвП, поради което и правилно на същата е наложено предвиденото в чл. 179, ал.3, т.4 предл. 1  от ЗДвП  административно наказание в размер на  300 лв..

От представеното по делото копие от  фискален бон и  от стикер  не може да се направи категоричен и безспорен извод , че посредством тях била заплатена винетна такса от жалбоподателката именно за автомобил „ Ауди 80” с рег.№ ******.Тъй като счита, че  удостоверяването на факта , че е  изпълнена хипотезата на чл. 100 , ал.2 от ЗДвП , предполага наличието на две кумулативни предпоставки : представяне на отрязък  от стикера и залепена в долния десен ъгъл  на предното обзорно стъкло втора част  на стикера.Затова , съдът и направи извод, че  на 01.12.2013г.  винетна такса не е била платена  при  движението на управлявания от В.Д.Д. с ЕГН ********** автомобил  по  републиканска пътна мрежа.

Предвид приетата фактическа обстановка , съдът намира от правна страна следното :

  При съставяне на акта за констатиране на нарушението  и при издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила , посочени в чл. 36-46 и чл. 52- 58 от Закона за административните нарушения и наказания.

От събраните по делото доказателства се установи по несъмнен начин , че на посочените в акт дата и час  жалбподателят е извършил  визираното нарушение на правилата за движение по пътищата.За да направи този извод  съдът взе предвид  разпоредбата на чл. 189, ал.2 от ЗДвП, съобразно която констатациите в акта за установяване на административно нарушение се считат за верни до доказване на противното и показанията на  св. Ст.Д.Г.   в подкрепа на тези констатации.С оглед  на посоченото и като се има предвид , че жалбоподателката  не представи доказателства , оборващи формалната доказателствена сила на съставения акт , съдът приема, че нарушението е безспорно установено, поради което и правилно е ангажирана административно-наказателната   отговорност.Ето защо , наказателното постановление  следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         Мотивиран от горното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

          ПОТВЪРЖДАВА   наказателно постановление №№ 487/13 от 10.12-2013г. на началника на РУМВР –К.-П. Д. Ч. , с което на В.Д.Д. с ЕГН ********** ***  за допуснато нарушение  на чл. 139 ,ал.5 от  ЗДвП е наложено административно наказание  на основание чл.179, ал.3, т. 4, , предл.1 от ЗДвП  - глоба в размер на 300 лева / триста  / лева .

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: