Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 7/8.1.2014г.                                                                        

                                                          гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                                             наказателен състав

На седемнадесети декември                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав :

                              Председател : Мариела Иванова

 

при секретаря Г.М. като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. № 488 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от „Многопрофилна болница за активно лечение Карнобат” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.”Стара планина” 180 с ЕИК 102612100 с управител Красимир Иванов Маринов с ЕГН ********** против наказателно постановление № 11012271 от 21.10.2013г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция. С атакувания акт на жалбоподателя за нарушение на чл. 44,ал.1 ЗОП на основание чл. 132,ал.1 ЗОП е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.  По съображения подробно изложени в жалбата се прави искане за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата.

Ответната страна по жалбата не изпраща представител.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН  и е процесуално допустима.

Районен съд - Карнобат, след като анализира събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Със Заповед №ФК-10-947/08.08.2013г. директорът на АДФИ възлага на св.А. да извърши финансова инспекция на „Многопрофилна болница за активно лечение Карнобат” ЕООД, гр.Карнобат със задача проверка за законосъобразност на извършените през 2012г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори.

В рамките на отрита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Доставка  на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа на МБАЛ Карнобат по три обособени позиции” на 20.06.2012г. е сключен договор между „МБАЛ Карнобат” ЕООД в качеството му на възложител  и  Софарма Трейдинг АД гр.София в качеството му на изпълнител. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на подписването му от страните. Информация за сключения договор е изпратена до Агенцията за обществени поръчки за публикуване на 11.07.2012г. или 14 дни след предвидения седмодневен срок.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните писмени доказателства, както и от показанията на свидетеля К.Д.А., които съдът кредитира като логични, последователни и непротиворечащи.

От правна страна съдът приема следното:

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му.

Нарушението и обстоятелствата, при което е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление и се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Съдът не споделя въведеното в съдебно заседание възражение относно липсата на компетентност за извършване на финансова инспекция относно законосъобразност за извършени доставки по договори, сключвани през 2011г. от страна на св.А.. Извършването на финансовата инспекция му е била възложена с нарочна заповед на директора на АДФИ, а именно проверка за законосъобразност на извършените през 2012г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори. Още повече, че в процесния случай договорът е сключен именно през 2012г.

Правилно и законосъобразно АНО е издал наказателно постановление за извършеното от жалбоподателя нарушение по договора от 20.06.2012г. с изпълнител Софарма Трейдинг АД гр.София. В случая в рамките на една открита процедура по възлагане на обществена поръчка са сключени няколко договора и  при изпълнението на всеки един договор възложителя следва да изпълни задължението, уредено в чл. 44,ал.1 ЗОП. Ако той не стори това за всеки отделен договор, то извършва отделно административно нарушение. Съгласно разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения, или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се търпят отделно за всяко едно от тях. Това от своя страна предпоставя определянето на индивидуална санкция за всяко едно нарушение. В административнонаказателната отговорност не се прилагат разпоредбите на чл. 23 - 26 НК и затова за всяко едно от тях ще се наложи отделно административно наказание и няма да се определя общо наказание-в този смисъл Тълкувателно решение № 77 от 29.XI.1984 г. по н. д. № 68/84 г., ОСНК.

Съдът не споделя тезата, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя. Изрично както в АУАН, така и в НП е посочено, че отговорността му се ангажира в качеството на възложител на обществена поръчка.

Не споделя и становището, че срокът по чл. 44,ал.1 ЗОП е инструктивен. Това е така, тъй като в чл. 132,ал.1 ЗОП е предвидена нарочна санкция в случай на неспазването му.

Не могат да бъдат споделени и доводите на жалбоподателя за приложимост на чл. 28 от ЗАНН. Легалната дефиниция на понятието "маловажен случай" се съдържа в чл. 93, т. 9 от Наказателния кодекс, чиито разпоредби, съгласно чл. 11 от ЗАНН са субсидиарно приложими в производствата по налагане на административни наказания, по въпросите за отговорността. Според посочената по-горе дефиниция "маловажен случай" е този, при който извършеното деяние, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. В разглеждания случай извършеното нарушение е формално, а не резултатно, поради което преценката за маловажност не следва да се извършва с оглед липсата на настъпили неблагоприятни последици или с оглед на това, че информация все пак е изпратена, макар и с закъснение. Както изрично е посочено в чл. 1 от ЗОП този закон е приет с  цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение. Изискването за предоставяне на информация е установено с цел да се осигури прозрачност при разходването на публични средства и е своему рода гаранция за законност при извършването на тази дейност. Именно поради това неизпълнението на задължението за предоставяне на информация не може да бъде квалифицирано като маловажен случай.

Този извод не може да бъде променен независимо от посочената от жалбоподателя причина за извършване на нарушението-хаос в процеса на реформиране на болничната помощ и липсата на административен капацитет в МБАЛ Карнобат.Липсата на яснота би могла да доведе до затруднение при откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка, респ. при сключването на договорите, но не и при изпълнението на едно формално задължение-изпращане на информация относно сключването на договора. Още повече видно от представената справка МБАЛ Карнобат е ангажирала юрист считано от 01.11.2002г.

Наложеното наказание е в предвидения от закона минимум и се явява справедливо, предвид обстоятелствата, при които е извършено нарушението и факта, че то е първо за дееца от този вид.

Предвид липсата на основание за отмяна или изменение на наказателното постановление, същото следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11012271 от 21.10.2013г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на „Многопрофилна болница за активно лечение Карнобат” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.”Стара планина” 180 с ЕИК 102612100 за нарушение на чл. 44,ал.1 ЗОП на основание чл. 132, ал.1 ЗОП е наложена имуществена сакция в размер на 1000лв.

Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

                                                                                             Районен съдия: