Р Е Ш Е Н И Е 44/11.3.2014г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На шести март                                                  две хиляди и четиринадесета година

в публичното заседание в следния състав :                                                         

                                   Районен съдия : Мариела Иванова

при секретаря Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. № 22 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от Р.А.а. с ЕГН ********** ***6 против наказателно постановление № 297/05.11.2013г. на началник при РУ на МВР, гр.Карнобат. С атакувания акт на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 30 лева за нарушение на чл.6,т. 1, прл.3 от ЗДвП и глоба в размер на 100лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 2месец за нарушение по чл. 103, предл.3 ЗДвП. По съображения, подробно изложени в жалбата се иска отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание процесуалният представител на страната поддържа жалбата.

В съдебно заседание представител на ответната страна не се явява.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Районен съд - Карнобат, след като анализира събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното :

На 08.10.2013г. свидетелите А.И.С. и И.Д.У. осъществяват  контрол на автомобилното движение в гр.Сунгурларе на ул. „Кооперативна”.  Около 13.40ч. жалбоподателят заедно със свидетеля Асен Данаилов А.,***, завива и навлиза по улица „Кооперативна”. По същото това време св.С.И.С. ***, в близост до павилион за сандвичи и обядва. Виждайки, че автомобилът навлиза по улицата, въпреки поставеният на кръстовището знак Б-18 „забранено преминаването на автомобили нас 1.5т”, св.С. слиза от тротоара, където се намира до този момент в близост до полицейския автомобил заедно със св.У., излиза до средата на пътното платно и подава сигнал за спиране на водача с ръка. По време на подаване на сигнала св.С. е облечен с полицейска униформа, шапка и светлоотразителна жилетка. След подаването на сигнала автомобилът намаля скоростта, но не спира, подминава св.С. и продължава движението си по ул. „Кооперативна”. Свидетелят тръгва след автомобила на жалбоподателя със служебния автомобил и го спира за проверка впоследствие.

По доказателствата :

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели А.И.С. и И.Д.У., С.И.С. и Асен Данаилов А., Валентин Георгиев Георгиев и Живко Атанасов Тодоров, както и от писмените доказателства по делото, които я възпроизвеждат безпротиворечиво.

От правна страна съдът приема следното :

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, което обстоятелство той е удостоверил с подписа си в акта.

Нарушенията и обстоятелствата, при които са извършени, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.

От събраните по делото доказателства, безспорно се установява най-напред управление на автомобил от страна на жалбоподателя и продължилото движение от негова страна след пътен знак Б-18. От събраните по делото гласни доказателства се установява, че знакът е поставен на видимо място, като пред него да е имало растителност или друго препятствие, което да е пречило на водача да възприеме забраната. Нещо повече, дори и да не е могъл да възприеме знака, движейки се по главният път (за което както се посочи доказателства по делото няма), след осъществяване маневрата и навлизането на ул.”Кооперативна” водачът е имал възможност да съобрази поведението си с пътния знак. Нещо което обаче той не е сторил.

Доказа се също така и продължилото движение след подаден ясен за възприемане сигнал за спиране от униформен служител. Безспорно се установи, че към момента на подаване на сигнала св.С. е бил с униформа, шапка и светлоотразителна жилетка. Намирал се е в непосредствена близост до паркирания на улицата полицейски автомобил и друг униформен служител-св.У.. Т.е. твърдението на жалбоподателя, че е възприел св.С. за „стопаджия”, държащ закуска в ръка не намира опора в доказателствата по дело.

Неспирайки на подадения сигнал жалбоподателят А. е осъществил състав на нарушение на чл. 103 от ЗДвП, който предвижда, че при подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания. Като не е изпълнил задължението си да спре при подаден сигнал, жалбоподателят е извършил административно нарушение и правилно е бил санкциониран.

Настоящият съдебен състав счита, че при определяне на наказанието наказващият орган не се е съобразил в пълна степен разпоредбата на 175, ал.1, т.4 ЗДвП като е определил наказание около средния размер. По делото от една страна няма данни жалбоподателят да е извършвал други нарушения по ЗДвП, а от друга страна са представени такива, от които е видно, че той е баща на четири деца, за чиято издръжка отговоря. Предвид изложеното настоящия съдебен състав намира, че в тази част наказателното постановление следва да бъде изменено, като се намалят наложените наказания към минималния размер, предвиден в нормата, а в останалата част постановлението следва да бъде потвърдено.

 Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Районен съд – Карнобат, наказателен състав

 

Р Е Ш И :

 

ПОВТЪРЖДАВА наказателно постановление № 297/05.11.2013г. на началник при РУ на МВР, гр.Карнобат в частта, с която на Р.А.А. с ЕГН ********** ***6 за нарушение на чл.6, т. 1, предл.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 30 лева

 ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 297/05.11.2013г. на началник при РУ на МВР, гр.Карнобат в частта, с която на Р.А.А. с ЕГН ********** ***6 за нарушение по чл. 103, предл.3 ЗДвП е наложена глоба в размер на 100лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 2месец като НАМАЛЯВА размера на глобата от 100лв. на 50лв и срока лишаване от право на управление на МПС от два месеца на един месец..

Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :