Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

                                                    № 218 / 20.11.2013 г.

 

                                     град Карнобат,19.11.2013 год.

 

 

                                        В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

    Карнобатският  районен съд,………..колегия,в публично заседание на

деветнадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                 2.

 

 

при секретаря  Д.С. и в присъствието на прокурора…………,

като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ

гр.дело № 472 по описа за 2013 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по повод предявени обективно кумулативно съединени искове с правни основания чл.213,ал.1 от КЗ,във връзка с чл.49, във връзка с чл.45,ал.1 от ЗЗД и чл.86 също от ЗЗД,във връзка с чл.124,ал.1 от ГПК,описани в исковата молба.

Ищецът твърди в молбата си ,че с полица № 0303А384912 от 03.11.2008 година ЗАД „Армеец” сключил договор за имуществена застраховка „Каско” на лек автомобил марка „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер „ А 6001 КН”,собственост на „ И Еф Джи Ауто Лизинг”ЕООД,със срок на действие от 04.11.2008 година до 03.11.2009 година,при уговорено покритие клауза „П”-пълно каско на рисковете,съгласно „Общи условия” на предлаганата застраховка.

На 25.05.2009 година в град Карнобат,застрахованото МПС,управлявано от А.Н.Г.,попаднало в необезопасена и несигнализирана дупка на пътното платно,вследствие на което били увредени и деформирани предпазна кора под двигателя,подкалник преден ляв и предна лява гума,марка „Continental 235/45/17”,запазена на 90 % на застрахования автомобил.

В резултат на гореописаното ПТП,на 27.05.2009 година в ЗАД „Армеец” било подадено Уведомление-декларация за щета на застраховка „Каско на МПС” с искане за обезщетяване на нанесените вреди по застрахования автомобил и била заведена преписка по щета № 12009-0301-01445/09 година.Причинените имуществени вреди на собственика на лекия автомобил марка „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер „ А 6001 КН” били описани от експерти на Дружеството,описани били повредите,причинени в резултат на гореопосоченото ПТП.

Съгласно уговореното в Общите условия към застрахователния договор „Каско на МПС” било издадено възлагателно писмо и автомобила бил ремонтиран в автосервиз „Весауто –М” ООД-град Бургас.Вложените части,както и калкулирания от автосервиза труд за извършения ремонт на лекия автомобил марка „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер „ А 6001 КН”,възлизали на 90.00 лева,съгласно представена фактура № 0000012557 от 26.06.2009 година.Сумата била изплатена на автосервиз „Весауто –М” ООД-град Бургас от ЗАД „Армеец” по банков път,с преводно нареждане от 13.07.2009 година на „ЦКБ” АД.Съгласно приложената фактура № 4000403700 от 19.06.2009 година,издадена от „Диана” ООД за закупуване на гума и извършена рекапитулация на „Фуражи” ООД била изплатена сумата 283.34 лева от ЗАД „Армеец” с преводно нареждане от 11.09.2009 година.Основание за ангажиране на договорната отговорност на ЗАД „Армеец” било настъпилото застрахователно събитие,съгласно клауза „П” от общите условия към застраховка „Каско”.

Според разпоредбата на чл.213 от Кодекса за застраховането,с плащане на застрахователното обезщетение,застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата,до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски,направени за неговото определяне.Но когато причинител на вредата е лице,на което е възложена някаква работа,по силата на чл.49 от ЗЗД,във връзка с чл.45,ал.1 също от ЗЗД отговорност носел и възложителят за вредите,причинени от изпълнителя на възложената работа при или по повод нейното изпълнение.В точка 15 от Постановление № 7/1997 година на Пленума на ВС било прието,че суброгацията на застрахователя включвала и правната възможност той да предявява искове за реализиране на отговорността по чл.47-49 от ЗЗД,когато били налице основания за нея.

Общината като призната от правото за юридическо лице не била деликтоспособна,тъй-като тя формирала и изразявала правновалидна воля чрез нейните органи-физически лица и носела обезпечително-гаранционна отговорност по чл.49 от ЗЗД като възложител на вредите,причинени виновно от съответните физически лица при или по повод на изпълнение на възложената им от общината работа.

Съгласно тълкувателните разяснения,дадени в Постановление № 7/1959 година на Пленума на ВС юридическите лица отговаряли по чл.49 от ЗЗД за вредите,причинени от техни работници или служители при или по повод на възложената им работа и тогава,когато не е установено кой конкретно измежду тях е причинил тези вреди.

По силата на императивната разпоредба,уредена в § 7,ал.1,т.4 от Законът за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост,собственик на общинските пътища,улиците,булевардите,площадите,обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване била съответната община,в чиито населени места се намирали тези улици.Съгласно чл.31 от ЗП изграждането,ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществявало от общините,т.е. собственикът на процесната улица-Община Карнобат,бил длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на пътното платно.Но дори и да липсвали конкретни конкретни нормативни правила,поради общественото предназначение на обществените пътища,общината следвало да осъществява тяхната поддръжка,като осигурявала нормален достъп,проходимост и придвижване на превозните средства по тях.Тъй-като Община-Карнобат като юридическо лице изпълнявала своите задължения чрез възлагане на определена работа на определени лица,те носели деликтна отговорност,в случай че не взели необходимите мерки  за осигуряване на безопасността на движение по пътищата,общинска собственост.Непосредствено задължение на служител на общината било задължение на общината да следи за изправността на пътната настилка,както и на всички надземни и подземни съоръжения на техническата инфраструктура на процесната улица,включително и в конкретния случай за обезопасяване и сигнализиране на дупката на пътното платно,която не трябвало да създава опасност за движението по улицата.Нарушението или неизпълнението на задълженията на работниците или служителите от Община Карнобат за осигуряване на необходимите условия за безопасно преминаване по платното за движение представлявало противоправно деяние/действие или бездействие/,което било в пряка причинна връзка с вредоносния резултат.Тъй-като съответното лице,на което Община Карнобат била възложила изпълнение на задължението за поддържане изправността на пътното платно на съответната улица,виновно не било изпълнило тези свои задължения/бездействало е/,със своето противоправно поведение причинило имуществени вреди на собственика на лек автомобил Фолксваген Пасат” с регистрационен номер „ А 6001 КН” -„ И Еф Джи Ауто Лизинг”ЕООД,поради което възникнала обезпечително-гаранционна отговорност на възложителя на тази работа-Община Карнобат.

ЗАД „Армеец” в качеството си на застраховател,встъпило в правата на увредения по силата на факта,че било изплатило застрахователното обезщетение за причинените от деликта вреди и за него възникнало регресно право срещу възложителя на лицата,които чрез своето бездействие/неизпълнение на своите задължения/ причинили имуществени вреди на собственика на на лек автомобил Фолксваген Пасат” с регистрационен номер „ А 6001 КН”.

На основание гореизложеното,ищецът поканил Община Карнобат да им възстанови изплатената като застрахователно обезщетение сума.Към писмото-покана с техен изходящ номер Л-9646 от 21.12.2009 година на Община Карнобат,приложили необходимите документи,доказващи основанието и размера на регресната претенция.До настоящия момент регресната им претенция не била възстановена.

Поради изложените по-горе обстоятелства по отношение ЗАД „Армеец” се породил правния интерес от предявяването на настоящия иск срещу Община Карнобат.

Ищецът ЗАД „Армеец” претендира съдът да осъди Община Карнобат да му заплати сумата  380.34 лева главница/представляваща изплатеното от него застрахователно обезщетение от 373.34 лева и 7 лева ликвидационни разноски/,ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане,както и сумата 117.66 лева-мораторна лихва,за периода от 18.06.2010 година до датата на завеждане на исковата молба,както и направените от него съдебно-деловодни разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение.

В съдебно заседание ищеца поддържа претенциите си.

Ответната страна посредством своя процесуален представител  и в съдебно заседание оспорва предявените срещу му искове, като неоснователни и недоказани.
Съдът е приел представените от страните писмени доказателства. Допуснал е и извършването на съдебно-автотехническа и съдебно-счетоводна експертизи,чиито заключения като неоспорени от страните,е приел  като абсолютни доказателства по делото.

След  съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото доказателства,настоящата инстанция приема за установено от фактическа и правна страна следното :

Безспорно установено по делото е,че с полица № 0303А384912 от 03.11.2008 година ЗАД „Армеец” сключил договор за имуществена застраховка „Каско” на лек автомобил марка „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер „ А 6001 КН”,собственост на „ И Еф Джи Ауто Лизинг”ЕООД,със срок на действие от 04.11.2008 година до 03.11.2009 година,при уговорено покритие клауза „П”-пълно каско на рисковете,съгласно „Общи условия” на предлаганата застраховка.

От заключението на извършената по делото съдебно-автотехническа експертиза, възприето от съда,като неоспорено от страните и изготвено безпристрастно,с необходимите знания и опит в съответната област,се установява,че не съществуват никакви доказателства по делото относно това какъв е бил механизма на възникване на ПТП на посочената в исковата молба дата,а именно-на 27.05.2009 година в град Карнобат,със застрахованото МПС,управлявано от А.Н.Г..По-конкретно не съществуват никакви доказателства относно това на коя улица,по кое време на денонощието и в колко точно часа,с каква скорост се е движело процесното пътно-превозно средство и при  каква конкретна пътна обстановка е настъпило застрахователното събитие,кое лице е управлявало ППС,каква квалификация е имало същото лице,какво е било физическото му състояние.

Освен това съгласно заключението на същото вещо лице не може да бъде установено по категоричен начин от техническа гледна дали причинените на процесното моторно превозно средство вреди се намират в причинно-следствена връзка с описаното в исковата молба пътно-транспортно произшествие.Нещо повече-вещото лице твърди в заключението си,че повреди от вида на описаните в молбата на ищеца могат да възникнат при инцидент/или последователни инциденти/,които са подобни или идентични с описаните.При това вещото лице сочи,че от техническа гледна точка не може да се даде заключение,че имуществените вреди,нанесени на застрахования автомобил,се намират в причинно-следствена връзка с процесното ПТП,още повече,че такова изобщо не е регистрирано на 27.05.2009 година от компетентните органи на територията на град Карнобат.

Преценени в тяхната съвкупност,събраните по делото писмени и гласни доказателства относно обстоятелствата,описани в исковата молба,не установяват по категоричен начин механизма на причиняване на вредата – настъпването на същата в резултат на необезопасена и несигнализирана дупка на пътното платно,респективно-улицата,собственост на Община-град Карнобат.

Анализа на събраните по делото доказателства не може да доведе до категоричния извод,че вредите по застрахованото МПС, които са били обезщетени от застрахователя, са настъпили именно в резултат на преминаването на процесното МПС през дупка на пътя/улицата/в град Карнобат,тъй-като тези обстоятелства не са доказани посредством пълно доказване,поради което съответно не следва и да се ангажира отговорността на ответната община.Необходимо е предвид представените по делото доказателства да се отчете и обстоятелството, че по делото не е пълно доказан факта на възникване на застрахователно събитие,което да съставлява покрит риск по застрахователния договор,т.е.твърдението на ищеца,че на 25.05.2009 година в град Карнобат,застрахованото МПС,управлявано от А.Н.Г.,попаднало в необезопасена и несигнализирана дупка на пътното платно,вследствие на което били увредени и деформирани предпазна кора под двигателя,подкалник преден ляв и предна лява гума,марка „Continental 235/45/17”,запазена на 90 % на застрахования автомобил,не може да послужи за присъждане претендираните от него суми във вреда на ответника по делото.

Следва също така да се отбележи,че предпоставките за уважаване на претенцията на суброгиралия се в правата на застрахования застраховател се изразяват на първо място в наличието на застрахователно правоотношение по договор за имуществена застраховка ; на второ място-в изпълнение на този договор застрахователят да е изплатил на застрахования застрахователно обезщетение и на трето място-в отговорност на прекия причинител на вредите по по чл.45 от ЗЗД,във връзка с които следва да бъдат установени в процеса наличието на  деяние,вреда,противоправност,причинна връзка и вина.

Безспорно е,че в настоящия случай са налице първите посочени две предпоставки-наличие на застрахователен договор и изплащане на застрахователното обезщетение.Що се отнася до третата предпоставка,то  съдът намира, че нейното наличие не е доказано по категоричен начин по делото от ищцовата страна,върху която всъщност пада тежестта на доказването й.

Нужно е да се спомене,че за да е налице отговорност за собственика и лицето, под чийто надзор се намира вещта,за причинените вследствие на недобро стопанисване на вещта вреди,е необходимо да се установят наличие на реално претърпени вреди,противоправно поведение,което се намира в причинна връзка с вредите и установяване,че вещта е собственост на лицето, под чийто надзор се намира тя. Отговорността е обективна, независимо от вината.По делото обаче не може да се установят по безспорен и категоричен начин,както обстоятелствата, при които е настъпило ПТП,така и размерите на препятствието и факта,че твърдяните вреди на въпросния автомобил са причинени именно в резултат на преминаването през това препятствие.

Споменатите  по-горе обстоятелства около претърпяното ПТП е следвало да бъдат установени от ищеца за изясняване на отговорността на ответника, собственик на улицата,на която според първия е настъпило увреждането на автомобила.

Безспорно е,че общинска собственост са общинските пътища,улиците, площадите,общинските паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване и като собственик общината отговаря за изправността на тези пътища и привеждане на пътната настилка в състояние,годно за поемане на пътния трафик.По тази причина това именно общината  отговаря за вредите, настъпили вследствие бездействието й при стопанисването на пътните настилки и непривеждането им в годно състояние.Отговорността й обаче не е имагинерна,а тя следва да бъде доказана, като в случая в тежест на ищеца е установяването по категоричен начин,че именно въпросната пътна неравност /дупка/ е причинила щетите по автомобила,като използва всички допустими доказателствени средства.Последният обаче не е сторил това.

От гореизложената фактическа обстановка по делото следва извода,че  не се установява с категоричност да е налице виновно поведение от страна на ответната община,а още по-малко наличието на причинна връзка между поведението й и настъпилия противоправен резултат,което от своя страна да налага ангажирането на нейната отговорност.Ерго-ищеца няма основание да дири  от ответника причинените му вреди,поради което предявеният от него иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Освен всичко гореупоменато съдът счете,че ищеца следва да бъде осъден да заплати на ответника направените от същия разноски по делото в размер на 100.00 лева,както и  надлежната държавна такса в размер на 5.00 лева по сметката на Районен съд-град Карнобат.

   Мотивиран от гореизложените съображения,съдът

 

                                           

                                                       Р    Е    Ш    И    :

 

 

ОТХВЪРЛЯ иска,предявен от „ЗПАД Армеец”АД,ЕИК-121076907,със седалище и адрес на управление : град София,ул.”Стефан Караджа №  2, представлявано от Р.Г.-изпълнителен директор, против Община Карнобат,Област Бургаска,бул.”България” № 12,за заплащане на сумите 380.34 лева,представляваща изплатеното от „ЗПАД Армеец”АД застрахователно обезщетение от 373.34 лева и 7.00 лева ликвидационни разноски,ведно със законната лихва върху същата сума,считано от 20.06.2013 година-датата на предявяване на настоящия иск,до окончателното й изплащане,както и сумата 117.66 лева,представляваща мораторна лихва за периода от 18.06.2010 година до 20.06.2013 година- датата на предявяване на  настоящия иск,както и за направените по делото съдебни разноски ,включително и за юрисконсултско възнаграждение,като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА ЗПАД Армеец”АД,ЕИК-121076907,със седалище и адрес на управление : град София,ул.”Стефан Караджа №  2, представлявано от Р.Г.-изпълнителен директор,да заплати на Община Карнобат,Област Бургаска,бул.”България” № 12,представлявана от Георги Димитров-кмет на същата,направените  разноски по делото в размер на 100.00 лева.

ОСЪЖДА ЗПАД Армеец”АД,ЕИК-121076907,със седалище и адрес на управление : град София,ул.”Стефан Караджа №  2, представлявано от Р.Г.-изпълнителен директор,да заплати сумата 5.00 лева, представлява-ща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат.

Настоящото решение може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в

двуседмичен срок,считано от връчване преписи от същото на страните.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН  СЪДИЯ  :