РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.2.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 737/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Л.Г.Д.,
Р.Г.П.,
М.Г.П.

ЕТ ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР-ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 21.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба, както следва:  Чл.1. ЕТ “ВалентиноЛуидор- В.К.“, ЕИК 812090325 се задължава да заплати на Р.Г.П., ЕГН **********, Л.Г. П., ЕГН ********** и М.Г.П., ЕГН ********** сумата от общо 1000,00лв./хиляда лева/, представляващи арендно плащане за стопанските 2009/2010г., за 2010/2011г., за 2011/2012г., за 2012/2013г. и за 2013/2014г. включително в срок до 21.02.2104г. преди съдебното заседание по делото.   Чл.2. Предаването на владението върху описаните по – горе недвижими имоти, собственост на ищците, ще се извърши на 31.07.2014г. от ЕТ “ВалентиноЛуидор- Варентин К.“ ЕИК 812090325, на собствениците Р.Г.П., ЕГН **********, Л.Г. П., ЕГН ********** и М.Г.П., ЕГН **********, с Протокол/ Приложение 1-неразделна част от настоящото споразумение, като собствениците поемат задължението по замерване и ограждане на недвижимите им имоти.  Във връзка с постигнатата спогодба страните се задължават да се явят чрез техен законен или изрично упълномощен представител за участие в открито съдебно заседание по гр.д. № 737/2013 г. по описа на РС гр.Карнобат, където да потвърдят настоящата спогодба.  Настоящата спогодба може да бъде изменена само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.  За неуредените в спогодбата въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.  Страните на 21.02.2014 г. преди съдебно заседание са уредили сметките, описани по чл.1 от споразумението.  СЪДЪТ прекратява производството по гр.д. № 737/2013 г. и внася делото в архива на съда.  
В законна сила от 21.2.2014г.

2

Гражданско дело No 1267/2013

Облигационни искове

С.Г.Т.

Г.Б.Б.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 21.2.2014г.
Г.Б.Б., ЕГН-**********,*** се задължава да заплати на С.Г.Т., ЕГН-**********,*** сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за вреди произлязли от ПТП на 31.10.2013 г., от които имуществени в размер на 48.55 лв./четиридесет и осем лв. петдесет и пет стотинки/ и неимуществени вреди в размер на 251.45 лева /двеста петдесет и един лв. и четиридесет и пет стотинки/, в срок до 05.03.2014 г.  Страните уреждат всички имуществени отношения по повод увреждането на 31.10.2013 г. и занапред няма да търсят никакви суми, като разноските остават за страните така, както са ги направили.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1267/2013 г. по описа на РС-Карнобат и внася същото в архив.    
В законна сила от 21.2.2014г.

3

НОХД No 89/2014

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Х.М.Ш.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 21.2.2014г.
Х.М.Ш.
На осн. чл. 343 в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. чл. 54, ал.1 от НК, а именно: 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (три) години.
В законна сила от 21.2.2014г.

4

НОХД No 90/2014

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

И.В.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 21.2.2014г.
И.В.Г.
На осн. чл. 343 б, ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК на обвиняемия И.В.Г. се определя наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На осно. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343 г, вр. чл. 343 б и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия И.В.Г. се определя наказание лишаване от правото да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
В законна сила от 21.2.2014г.