РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 24.1.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 53/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - БУРГАС,
Р.Е.М.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 24.1.2014г.
В законна сила от 3.2.2014г.

2

АНД No 529/2013

По ЗД по пътищата

Б.Ж.Б.

РУП ГР. КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 24.1.2014г.
НП-потвърдено

3

НОХД No 43/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

П.Г.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 24.1.2014г.
П.Г.Д.
1. На осн. чл. 144, ал. 3, вр. чл. 144, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК – ПРОБАЦИЯ: - задължит. регистр. по наст. адрес:*** за срок от една година изразяваща се в явяване и подп. на лицето пред пробац. служител или определено от него лице при периодичност два пъти седмично; - задължит. период. срещи с пробац. служител за срок от една година; - сто и петдесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. 2. На осн. чл. 197, т. 3, вр. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК - ПРОБАЦИЯ: - задължит. регистр. по настоящ адрес:*** за срок от една година изразяваща се в явяване и подп. на лицето пред пробац. служител или определено от него лице при периодичност два пъти седмично; - задължит. период. срещи с пробационен служител за срок от една година; - сто и петдесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. На осн. чл. 23 от НК едно общо наказание в размер на най тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ: - задължит. регистр. по наст. адрес:*** за срок от една година изразяваща се в явяване и подписване на лицето пред пробац. служител или определено от него лице при периодичност два пъти седмично; - задължит. период. срещи с пробац. служител за срок от една година; - сто и петдесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
В законна сила от 24.1.2014г.