РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 25.2.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 61/2014

Чл.19 ЗГР

Т.Т.Д.

ОБЩИНА БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 25.2.2014г.
Р Е Ш И :  ПРОМЕНЯ фамилното име на Т.Т.Д.,ЕГН-**********,***,като вместо за фамилно име “Д.” бъде записано за фамилно името “ВЪЛКОВА”.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община град Бургас- служба "Гражданско състояние",респективно-на длъжностното лице по гражданското състояние,за нанасяне на новото фамилно име по актовете за гражданско състояние и в регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :  
В законна сила от 25.2.2014г.

2

Гражданско дело No 65/2014

Чл.19 ЗГР

В.А.Г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 25.2.2014г.
Р Е Ш И :  ПРОМЕНЯ фамилното име на В.А.Г.,ЕГН-**********,действащ със съгласието на своите родители А.В.Г.,ЕГН-***********,и М.Я.Г., ЕГН-**********, тримата с постоянен адрес ***,,като вместо за фамилно име “Г.” бъде записано за фамилно името “БАБАЛИЕВ”.  ПРЕПИС от решението да се изпрати служебно на Община град Карнобат-служба “Гражданско състояние”,респективно-на длъжностното лице по гражданското състояние,за отбелязване извършената промяна в акта за раждане и регистъра на населението.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.     РАЙОНЕН СЪДИЯ  
В законна сила от 25.2.2014г.

3

АНД No 21/2014

Административни дела

ТОПАЗ МЕЛ ООД ГР.СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 25.2.2014г.
НП-отменено

4

ЧНД No 52/2014

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.А.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 25.2.2014г.
К.А.М.
НА ОСН. чл.25, ал.1 във връзка с чл.23,ал.1 от НК налага на осъдения К.А.М.,***, най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 225/2013 и НОХД № 5/2014 на КРС, а именно: 1 г. и 6 мес. ЛОС.НА ОСН. чл.24 от НК увеличава с 4 мес. така наложеното наказание, т.е. общото му наказание ще бъде в размер на 1 г. и 10 мес. ЛОС.НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първонач. „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения К.А.М. най-тежко наказание, увеличено на основание чл. 24 от НК с 4 мес., или общо в р/р на 1 г. и 10 мес, което осъденият К.М. следва да изтърпи в затвор.НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада отчасти от наложеното му най-тежко наказание, изтърпяното от осъдения К.М. наказание ЛОС по НОХД № 225/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат, считано от 29.05.2013 година до влизането в законна сила на настоящото определение, респективно – до привеждането му в изпълнение.

5

АНД No 54/2014

Административни дела

М.К.И.

РУП - КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 25.2.2014г.
  Р Е Ш И :       ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-42/21.10.2013 година на началника на РУП- град Карнобат,с което на М.К.И.,ЕГН-**********,***, е наложено административното наказание “глоба” в размер на 500 лева на основание чл.270,ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи,във връзка с извършено от него нарушение на разпоредбата на чл.8а също от Закона за МВР.   Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :  НП-отменено