П Р О Т О К О Л

 

31.01.2014 година                                                       град  К.

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На тридесет и първи януари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                              2........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……................................................

Прокурор................................Щ.П..............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер….58.....по описа за… 2014…година

На именното повикване в .......................14.30...................................часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ  А.А.К., редовно призован, се явява лично и с  назначеният му служебен защитник адв. П.П..

 ОБВИНЯЕМИЯТ П.К.Х., редовно призован, се явява лично и с назначеният му служебен защитник адв. И.Ц..

         За Районна прокуратура К. се явява прокурорът П..

         Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОБВ. А.А.К.: Да се даде ход на делото, желая да ме защитава назначения ми служебен защитник адв. П..

ОБВ. П.К.Х.: Да се даде ход на делото, желая да ме защитава назначения ми служебен защитник адв. Ц..

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемите:

А.А.К. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ***.

П.К.Х. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ***.

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. П.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

АДВ. Ц.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВ. А.  А.  К.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВ. П.К.Х.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

 Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемите и техните сл. защитници постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото са приложени и декларации, подписани от обвиняемите по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларират, че се отказват от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. П.: Ваша чест, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемите постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларации подписани от обвиняемите по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказват от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Ц.: Ваша чест, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемите постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларации подписани от обвиняемите по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказват от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМИЯТ А.А.К.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

     ОБВИНЯЕМИЯТ  П.К.Х.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. К.

ОБВИНЯЕМИ:

1/ А.А.К. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ***

         2/ П.К.Х. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ***

         СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК на обв.А.А.К.:

-АДВОКАТ П.Х.П. ***,

         СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК на обв.П.К.Х.:

-АДВОКАТ И.Д.Ц. от БАК- сл.адрес:***

           Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемите А.А.К. и П.К.Х. се признават за виновни в извършване на престъпление от общ характер по чл.196, ал.1, т.2, предл. І-во, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.  „а” и „б” от НК / за обв.А.А.К./ и престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК / за обв.П.К.Х./ за това, че: на 05.03.2013г. от складова база в казармен район на бивше военно поделение в гр. К., Бургаска област при условията на опасен рецидив за обв.А.А.К. чрез използване на техническо средство-чук след предварително сговаряне и в съучастие като извършители помежду си в немаловажен случай отнели чужди движими вещи – 2 бр. метални оградни решетки с размери 2 м. дължина и 1 м. широчина, изработени от обло желязо с диаметър Ф18мм. и Ф 8мм- всички вещи на обща стойност 86.80 лв /осемдесет и шест лева и 80  ст./ от владението на началник склада А.Й.В. от гр. К., собственост на Сектор  „Регионална инфраструктура на отбраната-Бургас” към Министерство на отбраната, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят.

2. Престъплението е извършено от обвиняемите А.А.К. и П.К.Х. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия А.А.К. се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия А.А.К. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието десет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

4. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия П.К.Х. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия  П.К.Х. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

5. Веществени доказателства – няма.

6. Разноските по делото в размер на 190 лева ще бъдат платени по равно от обвиняемите А.А.К. и П.К.Х. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

7. Имуществени вреди- 86,80 лева- възстановени.

               

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР Щ.П.:…………………….

 

 

 

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на обв. А.А.К.

адв. П.:…………………………………..

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ А.А.К.:…………………….

 

 

 

 

4. СЛ. ЗАЩИТНИК на обв.П.К.Х.

адв. Ц.:…………………………………..

 

 

 

5.ОБВИНЯЕМ  П.  К.Х.:………………….

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:   

 

         ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемите А.А.К. и П.К.Х. се признават за виновни в извършване на престъпление от общ характер по чл.196, ал.1, т.2, предл. І-во, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.  „а” и „б” от НК /за обв.А.А.К./ и престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК /за обв.П.К.Х./ за това, че: на 05.03.2013г. от складова база в казармен район на бивше военно поделение в гр. К., Бургаска област при условията на опасен рецидив за обв.А.А.К. чрез използване на техническо средство - чук след предварително сговаряне и в съучастие като извършители помежду си в немаловажен случай отнели чужди движими вещи – 2 бр. метални оградни решетки с размери 2 м. дължина и 1 м. широчина, изработени от обло желязо с диаметър Ф18мм. и Ф 8мм - всички вещи на обща стойност 86.80 лв /осемдесет и шест лева и 80  ст./ от владението на началник склада А.Й.В. от гр. К., собственост на Сектор  „Регионална инфраструктура на отбраната - Бургас” към Министерство на отбраната, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят.

2. Престъплението е извършено от обвиняемите А.А.К. и П.К.Х. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия А.А.К. се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

         На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия А.А.К. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието десет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

4. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия П.К.Х. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия  П.К.Х. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

5. Веществени доказателства – няма.

6. Разноските по делото в размер на 190 лева ще бъдат платени по равно от обвиняемите А.А.К. и П.К.Х. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

7. Имуществени вреди- 86,80 лева- възстановени.

               

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемите А.А.К. с постоянен адрес:*** и  П.К.Х. с ЕГН **********,  с постоянен адрес:***, да заплатят направените по делото съдебни разноски в размер всеки по на 95,00 лв., както и сумата по на 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи за горепосочените суми, които суми да се приведат по сметката на Районен съд гр. К..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

        

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 58/2014 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.45 часа.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемите мярка за неотклонение и намира, че същите следва да бъдат отменени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на  обвиняемия А.А.К. с ЕГН **********, мярка за неотклонение –  „ПОДПИСКА“.

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия П.К.Х. с ЕГН ********** мярка за неотклонение –  „ПОДПИСКА“.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                         

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР: