Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                                         № 43 / 4.3.2014 г.

 

                                     град Карнобат,28.02.2014 година

 

 

                                 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

   Карнобатският районен съд,колегия…………..,в публичното си заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                 2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора….. като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ гражданско дело № 1036 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

   Производството по делото е образувано по повод предявен положителен установителен иск с правно основание чл.422,ал.1,във връзка с чл.415,ал.1 във връзка с чл.124,ал.1от ГПК,във връзка с чл.79,във връзка с чл.240  от ЗЗД.

Ищецът твърди в молбата си,че на основание чл.410 от ГПК поискал издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу ответника по делото за съществуващо задължение към него в размер на 670.00 лева-главница по задължение по паричен заем,заедно със законната лихва върху главницата,считано от датата на входиране на заявлението в съда-21.10.2013 година,до окончателното изплащане на задължението,както и съдебно-деловодните разноски в размер на 82.50 лева,включващи 25.00 лева държавна такса,5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист,2.50 лева банкова комисионна и 50.00 лева адвокатски хонорар.

Въз основа на заявлението било образувано частно гражданско дело № 888/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат и му била издадена заповед за изпълнение,срещу която ответникът възразил писмено в законоустановения срок,което послужило като основание,съгласно чл.415,ал.1 от ГПК да предяви настоящия иск.

Обстоятелствата във връзка със задължението на ответника били,че през периода от месец юли 2011 година до месец август 2011 година ищецът дал в заем на длъжника С.А.Б. пари ,като общата сума възлизала на 670.00 лева.Уговорката им била,че до 01.08.2012 година той трябвало да върне тази сума,но и до настоящия момент ответника не ги бил върнал.Същият не отричал,че дължи тази сума,но и не му връщал парите.Дори след като ответникът подал възражение до Районен съд-град Карнобат се споразумели,че ответникът ще подпише запис на заповед и в даден от ищеца срок ще му издължи парите.Но и до настоящия момент той не бил подписал такава запис на заповед.

Предвид на това моли съдът да постанови решение,с което да признае за установено по отношение на ответника по делото С.А.Б.,че същият дължи на  Г.И.Д. следните суми : 670.00 лева-главница по задължение по паричен заем,заедно със законната лихва върху главницата,считано от датата на входиране на заявлението в съда-21.10.2013 година,до окончателното изплащане на задължението,както и съдебно-деловодните разноски в размер на 82.50 лева,като освен това моли и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответникът не е представил в срока по чл.131 от ГПК отговор на исковата молба,с който да вземе становище по  предявения срещу му иск,респективно-относно неговата основателност и доказаност в неговия размер.

Въпреки редовното призоваване на ответната страна,в съдебно заседание същата не се явява нито лично,нито чрез свой представител,който да изрази становище по иска.Не е представено от нейна страна и писмено такова.

След съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото дока-

зателства,съдът приема за установено от фактическа и правна  страна след-

ното :

Въз основа  показанията на разпитаната по делото  свидетелка Галина Чиликова се установява по несъмнен начин,че през 2011 година ищецът неколкократно е давал парични средства в заем на ответника,като общия размер на същия възлязъл на 670 лева,като уговорката между двамата била заемателят,т.е.ответникът да върне заетите пари до 01.08.2012 година.

Предаването на парите от ищеца на ответника ставало или лично,или чрез свидетелката Чиликова.

Горепосочените факти се установяват освен от показанията на спомената по-горе свидетелка и от направените признания от страна на ответника,който изрично в съдебно заседание,макар че не признава предявения срещу му иск,заявява,че дължи на ищеца „… само 800 лева”.

От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин наличието на облигационни отношения,възникнали по силата на сключения договор за заем между страните,който по своята същност е реален,т.е. той е сключен от момента на предаването на заеманите суми.

Същият е бил сключен в устна форма.При това той не е съдържал изрична писмена уговорка за лихви.

По делото не се събраха доказателства ищецът да е изпращала покана до ответника за връщане заетата сума и да е определял на същия срок за изпълнение задължението му. Налице са единствено доказателства относно отправянето на устни покани към противната страна да му  върне парите. Съгласно на чл.240,ал.2 от ЗЗД заемателят дължи лихви само ако това е уговорено писмено в договора. По силата на разпоредбата на чл.84,ал.2 от ЗЗД,когато не е уговорен срок за изпълнение,длъжникът изпада в забава от деня на поканата.С оглед на това пък ответникът не дължи лихви за минало време на ищеца.Вземайки предвид липсата на  предварителна уговорка за заплащане лихви,както и на липсата на претенция от страна на ищеца за обезщетение по чл.86 от ЗЗД за  неизпълнение на паричното задължение,съдът намира за излишно както обсъждането,така и произнасянето по този въпрос.Същият претендира единствено законната лихва,считано от датата на подаване исковата си молба,което съобразно изложеното по-горе,е напълно основателно.

Следва да се спомене и това,че по делото не се събраха доказателства,уста-

новяващи изпълнение задължението на ответника за връщане получените в заем суми.

При така установените обстоятелства по делото,следва да се приеме,че ищеца е предал на ответника сумата 670 лева под формата на заем срещу задължението на последния да върне същата сума.От тук пък може да се направи извода,че предявеният иск с правно основание чл.422,ал.1,във връзка с чл.415,ал.1 във връзка с чл.124,ал.1от ГПК,във връзка с чл.79,във връзка с чл.240  от ЗЗД  е напълно основателен и доказан по размер и поради това е необходимо изцяло да бъде уважен.При това ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените в производството по настоящото дело разноски от същия в размер на 127.50 лева.

Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът

 

                                          

                                                 Р    Е    Ш    И   :

 

  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО,че в полза на Г.И.Д.,ЕГН-**********,***, действащ чрез представителя си по пълномощие адвокат Я.Б.С.,със съдебен адрес за призоваване и получаване на съобщения : град Карнобат, ул.”Георги Димитров” № 6,ет.1,офис 3,с адрес за получаване на съдебните книжа : град Карнобат,ул.”Георги Димитров” № 6,ет.1,офис 6,съществува вземане срещу С.А.Б.,ЕГН-**********,***,за сумата 670.00/шестотин и седемдесет/ лева-главница за задължение по паричен заем,заедно със законната лихва върху главницата,считано от датата на предявяване /входиране/ заявлението/молбата/,а именно-21.10.2013 година, за издаване заповед за изпълнение по частно-гражданското дело № 888/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат,до окончателното изплащане на задължението,както и за съдебно-деловодните разноски в размер общо на 82.50/осемдесет и двалева и петдесет ст./лева, включващи 25.00 лева държавна такса,5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист,2.50 лева банкова комисионна и 50.00 лева адвокатски хонорар, направени от него в образуваното по реда на чл.410 от ГПК заповедно производство по посоченото по-горе частно гражданско дело № 888/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат.

ОСЪЖДА С.А.Б.,ЕГН-**********,***,да заплати на Г.И.Д.,ЕГН-**********,***, действащ чрез представителя си по пълномощие адвокат Я.Б.С.,със съдебен адрес за призоваване и получаване на съобщения : град Карнобат, ул.”Георги Димитров” № 6,ет.1,офис 3,с адрес за получаване на съдебните книжа : град Карнобат,ул.”Георги Димитров” № 6,ет.1,офис 6,направените от него разноски по делото в размер на 127.50

/сто двадесет и седем лева и петдесет ст./ лева,а на държавата по сметката на Районен съд-град Карнобат-държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 10.00 /десет/ лева,която сума следва да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните.

                                                                                                                                               

                                                                 

                                                              РАЙОНЕН  СЪДИЯ :