Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                                          № 19 / 28.1.2014 г.

 

                                       град Карнобат,28.01.2014 година

 

 

                                  В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

   Карнобатският районен съд,…..колегия,в публичното си заседание на двадесет и осми януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                  2.

 

при секретаря  Д.С. и в присъствието на прокурора………като

разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ гражданско дело № 878 по описа за 2013 година,за да се произнесе взе предвид:

 

   Правното основание на предявеният иск се съдържа в разпоредбата на чл.87,ал.ІІІ от ЗЗД.

Ищцата твърди в молбата си,че на 23.07.2008 година продала на ответницата следния свой собствен недвижим имот,находящ се в село Чубра,Община Сунгурларе,Област Бургаска,а именно: дворно място с площ от 988 квадратни метра,съставляващ УПИ І -146,в квартал 23 по плана на селото при граници и съседи: УПИ ІІ-145,улица,УПИ VІІ-147,улица,ведно с построените в него едноетажна паянтова жилищна сграда ,състояща се от едно избено помещение в приземния етаж и площ от 56 квадратни метра и три стаи и салон на първия жилищен етаж,с обща площ от 62 квадратни метра,както и паянтов навес с площ от 28 квадратни метра.

Продажбата била извършена срещу задължение на ответницата да я гледа и издържа и да й осигури спокоен и нормален живот.

Договорът бил оформен с нотариален акт № 54,том ХІІ,рег.№ 8821,дело № 1671 от 2008 година,вписан в Служба по вписванията с акт № 109,том ХІ,дело № 2249/23.07.2008 година.Ищцата останала да живее в гореописания имот,заедно с ответницата.

Преди две години ищцата имала здравословни проблеми,което наложило да си стои в къщи.Тя не можела да си осигурява средства за живот,имала нужда от грижи.Ответницата не положила никакви грижи за нея,като не й осигурила  и никакви средства.

Ответницата напуснала жилището и само веднъж й се обаждала по телефона.Вече не се интересувала изобщо от нея,от здравословното й състояние,от това дали имала средства за живот, и не я посещавала.До настоящия момент тя не била поела нито едно от задълженията си по този договор.Ищцата не знаела къде живее и не поддържала никакъв контакт с нея.

Поради изложеното по-горе у ищцата се породил правен интерес от завеждане на настоящото дело.

Моли съдът да постанови решение,с което да развали,поради неизпълнение от страна на ответницата,сключения помежду им договор за продажба на недвижим имот,находящ се в село Чубра, Община Сунгурларе,Област Бургаска,а именно: дворно място с площ от 988 квадратни метра,съставляващ УПИ І -146,в квартал 23 по плана на селото при граници и съседи: УПИ ІІ-145,улица,УПИ VІІ-147,улица,ведно с построените в него едноетажна паянтова жилищна сграда ,състояща се от едно избено помещение в приземния етаж и площ от 56 квадратни метра и три стаи и салон на първия жилищен етаж,с обща площ от 62 квадратни метра,както и паянтов навес с площ от 28 квадратни метра.,срещу задължение за гледане и издръжка  и да отмени нотариален акт № 54,том ХІІ,рег.№ 8821,дело № 1671 от 2008 година,вписан в Служба по вписванията с акт № 109,том ХІ,дело № 2249/23.07.2008 година.

В съдебно заседание претенцията се поддържа.

Ответницата не е представила в срока по чл.131 от ГПК отговор на исковата молба,с който да вземе становище по  предявения срещу й иск,респективно-относно неговата основателност.

Освен това същата,редовно призована,не се явява в съдебно заседание.

Съдът е приел представените по делото писмени доказателства,събрал е и гласни такива.

След съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото доказателства,приема за установено от фактическа и правна страна следното.

От приетите по делото писмени доказателства се установява по безспорен начин,че между ищцата от една страна и ответницата-от друга,е бил сключен алеаторен договор,по силата на който ищцата прехвърлила на

Ответницата описания в молбата недвижим имот срещу задължението от нейна страна да я издържа и се грижи за нея.

Следва да се отбележи и това,че за да се развали един договор поради неизпълнение няма значение дали неизпълнението е пълно или частично.

Договора за гледане и издръжка е алеаторен-никой не може с точност да определи предварително колко време ще живее едно лице.Нито приобретателят знае колко време ще трябва да издържа този,който му отстъпва имота си и на колко точно ще възлезе  насрещната му престация,нито отстъпващият имота знае колко време ще се грижат за него,т.е.- и двете страни боравят в случая с неизвестен,случаен елемент.По делото не се посочиха от ответницата доказателства за недаване съдействие от страна на кредитора за изпълнението на този договор-на същия не му е предлагано изпълнение,което той да е отказвал.Ответната страна също така не представи доказателства,от които да се установява,че е канила кредитора в дома си,за да се изпълнява договора там,или пък където и да е било другаде.От посоченото следва извода,че няма доказателства,установяващи неизпълнение задължението на ответницата за гледане и издръжка на прехвърлителя поради обстоятелства,които биха ги освободили от отговорност,макар и при наличието на такова неизпълнение.

Необходимо е да се спомене и това,че ответницата не е  посочила или представила доказателства,установяващи неизпълнение задължението й за гледане и издръжка на прехвърлителката поради обстоятелства,които

биха я освободили от отговорност,макар и при наличието на такова неизпълнение,като например неизправност на кредитора по това задължение -т.е.по този договор,случайно събитие или по други причини от подобно естество.

Освен това ответната страна не е отправяла и искане за евентуално връщане на разменени престации по този двустранен договор,доколкото изобщо може да се приеме наличие на такива,поради което пък за съда не съществува задължение да обсъжда или се произнася по този въпрос.

При така установените п о делото факти следва извода,че ответницата е напълно неизправна страна по процесния договор.На този извод навеждат и показанията на разпитаните по делото свидетели Марийка Димитрова и Радка Кавалджиева,от които следва несъмнения извод,че от страна на ответницата е налице пълно неизпълнение на поетите с процесния договор задължения..

Задълженията за гледане и издръжка спрямо дадено лице,когато не са изпълнявани по отношение същото лице-кредитор,водят до разваляне на договора изцяло,щом е налице цялостно и под каквато и да е форма неизпълнение.

Предвид изложените по-горе съображения,съдът намира,че предявеният иск е напълно основателен и доказан,поради което сключения с нотариален акт № 54,том ХІІ,рег.№ 8821,дело № 1671 от 2008 година,вписан в Служба по вписванията с акт № 109,том ХІ,дело № 2249/23.07.2008 година договор следва да бъде развален изцяло.

 

 

 

 

   Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът

                                              

                                                 Р    Е    Ш    И    :

 

          РАЗВАЛЯ сключения с нотариален акт № 54,том ХІІ,рег.№ 8821,дело № 1671 от 2008 година,вписан в Служба по вписванията с акт № 109,том ХІ,дело № 2249/23.07.2008 година договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка ,с който А.Д.Й.,ЕГН-**********,***, посредством представителя си по пълномощие адвокат С.Р.С.,със съдебен адрес за призоваване и получаване на съобщения : град Карнобат,ул.”Георги Димитров”№ 6,кантора № 1,е прехвърлила на Р.Х.А.,ЕГН-**********,*** следния недвижим имот,находящ се в село Чубра, Община Сунгурларе,Област Бургаска,а именно: дворно място с площ от 988 квадратни метра,съставляващ УПИ І -146,в квартал 23 по плана на селото при граници и съседи: УПИ ІІ-145,улица,УПИ VІІ-147,улица,ведно с построените в него едноетажна паянтова жилищна сграда ,състояща се от едно избено помещение в приземния етаж и площ от 56 квадратни метра и три стаи и салон на първия жилищен етаж,с обща площ от 62 квадратни метра,както и паянтов навес с площ от 28 квадратни метра,срещу задължение за гледане и издръжка  и да отмени нотариален акт № 54,том ХІІ,рег.№ 8821,дело № 1671 от 2008 година,вписан в Служба по вписванията с акт № 109,том ХІ,дело № 2249/23.07.2008 година ,КОЕТО РАЗВАЛЯНЕ ДА СЕ ОТРАЗИ В ОРИГИНАЛНИЯ  НОТАРИАЛЕН АКТ,ВПИСАН В СЪДА,РЕСПЕКТИВНО-В СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА-ГРАД КАРНОБАТ.

ОСЪЖДА Р.Х.А.,ЕГН-**********,***,да заплати на А.Д.Й.,ЕГН-**********,***, посредством представителя си по пълномощие адвокат С.Р.С.,със съдебен адрес за призоваване и получаване на съобщения : град Карнобат,ул.”Георги Димитров”№ 6,кантора № 1,сумата 5 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.

Настоящото решение може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в

14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ  :