Р Е Ш Е Н И Е

№ 164 / 20.11.2013г.              град Карнобат

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На  тринадесети ноември                                            2013 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

 

                                                        Председател :ЧАНКО ПЕТКОВ

                                      Съдебни заседатели :   1.

                                                                           2.

Секретар  В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

НАД № 389 по описа за 2013 година, и за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.Г.С., ЕГН-**********,*** против наказателно постановление № 376/05.09.2013 година на Директора на РДГ-Бургас за нарушение на чл.52, ал.3, т.2 от Наредба № 8 за сечите в горите от 05.08.2011 г. от други нормативни актове и на основание чл.275, ал.1, т.2 ; чл.257, ал.1, т.2 от същия закон му е наложено наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева.

За РДГ-Бургас редовно призовани, се явява представител. Представителя на РДГ-Бургас пледира наказателното постановление да бъде потвърдено.

Жалбоподателят редовно призован не се явява в съдебно заседание. Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на наказателното постановление.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът установи от фактическа и правна страна следното:

На 10.01.2013 г.  в землището на с. Соколово, отдел 355”З”,в имот № 071079 е извършена проверка от актосъставителя И. и свидетеля Ж.. Констатирано е, че жалбоподателят С. е издал позволително за сеч в горния имот ,който не е маркиран съгласно интензивността на сечта,в одобрената горско-стопанска програма за имота. За което е съставен акт № 001782 от 18.03.2013 г. На основание акта е издадено и атакуваното наказателно постановление.

Съдът при служебна проверка на писмените доказателства по делото констатира, че при съставянето на АУАН и издаденото наказателно постановление са били допуснати от административно наказващият орган нарушения на императивните изисквания на чл. 42 т. 3 предложение първо  и чл. 57 ал.1 т. 5  предложение второ,  от ЗАНН, а именно: пълно, точно, ясно, коректно и недвусмислено посочване на датата на извършване на нарушението. В акта за дата на извършеното нарушение е посочено 10.01.2013 г.  За дата на извършване на проверката в акта  е посочена дата 13.03.2013 г. Свидетелката И. в показанията си пред съда заявява „кога е извършено нарушението аз не зная”.  Свидетелят Ж. заявява „не мога да кажа кога е маркирал и кога е отсякъл”.

Така допуснатите нарушения са от категорията на съществените накърняващи възможността за организиране в пълен обем защитата на жалбоподателя. Допълнително, датата на извършване на нарушението е особено съществена с оглед проверка за спазване на правилата по чл. 34 ал.1 от ЗАНН относно уредените преклузивни срокове за образуване на административно-наказателно производство.

Освен това в НП  е посочено ,че жалбоподателят е нарушил чл.52, ал.3, т.2 от Наредба № 8 за сечите в горите от 05.08.2011 г. от други нормативни актове и на основание чл.275, ал.1, т.2 ; чл.257, ал.1, т.2 от същия закон му е наложено наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева.За съда не става ясно кои са тези „други нормативни актове” ,които жалбоподателят е нарушил,както и са изписани разпоредбите на чл.275, ал.1, т.2 ; чл.257, ал.1, т.2 от същия закон,като не става ясно от кой  този същия закон са тези разпоредби.С което се ограничава правото на жалбоподателя да организира защитата си като не е ясно по кои текстове и от кой закон му е наложено наказание.

Така установените процесуални нарушения са неотстраними пред настоящия съд и се явяват основание за отмяна на наказателното постановление.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

                                            Р      Е     Ш     И   :        

 

ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 376/05.09.2013 година на Директора на РДГ-Бургас, с което на Д.Г.С., ЕГН-**********,*** за нарушение на чл.52, ал.3, т.2 от Наредба № 8 за сечите в горите от 05.08.2011 г. от други нормативни актове и на основание чл.275, ал.1, т.2, чл.257, ал.1, т.2 от същия закон му е наложено наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

   

РАЙОНЕН СЪДИЯ: