П Р О Т О К О Л

                                    

 

 

Година 2014                                                                  град  КАРНОБАТ

РАЙОНЕН СЪД          

На двадесет и пети февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

        

                                                Съдебни заседатели:   1. П.Т.

                                                        2. В.К.

                                   

 

Секретар: Д.С.

Прокурор: Щ.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  КОСТАДИНОВ

Ч Н  дело №......52..........по описа за............2014..................година

         На именното повикване в .........11,40.............часа се явиха:

ОСЪДЕНИЯТ К.А.М., редовно призован, не се явява. За същият се явява назначеният му служебен защитник адв. Ц..   

Постъпило е писмо от Затвора гр. Бургас, в което е посочено че същият няма да бъде доведен за днешното с. з. /няма да бъде представен на съда/, тъй като той следва да се  яви в Административен съд Бургас по Административно дело № 477/2013 в 13,30 часа, призовката за  което дело му е била връчена на 08.12.2013 година.

 

         Р. ПРОКУРОР редовно призован, лично.

         Р.ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ц.: Моля да бъде даден ход на делото, тъй като подзащитният ми не е  направил искане да присъства в днешното с. з. и не е налице процесуална пречка за недаване  ход на делото.

 

 

 

         Съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         ДАВА ход на делото и го докладва.

         ПОСТЪПИЛО Е предложение от Карнобатския районен прокурор за определяне на едно общо наказание, респективно-  най-  тежкото по  отношение осъденият К.А.М. измежду наложените му по присъдите му по НОХД № 225/2013г. и НОХД № 5/2014г.- и двете по описа на КРС.

ПОСТЪПИЛА Е справка за съдимост на осъдения М.  с рег. № 242/24.02.2014г. на Районен съд гр. Карнобат, ведно с преписи от  бюлетини за съдимост  на същия, писмо, изх. № 368/05.02.2014 година от Затвора гр. Бургас, писмо, рег. № И- 2079 от 19.02.2014 година  и рег. № И- 2253/24.02.2014 година –  и двете на  ГД „Изпълнения на наказанията” при Министерство на правосъдието– град София, както и писмо рег. № И-9103 от 07.02.2014г. на Национална следствена служба гр. София.

 

Р.ПРОКУРОР: поддържам предложението за определяне на едно общо наказание. Искания и  доказателства нямам. Ще се  ползваме  от доказателствата, събрани до настоящият момент.

 

АДВ. Ц.: Искания нямам. Няма да сочим други доказателства.

        

 

         Съдът по доказателствата

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, описани по- горе в настоящият протокол,  както и постъпилите междувременно такива, а именно: справка за съдимост на осъдения М.  с рег. № 242/24.02.2014г. на Районен съд гр. Карнобат, ведно с преписи от  бюлетини за съдимост  на същия, писмо, изх. № 368/05.02.2014 година от Затвора гр. Бургас, писмо, рег. № И- 2079 от 19.02.2014 година  и рег. № И- 2253/24.02.2014 година –  и двете на  ГД „Изпълнения на наказанията” при Министерство на правосъдието– град София, както и писмо рег. № И-9103 от 07.02.2014г. на Национална следствена служба гр. София.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебните прения.

 

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР: уважаеми господин съдия,  уважаеми съдебни заседатели, считам че от събраните по делото доказателства е налице основание за налагане на общо наказание на осъдения К.А.М.. Като взех предвид кога са влезли в сила горепосочените определения и кога са извършени престъпленията намирам, че на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК следва да се определи на К.А.М. общо най-тежко наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода по НОХД № 225/2013г.  и НОХД № 5/2014г.- двете по описа на КРС, което на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.

          С оглед цялостната престъпна дейност на К.А.М., който многократно е осъждан, високата степен на обществена опасност на извършените при условията на опасен рецидив престъпления и с оглед личността на дееца, на основание чл.24 от НК предлагам да се увеличи горепосоченото общо най-тежко наказание една година и шест месеца лишаване от свобода с четири месеца лишаване от свобода и така предложеното общо и увеличено наказание в размер на една година и десет месеца лишаване от свобода да се изтърпи на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража при първоначален строг режим в затвор.

         На основание чл.25, ал.2 от НК от предложеното общо и увеличено наказание в размер на една година и десет месеца лишаване от свобода да се приспадне отчасти изтърпяното от К.А.М. наказание лишаване от свобода по НОХД № 225/2013г. по описа на КРС, считано от 29.05.2013г.

 

 

АДВ. Ц. – Уважаеми господин председател, уважаеми съдебни заседатели,  налице са условията на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо най- тежко наказание по НОХД № 225/2013 година и по НОХД  № 5/2014  година- и двете по описа на Районен съд Карнобат, като на осъденият К.А.М. следва да се определи общо наказание в размер на една година и шест месеца Лишаване от свобода. Моля да не уважавате искането на районния прокурор за увеличаване на така определеното общо наказание с четири месеца Лишаване от свобода на основание чл. 24 от НК, тъй като престъпленията и по двете осъждания са извършени на една и съща дата, а  именно 24.05.2013 година и двете наказания по посочените осъждания са наложени при условията на чл. 55 ал.1 т. 1 от  НК, т.е. делата са приключили със споразумение, осъденият е признал вината си и е възстановил  причинените имуществени вреди от престъпленията. Тази разпоредба на закона е императивна и предоставя една възможност за определяне на наказанието, след като се преценяват всички закони за истинността му, а в случая е налице висока опасност на дееца. Считам, че наложеното общо наказание е напълно достатъчно да въздейства предупредително на осъдения и да му отнеме възможността да извърши нови престъпления, както и да въздейства възпитателно и предупредително върху неговото поведение в обществото.

Моля на основание чл. 25 ал.2 от НК от така определеното общо наказание да бъде приспаднато изтърпяното до настоящият момент наказание Лишаване от  свобода по НОХД № 225/2013 година по описа на Районен съд Карнобат, считано то 29.05.2013 година. моля да се произнесете със съдебен акт в  този смисъл.

 

Съдът приключва изслушването на съдебните прения.

     Счете делото за изяснено и обяви на страните, че след тайно съвещание ще произнесе определението си,  поради което на основание чл. 300 от НПК се оттегля на тайно съвещание. 

 

 

 

        Съдът, изхождайки от предложението на районния прокурор намира че същото е напълно основателно, поради следните съображения:

         С определение № 40/28.05.2013 година по НОХД № 225/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат, влязло в законна сила на 28.05.2013 година, на осъдения К.А.М. за извършено от него на 24.05.2013 година престъпление на основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.29, ал.1, буква ”а” и буква ”б” от НК е било наложено наказанието една година и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС му е определен първоначален  “строг” режим  на изтърпяване наложеното му наказание, което да изтърпи в затвор.

          С определение № 13/27.01.2014 година по НОХД № 5/2014 година по описа на Районен съд– град Карнобат, влязло в законна сила на 27.01.2014 година, на осъдения К.А.М. за извършено от него на неустановена дата през периода 23.05.2013 година– 24.05.2013 година   престъпление  на  основание  чл. 196, ал. 1, т.1, във  връзка с  чл.194,  ал.1, във  връзка  с чл. 29, ал.1, буква ”а” и буква ”б”  от НК е било наложено наказанието една година и шест месеца  лишаване  от  свобода,  като  на  основание чл. 61,   т. 2  от

 

 

 ЗИНЗС му е определен първоначален  “строг” режим  на изтърпяване наложеното му наказание, което да изтърпи в затвор.

           От така изложеното се установява, че деянията на осъдения  М. по двете, цитирани по-горе НОХ дела, са извършени в условията на реална съвкупност помежду си. От своя страна посоченото по-горе навежда на несъмнения извод,че по правилата на съвкупността съдът следва да определи едно общо наказание измежду наложените му такива по гореупоменатите дела.

         При това съдът счете,че на осъдения М. е необходимо да му бъде определено най-тежкото наказание,измежду споменатите по-горе,а именно :  лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца,а на основание чл. 61,т. 2 от ЗИНЗС осъдения следва да изтърпи при първоначален “строг”режим в затвор.

Освен това съдът счете, че с оглед цялостната престъпна дейност на осъдения, който многократно е осъждан, високата степен на обществена опасност на извършените при условията на опасен рецидив престъпления и с оглед личността на дееца  е необходимо на основание чл.24 от НК да бъде увеличено с четири месеца така наложеното на осъдения К.М.  най-тежко наказание, т.е. общото му наказание ще бъде в размер на една година и десет месеца лишаване от свобода.

Общото /най-тежкото/ си наказание/, увеличено на основание чл.24 от НК с четири месеца на основание чл.61,т. 2 от ЗИНЗС осъдения К.М.  следва да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор.

На основание чл.25, ал.2 от НК е необходимо освен това да бъде приспаднато отчасти от наложеното му най-тежко наказание, изтърпяното от осъдения К.М. наказание ЛОС по НОХД № 225/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат, считано от 29.05.2013 година до влизането в  законна сила на настоящото определение, респективно  до привеждането му в изпълнение.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И : №

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1 във връзка с  чл.23,ал.1 от НК налага на осъдения К.А.М., ЕГН-**********,***, понастоящем в затвора-град Бургас, най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 225/2013 година и по НОХД № 5/2014 година-двете по     описа на Районен съд-град Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца.

НА ОСНОВАНИЕ чл.24 от НК увеличава с  четири месеца така наложеното на осъдения К.А.М. най-тежко наказание, т.е. общото му наказание ще бъде в размер на една година и десет месеца лишаване от свобода.

НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален  „строг”  режим на изтърпяване наложеното на осъдения К.А.М. най-тежко наказание, увеличено на основание чл. 24 от НК с  четири месеца, или общо в размер на една година и десет месеца, което осъденият К.М. следва да изтърпи в затвор.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада отчасти от наложеното му най-тежко наказание, изтърпяното от осъдения К.М. наказание ЛОС по НОХД № 225/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат, считано от 29.05.2013 година до влизането в  законна сила на настоящото определение, респективно – до привеждането му в изпълнение.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред БОС в 15-дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура– град Карнобат  и на Затвора гр. Бургас, за сведение и изпълнение.

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,15 часа.

                                                

 

                                                                                 СЕКРЕТАР: 

 

 

 

         

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                          

                                                                                           2.

 

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :