РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 7.2.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 190/2013

Облигационни искове

Ж.И.И.

И.Н.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 7.2.2014г.
ОСЪЖДА И.Н.К. да заплати на Ж.И.И. сумата от 3 000 лв. представляваща обезщетение за неизпълнение – авансово платена сума по сключен между тях договор за изработка на 50 бр. пчелни отводки сключен на дата 31.01.2012 година , ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от датата на завеждането на иска в Районен съд Карнобат – 11.03.2013 година до окончателното й изплащане .  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 88 ал.1 от ЗЗД предявен от Ж.И. Илиевсрещу И.Н.К. , за осъждането на последния да му заплати сумата от 60 лв. представляваща обезщетение за вредите причинени му от от неизпълнението на горепосочения договор за изработка на пчелни отводки от страна на К. , ведно със законната лихва за забава върху горепосочената главница , като неоснователен и недоказан изцяло.  

2

Гражданско дело No 329/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

А.К.Й.

И.Н.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 7.2.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Н.К. с ЕГН ********** *** , същият и с адрес за призоваване гр. Сливен ж.к. Стоян Заимов бл. 65 ет. 2 ап. 8 че същият в качеството му на длъжник поради неизпълнение на сключен договор за изработка от 14.03.2012 г. дължи на А.К.Й. с ЕГН ********** *** парична сума от 3 000 лв. представляваща главница платена от ищеца А.Й. по същия горепосочен договор за изработване на 50 бр. пчелни отводки присъдена със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 83 от 21.2.2013 година по ч. гр.д. № 130 / 2013 година по описа на Районен съд Карнобат , както и отделно законовата лихва върху същата главница начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение № 83 от 21.2.2013 година по чл. 410 от ГПК по частно гражданско дело № 130 / 2013 година по описа на Районен съд Карнобат за горепосочената сума – 20.02.2013 година до окончателното изплащане на вземането

3

НОХД No 525/2013

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Б.В.Б.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 7.2.2014г.
Б.В.Б.
На осн. чл. 325, ал. 4, вр.ал. 2, вр.ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК, на осн. чл. 54 ал. 1 от НК на подс. Б.В.Б. се определя нак. 1 год. ЛОС.На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.На основание чл. 216 ал.1 от НК, на основание чл. 54, ал. 1 от НК на подсъдимият Б.В.Б. се определя наказание 6 мес. ЛОС.На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На осн. чл. 23 от НК на подс. Б.В.Б. се определя едно общо наказание в размер на най тежкото от тях, а именно 1 год. ЛОС.На основание чл. 41, ал. 6 от Наказателния кодекс, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип    
В законна сила от 7.2.2014г.