РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.2.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 1133/2008

Заявления по чл.417 от ГПК

ЕТ ТОДОР БАЙНАШЕВ С.ЧЕРНИЦА

М.А.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 18.2.2014г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка, допусната в Изпълнителен лист от 04.04.2008 г., издаден въз основа на Заповед № 204 от 03.04.2008 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, постановена по Ч.гр.д. № 133/2008 г. по описа на РС-Карнобат в полза на ЕТ „Т.Б.“ със седалище и адрес на управление с. Черница, общ. Сунгурларе, обл. Бургаска, представлявано от Т.Г.Б. с ЕГН **********, като в същия изпълнителен лист вместо бащиното име „Ангелова“ длъжникът да се чете „А.“ или длъжникът е с имена М.А.А..

2

Гражданско дело No 1255/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

М.Х.Х.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 18.2.2014г.
**.    

3

Гражданско дело No 36/2014

Делби

Н.И.И.

Т.И.И.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 18.2.2014г.
О П Р Е Д Е Л И:      ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 36/2014 година по описа на Районен съд-град Карнобат.  ОСЪЖДА Н.И.И.,ЕГН-**********,***,и съдебен адрес : град Бургас, ул.”Сан Стефано”,№ 10,да заплати държавна такса в размер на 25.00 лева,както и сумата 5.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Районен съд-град Карнобат.  Настоящото определение на основание чл.275,ал.1,във връзка с чл.274, ал.1,т.1 от ГПК може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :    
В законна сила от 28.2.2014г.