О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

                                                        № 620 / 15.11.2013 г.

 

                                     град Карнобат,15.11.2013 година

 

          Карнобатският районен съд,пети състав, в днешното си закрито разпоредително заседание,в състав :

районен съдия Златко КОСТАДИНОВ,като разгледа гр.д. № 1389/2012 година по описа на съда,за да се произнесе взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по повод предявени обективно съединени искове с правни основания чл.26 от ЗЗД и чл.124,ал.1 от ГПК от Министерство на земеделието и храните,чрез представляващия го министър,в качеството му на ищец.Поради констатиране  нередовности на исковата молба, съдът е оставил без движение същата.При това съдът неколкократно е удължавал определения на ищеца срок за отстраняване допуснатите от него нередевности в исковата му молба,като последният път това е било сторено с разпореждане № 1452 от 02.10.2013 година,с което срока за отстраняване нередовностите в исковата молба е удължен с един месец,считано от получаване съобщението в тази връзка,препис от което е връчено на процесуалния представител на ищеца на 11.10.2013 година.Въпреки това обаче ищецът не е отстранил констатираните нередовности на исковата си молба в определения му от съда срок.

 Ето защо съдът намира,че на основание чл.129,ал.3 във връзка с ал.2 от ГПК исковата молба следва да бъде върната като нередовна,а производството по делото-прекратено.

Мотивиран от изложените по-горе съображения и на основание чл.129,ал.3 във връзка с ал.2 от ГПК,съдът

 

     

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

     Исковата молба,ведно с приложенията към нея да се върне на ищеца Министерство на земеделието и храните,в качеството му на ищец,чрез представляващия го министър.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1389/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат.

Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на ищеца.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :