Р Е Ш Е Н И Е 42/11.3.2014г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                  две хиляди и четиринадесета година

в публичното заседание в следния състав :                                                         

                                   Районен съдия : Мариела Иванова

при секретаря Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. № 26 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от М.М.М. с ЕГН ********** *** 25 против наказателно постановление № 358/25.09.2013г. на началник при РУ на МВР, гр.Карнобат. С атакувания акт на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв. за нарушение по чл. 100,ал.1,т.2 ЗДвП. По съображения, подробно изложени в жалбата се иска отмяна на наказателното постановление. В съдебно заседание процесуалният представител на страната поддържа жалбата.

В съдебно заседание представител на ответната страна не се явява.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Районен съд - Карнобат, след като анализира събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното :

На 13.09.2013г. свидетелят Г.К.К., Р.Й.Р. и В.Г.Г. извършват контрол върху движението по пътя на КПП гр.Карнобат, находящ се извън града посока гр.Айтос. Св.К. спира за проверка  товарен автомобил Форд Транзит, управляван от жалбоподателя. При извършената проверка се установява, че водачът не носи в себе си свидетелството за регистрация на МПС, а също така, че управлява МПС по републиканската пътна мрежа без да е заплатена винетната такса по реда на чл.10,ал.1,т.1 ЗП и без да е сключена задължителната застраховка гражданска отговорност.

Св. К. съставя АУАН  на жалбоподателя за нарушенията по ЗДвП, който предявява на нарушителя срещу подпис, за да се запознае със съдържанието и да впише възраженията си, ако има такива. С този АУАН св.К. изземва контролният талон на водача. След това св.К. съставя втори АУАН за констатираното нарушение по КЗ, който също предявява на нарушителя срещу подпис и с този АУАН изземва като доказателство издадения преди него АУАН за нарушенията по ЗДвП.

По доказателствата :

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели Г.К.К.,Р.Й.Р., В.Г.Г. и Живко Атанасов Тодоров, както и от писмените доказателства по делото, които я възпроизвеждат безпротиворечиво.

От правна страна съдът приема следното :

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, което обстоятелство той е удостоверил с подписа си в акта.

Фактът, че със съставянето на два отделни акта за установяване на административно нарушение се е стигнало до ситуация, при която преждесъставеният АУАН е бил иззет като доказателство, не нарушава правото на защита на нарушителя. Това е така, тъй като както се посочи и по-горе, първият акт е съставен в присъствието на нарушителя и в последствие му е връчен, за да се запознае със съдържанието му, т.е. нарушителят е имал обективната възможност да прочете написаното в акта и при несъгласие с констатациите в акта, да впише своите възражения.Точното или неточното отразяване на серийния номер на акта, който се изземва не променя написаното по-горе, тъй като в случая от значение е съдържанието на акта и възможността на жалбоподателя да се запознае със него.

Даването на допълнителен номер на акта от АНО, също не променя казаното, тъй като видно от съдържанието на наказателното постановление именно този акт е послужил  като основание за издаването му.

Нарушенията и обстоятелствата, при които са извършени, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят частично от събраните по делото доказателства.

По делото безспорно се установява на указаните в НП дата и място управление на автомобил от страна на жалбоподателя по път от републиканската пътна мрежа без предварително да е заплатена винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.

Горното представлява нарушение на разпоредбата по чл. 139,ал.5 ЗДвП, поради което правилно водачът е санкциониран по чл. 179,ал.3,т.4 ЗДвП. Правилно АНО е преценил, че в случая не следва да се прилага разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, тъй като с извършеното деяние се уврежда фиска и същото не представлява маловажен случай.

Не се доказва обаче управление на МПС от страна на жалбоподателя без същият да носи в себе си свидетелство за регистрация на МПС, поради което в тази част наказателното постановление следва да бъде отменено.

Предвид изхода от спора направените съдебно разноски следва да се възложат в тежест на жалбоподателя.

 Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Районен съд – Карнобат, наказателен състав

 

Р Е Ш И :

 

ПОВТЪРЖДАВА наказателно постановление № 358/25.09.2013г. на началник при РУ на МВР, гр.Карнобат в частта, с която на М.М.М. с ЕГН ********** *** 25 за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300 лева.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 358/25.09.2013г. на началник при РУ на МВР, гр.Карнобат в частта, с която на М.М.М. с ЕГН ********** *** 25 за нарушение по чл. 100,ал.1,т.2 ЗДвП е наложена глоба в размер на10 лева.

ОСЪЖДА М.М.М. с ЕГН ********** *** 25 да заплати по сметка на Районен съд Канробат сумата от 15.10лв. съдебно-деловодни разноски

Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :