О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 158 / 11.3.2014г.

11.03-2014г.,гр.Карнобат

         Карнобатският районен съд, втори състав, в закрито заседание на единадесети  март през две хиляди и четиринадесета година в състав :

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

Като разгледа гражданско дело № 260 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл. 248, ал.1, във вр. с чл.81 и чл.78, ал. 3 от ГПК.

Образувано е по молба на адвокат  С.Х.Г. – Т. *** - процесуален представител на ответника  Ж.З.С. ***  с искане за присъждане на направените по гр.д. № 260/2013 г. по описа на КРС,  разноски.

Ищцата С.Д.Г.  чрез пълномощник – адвокат Д.Д.В. БАК – ответницата по молбата, оспорва , като счита, че разноски евентуално подлежат на  намаляване, тъй като адвокатското възнаграждение, ако е изплатено , не съответства на фактическата и правна сложност на делото.

Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал.1 от ГПК и е основателна.Молителят е направил искане за присъждане на разноските в подадения  писмен отговор на исковата молба, към който е приложил и заверено копие от договор за  правна защита и съдействие № 31 от 20.09-2013г. .От същият се установява, че направените разноски  възлизат  на 2000 лв. , от които : 1. защита по гр.дело № 260/2013г. на КРС в размер на 1500,00 лв.  и 2. привличане на трето лице – в размер на 500,00 лв..

           С определение № 582 от 28.10-2013г. постановено по  гр.дело № 260/2013г. на КРС било  прекратено  производството по делото.С определение №V- 3261 от 17.12-2013г. по  частно  гражданско дело № 2389 по описа за 2013г. Бургаският окръжен съд  потвърдил определение № № 582 от 28.10-2013г.постановено  по гр.дело № 260/2013г. на КРС.

     При този изход  на производството и на основание чл. 78, ал.2 от ГПК ответникът има право  на направените разноски.Те са  документирани  с посочения договор за  правна защита и съдействие в  размер на 2000,00 лв. / две хиляди лева /,което е отразено в  него.На това основание , предвид гореописаното доказателство , установяващо реалното извършване на  разноски за  адвокатско възнаграждение за защита на ответника в размер на  2000 лв. , от които : 1. защита по гр.дело № 260/2013г. на КРС в размер на 1500,00 лв.  и 2. привличане на трето лице – в размер на 500,00 лв., се явява основателно и следва да бъде уважено.  

   Мотивиран от горното, КРС

                                 О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА  С.Д.Г. с ЕГН ********** *** с  адрес  за получаване на призовки и съобщения по делото –гр.К.************   – адвокат Д.Д.В. , вписана в БАК да заплати на Ж.З.С.  с ЕГН ********** ***  чрез адвокат  С.Х.Г. – Т. , вписана в АК Гр.Б.с адрес на бюро в гр.К.**************** сумата от   2000 лв. /две хиляди лева / , от които : 1. защита по гр.дело № 260/2013г. на КРС в размер на 1500,00 лв./хиляда и петстотин лева /   и 2. привличане на трето лице – в размер на 500,00 лв./петстотин лева / , представляваща разноски по делото.

 Определението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: