РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.1.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 713/2013

Вещни искове

Т.С.М.

Ж.М.М.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 29.1.2014г.
Мотивиран от горното, съдът   О П Р Е Д Е Л И :   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 713/2013 г. по описа на Карнобатски районен съд, на основание чл. 130 от ГПК поради неговата недопустимост .  

2

АНД No 13/2014

Административни дела

Х.Т.Х.

СМЕТНА ПАЛАТА

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Определение от 29.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 13/2014 година по описа на Районен съд - Карнобат.   Настоящото определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Административен съд-Бургас, считано от съобщаването му на страните.