РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за периода от 5.3.2014г. до 5.3.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 809/2013 Облигационни искове ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Д.Д.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 55 ал.1 от ЗЗД предявен от Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. К. срещу Д.Д.И. за осъждането на последния ответник да му заплати сумата от 106, 67 лв. представляващи получени от него средства за представително облекло за неработените от него месеци за периода от месец септември до месец декември 2013 година включително по Наредба № 1 от 09.04.2012 година за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини , училищата и обслужващите звена , при отпаднало основание затова като неоснователен и недоказан изцяло. ОСЪЖДА Д.Д.И. да заплати на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. К. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 106, 67 лв. , начиная от завеждането на делото в Районен съд К. – 30.09.2013 година до дата 14.10.2013 година. ОСЪЖДА Д.Д.И. да заплати на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. К. сумата от 150 лв. представляваща направените от същото учебно заведение съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.2 от ГПК.
В законна сила от 31.3.2014г.
2 НОХД No 409/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ
И.Г.Х. Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ
Присъда от 5.3.2014г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 331, ал. 3, предложение второ, вр. чл. 331, ал. 1, вр. чл. 330, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го О С Ъ Ж Д А: на ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес:***, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от една година и два месеца; • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и два месеца;
И.Г.Х.
Мотиви от 18.3.2014г.
В законна сила от 20.3.2014г.
3 АНД No 53/2014 Административни дела Е.И.С. РУП ГР. КАРНОБАТ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 5.3.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 3.4.2014г.
4 НОХД No 103/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ
Г.Н.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 5.3.2014г.
На основание чл. 195, ал.1, т.2, т.3 предл. I-во, т.4 предл. I-во и предл. II-ро и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК,на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемият Г.Н.Г. се определя наказание 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (три) години.
Г.Н.Г.
На основание чл. 195, ал.1, т.2, т.3 предл. I-во, т.4 предл. I-во и предл. II-ро и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК,чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемият Г.Н.Г. се определя наказание 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (три) години.
В законна сила от 5.3.2014г.