Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                          

                                                 № 37 / 25.2.2014 г.

 

                                      гр.Карнобат,25.02.2014 година

 

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

   

 

Карнобатският районен съд ………………. колегия в публичното заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                     

                                                 Председател :ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                         

                                                        Съдебни заседатели :    1.

                                                                                                2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора ……….. като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 65 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид :

   

Правното основание на предявеният иск е чл. 19,ал.1 от Закона за  гражданска-та регистрация.

Молителят,действащ със съгласието на своите родители,твърди,че е роден на *** ***,от родители : майка -М.Я.Г. и баща-А.В.Г.,за което му бил съставен  акт за раждане № 108/22.04.1996 година на Община-град Карнобат.При раждането му длъжностното лице по гражданското състояние го записало със собствено,презиме и фамилно име В.А.Г..

Твърди също така,че родът на баща му и дядо му по бащина линия се установили и живеят в град Карнобат през 1959-1960 година.Целият им род се водел с фамилното име “Бабалиеви”.Само дядо му В. и баща му не носели такива фамилни имена,макар че всички ги знаели като “Бабалиеви” и така се обръщали към тях,както и към самия него.В удостоверението за раждане на дядо му В.,на когото той бил кръстен,родителите му били посочени  с фамилното име “Бабалиев/-а/”.Дядо му В. имал трима братя,които също носели фамилното име “Бабалиев”,а освен това молителят имал многобройни братовчеди,като всички те също били с фамилното име “Бабалиев”.Самият той всред братовчедите си и други близки,приятели и съученици,както и във Фейсбук, бил известен като “Бабалиев”,но по удостоверение за раждане и лична карта бил с фамилното име “Г.”.Създалото се противоречие му причинявало дискимфорт от емоционален,а и от административен характер,тъй-като в обществото,всред близките,приятелите и съучениците  си той бил известен с фамилното име “Бабалиев”.След около два месеца навършвал пълнолетие,след което следвало снабдяването му с нова лична карта,шофьорска книжка,паспорт,диплом и като единствен син и внук от мъжки пол на дядо му  В. силно желаел да възстанови и носи занапред фамилията на рода си,а именно : “Бабалиев”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

По посочената по-горе причина молителят счита,че е налице несъответствие между идентификацията му в обществото с фамилното име на рода му и фамилното име,с което в действителност е записан в удостоверението си за раждане и в личната си карта.Според нея е налице важно обстоятелство,което налага промяна във фамилното й име.

Искането му е съда да промени фамилното му име от „Г.”*** бъде задължена да впише промяната в акта му  за раждане,както и в съответните регистри на населението.

В съдебно заседание молбата се поддържа.

За заинтересованото учреждение-Община-град Карнобат,редовно призовано,не се явява негов представител в съдебно заседание,но същото е представило писмено становище,съгласно което искането е напълно основателно.

Районният прокурор-редовно призован,се явява в съдебно заседание,като изразява становище в смисъл,че искането е напълно основателно и поради това следва да бъде уважено.

След съвкупната и поотделна преценка на всички писмени и гласни доказателства,съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното.

От събраните по делото писмени доказателства,а именно : акта за раждане № 108/22.04.1996 година на Община-град Карнобат,удостоверение за раждане,серия “К” № 116746 от 22.04.1996 година на Община-град Карнобат,лична карта №640222663 от 28.05.2010 година на МВР-град Бургас,се установява по несъмнен начин,че молителят при съставянето на акта му за раждане бил записан със собственото име В. бащиното име-А.  и фамилното-Г..

От показанията на разпитаните по делото свидетели,се установява по несъмнен начин,че молителят е известен в обществото,сред съучениците,приятелите и близките си в България с фамилното име „Бабалиев”.Тези показания съдът счете,че не съществува основание да не бъдат кредитирани с доверие.

 Изложената фактическа обстановка налага извод за основателност на молбата. Доказаните по делото факти сочат на важни по разума на закона обстоятелства, налагащи промяна във фамилното име на молителя по претендирания начин.Касае се за необходимост едно фактическо положение да бъде юридически закрепено.Тази нужда произтича не само от желанието на молителя,но и от съображения за правна сигурност,след като в обществото той  е известен с име, което е фамилно име на хората от неговия род.
При това,ако се приеме,че в настоящия случай не е налице хипотезата на чл.14,ал.1 от Закона за гражданската регистрация,то най-малкото следва да се счете за безспорно това,че съществуват важни обстоятелства,налагащи промяна собственото име  на молителя,съобразно изложеното вече по-горе.

Относно допустимостта на исканата промяна необходимо е  да се спомене и това,че до посочените по-горе изводи би могло да се достигне,ако се вземат предвид разпоредбите на чл.14,ал.4 от Закона за гражданската регистрация,съгласно които в случаите,когато едно лице е известно в обществото с друго име,то същото лице има правната възможност да промени своето име,т.е. по аргумент от цитираните разпоредби няма основание да се приема,че не са налице важни обстоятелства,съгласно разпоредбата на чл.19,ал.1 от Закона за гражданската регистрация,което да наведе на извода,че искането на молителя не следва да бъде уважено.Ерго-исканата промяна фамилното име на молителя следва да бъде удовлетворена.

Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът

                                           

 

                                                 Р      Е      Ш      И      :

ПРОМЕНЯ фамилното име на В.А.Г.,ЕГН-**********,действащ със съгласието на своите родители А.В.Г.,ЕГН-***********,и М.Я.Г., ЕГН-**********, тримата с постоянен адрес ***,,като вместо за фамилно име “Г.” бъде записано за фамилно името “БАБАЛИЕВ”.

ПРЕПИС от решението да се изпрати  служебно на Община град Карнобат-служба “Гражданско състояние”,респективно-на длъжностното лице по гражданското състояние,за отбелязване извършената промяна в акта за раждане и регистъра на населението.

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                            

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :