Р Е Ш Е Н И Е

  36 / 25.2.2014 г.                            

                                   25.02-2014г.,град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                      ІІ състав

На десети февруари две хиляди и четиринадесета         година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател:  АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХ дело № 21 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на „Топаз Мел „ ООД , с ЕИК ****** със седалище и адрес на управление – гр.С.*******, представлявано от М. С. С. чрез  юрисконсулт  К. Т. с адрес за призоваване- гр.С.*******  против наказателно постановление № 71 от 27.11-2013г. на инж. Д. П. С.  -Директор на РИОСВ – Б. , с което на  жалбоподателя- „Топаз Мел „ ООД , с ЕИК ****** със седалище и адрес на управление – гр.С. за нарушение по чл. 16, т.1 от Закона за защита от шума в околната среда , във връзка с т.6 от таблица № 2 на приложение № 2 към чл. 5  на Наредба № 6 от 26 юни 2006г. за показателите  за шум в околната среда , отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието , граничните стойности  на показателите за шум и на вредните  ефекти от шума върху здравето на населението и на  основание чл. 34, ал.1 от Закона за защита от шума в околната среда на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1500,00 лв. / хиляда и петстотин лева /.

        Жалбата е подадена в срок,  по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

       Със  жалбата  се претендира незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.

         В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, въпреки редовно призоваване.

Процесуалният представител   на жалбоподателя- юрисконсулт К.Т. , изразява становище в смисъл, че  наказателно постановление незаконосъобразно и моли да  бъде отменено.

          Процесуалният представите на наказващият орган- юрисконсулт А. М.  К. , надлежно упълномощена иска  да бъде потвърдено НП като правилно и законосъобразно.Представя писмени доказателства .

     Същата е допустима, а разгледана по същество основателна.

        Съдът намира жалбата  за  процесуално допустима  по следните съображения :

           Атакуваното НП подлежи на обжалване по реда на ЗАНН, жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН по аргумент  на известието за  доставяне на НП – обратна разписка  получено от упълномощено от жалбоподателя лице  - В. - на  07.12-2013г.  / лист 5 от делото/ .Жалбата съдържа изискуемите от закона реквизити и е подадена от лице , посочено в НП като нарушител.Производството пред КРС е редовно образувано.

        Съдът намира от правна страна следното :

Административнонаказателното производство е завършило при  съществено нарушение на правилата , разписани в чл. 52- 58 от ЗАНН, които налагат  отмяна на обжалваното наказателно постановление само на това основание.

Нито в протокол за проверка от 01.08-2013г. , нито в АУАН  не е посочен часът  за установяване на  извършване  на нарушението,както и липсва този елемент и в НП .Посочването на часа и в НП е необходимо, по-скоро  задължително.

От друга страна , са ангажирани доказателства за некомпетентност, по-скоро  липса на представителна власт  на административнонаказващия орган , което прави НП – издадено от орган , чията компетентност  може да бъде проверена :Така- приложени заверени копия от заявление  на  инж. Д. П. С.  -Директор на РИОСВ – Б. от 19.11-2013г.  до Министъра  на околната среда и водите, с което  моли  да бъде разрешен платен годишен отпуск, неплатен – 3 дни , считано от 25.11-2013г..Като със заповед № №1518 от 20.11-2013г.  на инж. Д. П. С.  -Директор на РИОСВ – Б. разрешено да ползва такъв , считано от 25.11-2013г . до 27.11-2013г. , включително.От приложеното  заверено копие от Заповед № РД – 844 от 08.11-2013г.  на Министъра на  околната среда и водите видно, че  Д. Т. Г.  на длъжност  Директор на дирекция „Превантивна дейност „ била упълномощена  в случай на отсъствие по обективни причини  да директора на РИОСВ – Б.  да  изпълнява  правомощия на директор  на Регионална инспекция по околна среда и води – тр.Б. , включително и да издава наказателни постановления и др. актове ...

Видно, че   обжалваното наказателно постановление № 71 / 27.11-2013г.  било издадено  от инж. Д. П. С.  -Директор на РИОСВ – Б.,въпреки, че последната  ползва отпуск ,  но не и от Д. Т. Г.  на длъжност  Директор на дирекция „Превантивна дейност „  , надлежно упълномощена   да замества  директор на РИОСВ – гр.Б. през период от 25.11-2013г. до 27.11-2013г., включително.Налице е съществено нарушение  на процесуалните правила  по чл. 57, ал.1, т.2, ал.2 от ЗАНН , което води до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление.

Тъй като са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила ,  обжалваното наказателно постановление № 71 / 27.11-2013г. следва да бъде отменено и поради това  не следва да се обсъждат  и доводите  по същество на страните, тъй като въпросите има ли извършено нарушение, кой е неговият автор и има ли той вина следва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл  процес  на административно наказване, но не и когато самото производство  завършено порочно.

                 Мотивиран от гореизложеното, КРС на основание чл. 63, ал.1 ,предложение 1 от ЗАНН

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 71 от 27.11-2013г. на инж. Д. П. С.  -Директор на РИОСВ – Б., с което на „Топаз Мел „ ООД , с ЕИК ***** със седалище и адрес на управление – гр.С.********************************, представлявано от М. С. С. ,с адрес за призоваване- гр.С.********************** за нарушение по чл. 16, т.1 от Закона за защита от шума в околната среда , във връзка с т.6 от таблица № 2 на приложение № 2 към чл. 5  на Наредба № 6 от 26 юни 2006г. за показателите  за шум в околната среда , отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието , граничните стойности  на показателите за шум и на вредните  ефекти от шума върху здравето на населението и на  основание чл. 34, ал.1 от Закона за защита от шума в околната среда на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1500,00 лв. / хиляда и петстотин лева /.

 

 

        Решението  може да се обжалва   с касационна  жалба  пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: