Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                          

                                               № 36 / 25.2.2014 г.

 

                                   гр.Карнобат,25.02.2014 година

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

   

 

Карнобатският районен съд ………………. колегия в публичното заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                     

                                                 Председател :ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                         

                                                        Съдебни заседатели :    1.

                                                                                                2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора ……….. като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 61 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид :

   

Правното основание на предявеният иск е чл. 19,ал.1 от Закона за  гражданската регистрация.

Молителката твърди,че е родена на *** ***,от родители : майка – Живка Чанева Вълкова и баща- Тома Стоянов Вълков,за което й бил съставен  акт за раждане от Община-град Бургас.При раждането й длъжностното лице по гражданското състояние я записало със собствено,презиме и фамилно име Т.Т. Вълкова.

 От раждането й до сега през целия неин живот у нея и нейните родители съществувало  съзнанието,че фамилното й име е Вълкова,въпреки,че на 31.05.2003 година тя сключила граждански брак с лице от гръцки произход,при което приела за фамилно името „Д.”.Въпреки това обаче тя била известна в обществото със своето предбрачно фамилно име,а именно – „Вълкова”,идентифицирала се непрекъснато като българка и с българското си фамилно име.Освен това на 23.03.2013 година с решение на едночленен районен съд-град Кавала,Република Гърция,брака на молителката със съпруга й Константинос Д. бил прекратен. Разводът със съпруга й нанесъл тежка психологическа травма,поради което тя не желаела да си спомня и не искала нещо да й напомня за този факт от биографията й.Тъй-като обаче тя не била запозната с гръцкото законодателство и никой не й обяснил,че може да поиска от гръцкия съд възстановяване на предбрачното си фамилно име,то молителката пропуснала да стори това.Същевременно й било обяснено,че може да промени фамилното си име в своята родина България.

Родителите й носели именно фамилното име Вълков и Вълкова,като с фамилното име „Вълкова” я назовавали всички нейни познати и близки,а освен това именно с това име молителката се представяла навсякъде и всички я познавали с българското й фамилно име,докато с фамилното име

„Д.” тя била записана в личната си карта,като с това име тя няма издавани почти никакви други документи. 

В удостоверението й за раждане тя също била записана с фамилното име „Вълкова”.

По тази причина счита,че е налице несъответствие между идентификацията й в обществото с действителното й име и името,с което е записана в личната си карта.Според нея е налице важно обстоятелство,което налага промяна във фамилното й име.

Искането й е съда да промени фамилното й име от „Д.”*** бъде задължена да впише промяната в акта й за раждане.

В съдебно заседание молбата се поддържа.

За заинтересованото учреждение-Община-град Бургас,редовно призовано,не се явява негов представител в съдебно заседание,като същото не  е представило и писмено становище относно основателността на искането.

Районният прокурор-редовно призован,се явява в съдебно заседание,като изразява становище в смисъл,че искането е напълно основателно и поради това следва да бъде уважено.

След съвкупната и поотделна преценка на всички писмени и гласни доказателства,съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по несъмнен начин,че молителката при съставянето на акта й за раждане била записана със собственото име Т.,бащиното име-Т.  и фамилното-Вълкова,но във всички други документи,издавани й по-нататък във времето и по-конкретно-след сключването на граждански брак с лице от гръцки произход,при което приела за фамилно името „Д.”.

От показанията на разпитаните по делото свидетели,се установява по несъмнен начин,че молителката е известна в обществото,сред колегите и близките си в България с фамилното име „Вълкова”.Тези показания съдът счете,че не съществува основание да не бъдат кредитирани с доверие.Освен това от приетото като доказателство писмо на ОД на МВР-град Бургас се установява,че в автоматизираната информационна система на МВР не съществуват данни за налагани-отменени или настоящи,принудителни административни мерки по чл.75 и чл.76 от ЗБДС по отношение на молителката.

Изложената фактическа обстановка налага извод за основателност на молбата. Доказаните по делото факти сочат на важни по разума на закона обстоятелства, налагащи промяна във фамилното име на молителката по претендирания начин.Касае се за необходимост едно фактическо положение да бъде юридически закрепено.Тази нужда произтича не само от желанието на молителката,но и от съображения за правна сигурност,след като в обществото тя  е известна с име, което понастоящем не е нейно собствено.
При това,ако се приеме,че в настоящия случай не е налице хипотезата на чл.14,ал.1 от Закона за гражданската регистрация,то най-малкото следва да се счете за безспорно това,че съществуват важни обстоятелства,налагащи промяна фамилното име  на молителката,съобразно изложеното вече по-горе.

Относно допустимостта на исканата промяна необходимо е  да се спомене и това,че до посочените по-горе изводи би могло да се достигне,ако се вземат предвид разпоредбите на чл.14,ал.4 от Закона за гражданската регистрация,съгласно които в случаите,когато едно лице е известно в обществото с друго име,то същото лице има правната възможност да промени своето име,т.е. по аргумент от цитираните разпоредби няма основание да се приема,че не са налице важни обстоятелства,съгласно разпоредбата на чл.19,ал.1 от Закона за гражданската регистрация,което да наведе на извода,че искането на молителката не следва да бъде уважено.Ерго-исканата промяна фамилното име на молителката следва да бъде удовлетворена.

Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът

                                           

                                                 Р      Е      Ш      И      :

ПРОМЕНЯ фамилното име на Т.Т.Д.,ЕГН-**********,***,като вместо за фамилно име “Д.” бъде записано за фамилно името “ВЪЛКОВА”.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община град Бургас- служба "Гражданско състояние",респективно-на длъжностното лице по гражданското състояние,за нанасяне на новото фамилно име по актовете за гражданско състояние и в регистъра на населението.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :