Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 8/8.1.2014г.                                                                        

                                                          гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                                             наказателен състав

На седемнадесети декември                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав :

                              Председател : Мариела Иванова

 

при секретаря Г.М. като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. № 487 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от „Многопрофилна болница за активно лечение Карнобат” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.”Стара планина” 180 с ЕИК 102612100 с управител Красимир Иванов Маринов с ЕГН ********** против наказателно постановление № 11012273 от 21.10.2013г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция. С атакувания акт на жалбоподателя за нарушение на чл. 44,ал.1 ЗОП на основание чл. 132,ал.1 ЗОП е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.  По съображения подробно изложени в жалбата се прави искане за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата.

Ответната страна по жалбата не изпраща представител.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН  и е процесуално допустима.

Районен съд - Карнобат, след като анализира събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Със Заповед №ФК-10-947/08.08.2013г. директорът на АДФИ възлага на св.А. да извърши финансова инспекция на „Многопрофилна болница за активно лечение Карнобат” ЕООД, гр.Карнобат със задача проверка за законосъобразност на извършените през 2012г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори.

В рамките на отрита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Доставка  на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа на МБАЛ Карнобат по три обособени позиции” на 20.06.2012г. е сключен договор между „МБАЛ Карнобат” ЕООД в качеството му на възложител  и  „Етропал Трейд ЕООД в качеството му на изпълнител. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на подписването му от страните. Информация за сключения договор е изпратена до Агенцията за обществени поръчки за публикуване на 11.07.2012г. или 14 дни след предвидения седмодневен срок.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните писмени доказателства, както и от показанията на свидетеля К.Д.А., които съдът кредитира като логични, последователни и непротиворечащи.

От правна страна съдът приема следното:

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, което съставлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. Съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 42, т.3 ЗАНН актът за установяване на административното нарушение трябва да съдържа датата и мястото на извършване на нарушението. В чл. 57,ал.1,т.5 ЗАНН е закрепено изискването наказателното постановление да съдържа описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават.

В процесния случай в АУАН е посочено, че отговорността на възложителя на обществената поръчка се ангажира поради факта, че в преклузивния 7-дневен срок от сключването на договор № 53 между „МБАЛ Карнобат” ЕООД и  „Етропал Трейд ЕООД от 20.06.2012г. жалбоподателят не е изпратил информация до АОП за този договор.В наказателното постановление обаче е отразено, че подобна информация не е изпратена за сключения на същата дата договор № 55 между „МБАЛ Карнобат” ЕООД и ЕТ”Янка Георгиева” гр.София.

Констатираното противоречие води не само до невъзможност да се установи в извършването на какво нарушение се обвинява жалбоподателя, с което от своя страна се накърнява правото му на защита, но затруднява и съдебния контрол, тъй като при оспорване на наказателното постановление съдът прави проверка на фактите, които обаче са противоречиво изложени.

Предвид застъпеното становище настоящият съдебен състав намира за ненужно да обсъжда останалите възражения в жалбата.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11012273 от 21.10.2013г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на „Многопрофилна болница за активно лечение Карнобат” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.”Стара планина” 180 с ЕИК 102612100 за нарушение на чл. 44,ал.1 ЗОП на основание чл. 132, ал.1 ЗОП е наложена имуществена сакция в размер на 1000лв.

Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

                                                                                             Районен съдия: