РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.1.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 516/2013

По ЗГ и ЗЛОД

Д.Г.С.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 27.1.2014г.
НП-потвърдено

2

ЧНД No 526/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Н.М.С.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 27.1.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на Н.М.С., с постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание по НОХД № 373/2013 г. и НОХД № 519/2013 г.– двете по описа на Районен съд-гр.Карнобат, а именно: „Пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от една година; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; двеста и петдесет часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.  НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от една година; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; двеста и петдесет часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година времето, през което Н.М.С. е изтърпявала наказание „пробация” по НОХД № 373/2013г. по описа на КРС, считано от 19.09.2013г.  Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.  
Н.М.С.

3

АНД No 531/2013

Административни дела

МБАЛ- КАРНОБАТ ЕООД

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 27.1.2014г.
НП-отменено

4

АНД No 532/2013

Административни дела

К.И.М.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 27.1.2014г.
НП-потвърдено

5

НОХД No 5/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

К.А.М.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 27.1.2014г.
На осн. чл.196, ал.1, т.1, чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, букви „а” и „б” от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК - една година и шест месеца лишаване от свобода. На осн. чл.41, ал.6 от НК, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ” режим.    
К.А.М.
В законна сила от 27.1.2014г.

6

АНД No 12/2014

Административни дела

В.П.Д.

СМЕТНА ПАЛАТА

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 27.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 12/2014 година по описа на Районен съд - Карнобат.   Настоящото определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Административен съд-Бургас, считано от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 6.2.2014г.