РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.3.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 85/2013

Други дела

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ХАН КРУМ -СУНГУРЛАРЕ

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ БЪЛГАРСКИ ЛОВЕЦ,
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН ТД ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 10.3.2014г.
  Р Е Ш И :      ИЗВЪРШВА поправка на очевидна / явна / фактическа грешка в решение № 18/28.1.2014 година,постановено по гражданско дело № 85/2013 година по описа на Карнобатския районен съд за 2013 година,респективно-в абзац първи,на редове осми-петнадесети отгоре надолу текста : “…Сдружение на ловците и риболовците “Хан Крум”-Сунгурларе,ЕИК : 102609481,със седалище и адрес на управление : град Сунгурларе,ул.”Георги Димитров” № 22,представлявано от председателя на същото С.А.Г.,чрез процесуалния представители на същия,а именно – адвокат С.Х.Г.-Т.,***,е организационно звено от “Сдружение на ловците и риболовците Хан Крум-Сунгурларе”-град Сунгурларе.”следва да се чете : “ … Ловно рибарска дружина-село Съединение,Община Сунгурларе,Област Бургаска, е организационно звено от Сдружение на ловците и риболовците “Хан Крум”-Сунгурларе,ЕИК : 102609481,със седалище и адрес на управление : град Сунгурларе,ул.”Георги Димитров” № 22,представлявано от председателя на същото С.А.Г.,чрез процесуалния представители на същия,а именно – адвокат С.Х.Г.-Т.,***.”  Настоящото решение подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчване преписи от същото на страните,като същото следва да се счита за неразделна част от решение № 18/28.1.2014 година,постановено по гражданско дело № 85/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат за 2013 година  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :                    

2

Гражданско дело No 685/2013

Облигационни искове

Г.С.Н.

Й.М.Ч.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 10.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 59 ал.1 от ЗЗД предявен от Г.С.Н. действащ чрез пълномощника си адв. Д.Д.В. БАК срещу Й.М.Ч. за осъждането на последната Й.М.Ч. да му заплати общата сума от 1914, 82 лв. представляваща обезщетение за неоснователното й обогатяване в размер на половината от платените от ищецът Г.Н. месечни погасителни вноски по договор за кредит № 134699 от 22.12.2009 година сключен между него и Сосиете Женерал Експресбанк АД Варна - клон Бургас ,за периода от 01.09.2011 година до 30.06.2013 година , ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва върху горната главница , начиная от завеждането на делото в Районен съд Карнобат до окончателното й изплащане като неоснователен и недоказан изцяло.

3

АНД No 55/2014

Административни дела

К.Я.Я.

РУП ГР. КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 10.3.2014г.
НП-отменено

4

ЧНД No 65/2014

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Х.С.Ш.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 10.3.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на Х.С.Ш., ЕГН **********, с постоянен адрес *** едно общо най-тежко наказание по НОХД № 203/2013 г. и по НОХД № 1/2014 година двете по описа на РС-Карнобат в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.   Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес за Районна прокуратура и от съобщаването на осъденото лице.  
Х.С.Ш.