П Р О Т О К О Л

 

08.01.2014 година                                                                 град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На осми януари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                            Съдебни заседатели:1.

                                                           2.

 

Секретар ……………………Д.Е.…...............................................

Прокурор............................Щ.П...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ………

Ч Н дело номер..................507...........по описа за............2013.................година

На именното повикване в .....................10.30................................часа се явиха:

 

Осъденият Я.Д.М., редовно призован, не се явява. За него се явява служебният му защитник адв. Ц..

         Р. ПРОКУРОР редовно призован,  се явява лично.

Р.ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ц.:  Запознати сме с искането на прокуратурата, моля да бъде даден ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Постъпило е искане от Щ.Г.П. – прокурор при Районна прокуратура – Карнобат с правно основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК относно тълкуване на определение № 128 от 21.11.2013 г. на РС-Карнобат по НОХД № 492/2013 г. по описа на РС-Карнобат в частта относно пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото наложена на обв. Я.Д.М., тъй като същото наказание създавало затруднения и съмнения, свързани с тълкуването му с оглед привеждането му в изпълнение, тъй като цифром е изписано двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години, а словом поставено в скоби е посочено двадесет.

         Р. ПРОКУРОР: Поддържам направеното искане по реда на чл. 414 ал.1 т.1 от НПК.

АДВ. Ц.: Съгласна съм с искането на Районната прокуратура.

СЪДЪТ по доказателствата

                                               О П Р Е Д Е Л И

         ПРИЕМА приложените по делото доказателства, а именно НОХД № 492/2013 г. по описа на КРС.

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Р. ПРОКУРОР: Г-н районен съдия, на основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК е налице основание за произнасяне с тълкуване на определение № 128 от 21.11.2013 г. на РС-Карнобат по НОХД № 492/2013 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 21.11.2013 г., като считам, че наложеното на обв. М. наказание пробация в частта на пробационната мярка 200 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 2 години поражда затруднения в изпълнението и съмнения предвид това, че цифром е изписано 200 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 2 години, а словом поставено в скоби е посочено 20. В тази връзка моля да се изтълкува размера на часове на наложената пробационна мярка годишно безвъзмезден труд в полза на обществото на обв. М. по горепосоченото НОХД.

АДВ. Ц.: Уважаеми г-н съдия, подкрепям искането на районния прокурор за тълкуване на определение № 128 от 21.11.2013 г. по НОХД № 492/2013 г. по описа на КРС, тъй като в частта на пробационната мярка цифром е изписано 200 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 2 години, а словом поставено в скоби е посочено 20. Моля да изтълкувате размера на часовете и да се произнесете с определение, тъй като това е в интерес на подсъдимия.

 

            След преценка на събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Постъпило е искане от Щ.Г.П. – прокурор при Районна прокуратура – Карнобат с правно основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК относно тълкуване на определение № 128 от 21.11.2013 г. на РС-Карнобат по НОХД № 492/2013 г. по описа на РС-Карнобат в частта относно пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото наложена на обв. Я.Д.М., тъй като същото наказание създавало затруднения и съмнения, свързани с тълкуването му с оглед привеждането му в изпълнение, тъй като цифром е изписано двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години, а словом поставено в скоби е посочено двадесет.

         Същият районен прокурор е направил искане, съдът да се произнесе с тълкуване по това наказание, като същата пробационна мярка бъде двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години. Към това искане на р.прокурор се присъединява и служебният защитник на осъдения Я.Д.М. - адв. Ц..

В настоящия случай съдът намира, че в действителност настоящото производство е с правно основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК и е свързано със затруднението и съмнението, свързани с наложеното наказание на осъдения Я.Д.М., което е посочено по-горе, като те са свързани и с изпълнението на това наказание, тъй като действително КРС при налагането на същото е одобрил споразумението посочено по-горе, като е посочено, че му се налага наказание пробация в частта му за безвъзмезден труд в полза на обществото при следната пробационна мярка 200 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години, като в скоби е записано числото двадесет часа, като по този начин съдът не се е произнесъл точно за размера на това наложено наказание на осъд. Я.Д.М. и съответно същото не може да бъде изпълнено. Затова съдът намира, че следва да извърши тълкуване на това наложено наказание на осъд. Я.Д.М.. Съдът намира, че е наложено наказание пробация включително и с тази пробационна мярка, което е 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години, тъй като съдът следва да определи това наказание в размерите посочени в разпоредбата на чл. 42а, ал.3, т. 3 от НК, който повелява, че такова наказание е в размер на не по малко от 100 и не повече от 320 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за неповече от 3 поредни години. Затова настоящия съд намира, че в същия смисъл следва да се тълкува същото влязло в законна сила споразумение  по НОХД № 492/2013 г. по описа на КРС, одобрено с определение № 128/21.11.2013 г.  В този смисъл следва и съдът да постанови определение си по настоящото производство.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

    О П Р Е Д Е Л И:   

 

ДА СЕ СЧИТА, че на осъдения Я.Д.М.  с ЕГН  **********, с постоянен и настоящ адрес:***, по влязло в законна сила споразумение № 128/21.11.2013 г., постановено по НОХД № 492/2013 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 21.11.2013 г., Районен съд Карнобат е наложил наказание на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК, във връзка с чл. 42а, ал.3, т. 3 от НК  – пробация  в частта на следната пробационна мярка –  200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като същото определение следва да се тълкува и прилага, респективно привежда в изпълнение по този начин.

НАСТОЯЩОТО определение може да се обжалва с частна жалба или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат, за сведение и изпълнение.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието завърши в 10.55 часа.

 

 

 

        

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

                                                                           СЕКРЕТАР: